แบบสำรวจรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในสำนักงานอธิการบดี
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ส่วนการคลัง
2
3
ลำดับชื่อ - สกุลอายุงาน
( ปี )
วันเกษียณอายุงาน
( 1 ตุลาคม 25.. )
ระบุหมายเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันPrinter ( เครื่องพิมพ์ )อุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี)สถิติการบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
4
Case ( ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ )Monitor ( จอภาพ )Keyboard ( แป้นพิมพ์ )
5
1นางกรองกาญน์ สวัสดิ์วีรพันธ์58 สอ.010420240000000-1158 สอ.010420240000000-1158 สอ.010420240000000-1158 สอ.01042069000000-10สอ.58-99000031121700-23-
6
2นางสาววิเชียร เสนีย์เดชกุล351/10/256657 สอ.01042024000000-53(1)57 สอ.01042024000000-53(2)57 สอ.01042024000000-53(3)---
7
3นางสาวญาณี ทีทา201/10/258057 สอ.01042024000000-52(1)57 สอ.01042024000000-52(2)57 สอ.01042024000000-52(3)สอ-57-01042069000000-01scan รุ่น HP seanjat 5590scan มีปัญหาส่งซ่อม
8
448 สอ.01042024000000-01(266)-
9
57 สอ.01042024000000-52(4)เม้า-
10
5นางสาวจันทรรัตน์ เพิ่มทรัพย์221/10/257557 สอ.01042024000000-54(1)57 สอ.01042024000000-54(2)57 สอ.01042024000000-54(3)สอ-55-01042069000000-0257 สอ.01042024000000-54(4)เม้าต้องการ UPS ไม่มีสำรอง
11
6นางสาวนันทิดา ทองมณี81/10/258457 สอ.01042024000000-47(1)57 สอ.01042024000000-47(2)57 สอ.01042024000000-47(3)50 สอ.01042069000000-1557 สอ.01042024000000-47(4)-
12
7นางสาวอุไร ประจักษ์321/10/256357 สอ.010420240000000-37(1)57 สอ.010420240000000-37(2)57 สอ.010420240000000-37(3)-57 สอ.01042024000000-37(4)-
13
8นางคนึงนิจ เกษประดิษฐ์211/10/257557 สอ. 01042024000000048(1)57 สอ. 01042024000000048(2)57 สอ. 01042024000000048(3)46 สค.7440-12-02-000157 สอ. 01042024000000048(4)-
14
9นางสาวสาวิตตรี คันทวี1 เดือน1/10/259057 สอ. 01042024000000026(1)57 สอ. 01042024000000026(2)57 สอ. 01042024000000026(3)52 สค.01042069000000-0857 สอ. 01042024000000026(4)-
15
10นางสาววิภารัตน์ จันทรศร261/10/257057 สอ. 01042024000000050(1)57 สอ. 01042024000000050(2)57 สอ. 01042024000000050(3)48 สอ.01042024000000-01(251)57 สอ. 01042024000000050(4)-
16
10นางกัญญา สังขวารี191/10/256957 สอ. 01042024000000045(1)57 สอ. 01042024000000045(2)57 สอ. 01042024000000045(3)56 สอ. 01042069000000-0157 สอ. 01042024000000045(4)ล้างเครื่อง 2 ครั้ง
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ส่วนการคลัง
ส่วนพัสดุ
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
ส่วนแผนงาน
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
ส่วนกิจการนักศึกษา
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ส่วนบริหารงานทั่วไป
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนอาคารสถานที่
ส่วนนิติการ