รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2559
2
หน่วยงาน/รพ.สต...ศูนย์แพทย์ชุมชนห้วยเหนือ...อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ชื่อผู้รายงาน...นางสมจันทร์ บัวเขียว ..ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4
เกณฑ์ "สะอาด"
5
6
เกณฑ์สะอาด ประกอบด้วย 19 ข้อ ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ผ่าน ทุกข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์นี้
7
8
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมิน สิ่งที่ต้องทำผลการประเมิน
9
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
10
15/2/255915/3/2559
11
นโยบายและการกำหนดแนวปฏิบัติ1. มีการกำหนดนโยบายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ1. ปิดประกาศนโยบายด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน เพื่อให้ทุกคนทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 1 ประกาศ/1 อาคาร11
12
2. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งที่เป็นบริเวณที่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ1. จัดทำแผนผังการแบ่งหน้าที่ในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
1 แผนผัง/1 กลุ่มงาน และในบริเวณพื้นที่ทั่วไป
11
13
3. มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานการจราจรขนย้ายวัสดุ จัดเก็บวัสดุ/สารเคมี พื้นที่กำจัดวัสดุเหลือใช้พื้นที่สำหรับพักผ่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และพื้นที่อื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมมีป้ายแสดงบอกไว้1. จัดทำป้ายติดบริเวณหน้าห้องน้ำ,ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด,ห้องเก็บวัสดุต่างๆ เป็นต้น โดยระบุผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมกำกับให้ชัดเจน
2. จัดทำป้ายระบุพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น พื้นที่ในการรับประทานอาหาร พื้นที่ในการจัดประชุมของกลุ่มงาน เป็นต้น โด
11
14
การปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- อาคารสถานที่
4. ไม่มีการแขวนวัสดุต่างๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเฝ้าระวังตรวจตราหรือใช้เพื่อการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น1. ตรวจดูเสาหรือผนังอาคาร ควรแขวนหรือติดอุปกรณ์ โปสเตอร์ เท่าที่จำเป็นในการใช้งานเท่านั้น ไม่ควรมีจำนวนมาก มีสภาพเก่าชำรุด หรือดูแล้วไม่สบายตา 11
15
5. สภาพของชั้นวางวัสดุ หรือภาชนะบรรจุ หน้าต่าง ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดี และสะอาด1. ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ หน้าต่าง ขั้นบันได ราวบันได ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด และสะอาดอยู่เสมอ 11
16
6. หลอดไฟฟ้าตามที่ต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีการทำความสะอาดอยู่เสมอ1. ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีแสงสว่างที่เหมาะสม และสะอาด
2. ติดแผ่นสีสัญลักษณ์ให้สัมพันธ์กันระหว่างปุ่มเปิด-ปิด กับหลอดไฟ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
11
17
- บริเวณพื้น และพื้นทางเดินทางขนย้าย ทางเพื่อการจราจร7. พื้นอยู่ในระนาบเดียวกัน แข็ง เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูด ซึมน้ำ หากเป็นบริเวณต่างระดับต้องมีสัญลักษณ์บอกความแตกต่างกัน มีการกันลื่น และมีสภาพสะอาด1. จัดทำป้ายข้อความบริเวณทางขึ้นบันได เช่น "ทางขึ้นชั้น 2" และระบุว่าชั้นต่อไปมีห้องอะไรบ้าง
2. บันไดควรมีสัญลักษณ์ หรือข้อความ "ระวังลื่น" เพื่อบอกความแตกต่าง และควรมีสภาพที่สะอาด
11
18
8. ไม่มีวัสดุเหลือใช้หรือขยะตกค้างบริเวณพื้น1. ตรวจสอบบริเวณพื้นไม่ให้มีขยะหรือวัสดุเหลือใช้ตกอยู่ และควรมีสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ11
19
9. บริเวณที่จะต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะต้องมีภาชนะรองรับ หรือมีการกองไว้อย่างถูกวิธีไม่รกรุงรัง1. วัสดุเหลือใช้ควรเก็บให้เป็นระเบียบ ถูกวิธี หรือเก็บให้มิดชิดในตู้11
20
10. ขนาดความกว้างของพื้นทางเดิน ทางขนย้าย หรือทางเพื่อการจราจร มีขนาดเหมาะสมที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการนั้นมีสภาพสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง1. ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นทางเดิน หรือบันได และให้มีสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ11
21
- บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ11. มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นทางเดินได้ชัดเจน1. ตรวจสอบหลอดไฟบริเวณพื้นทางเดิน ควรอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 11
22
12. ตู้หรือชั้นวางของมีการติดป้ายบอกชนิดของ1. จัดทำป้ายที่ตู้หรือชั้นวางของ ที่อยู่ในกลุ่มงาน หรือบริเวณพื้นที่ทั่วไป โดยบอกชนิดของ และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อคอยตรวจสอบสภาพการใช้งาน ความเป็นระเบียบของการจัดเก็บ และความสะอาด11
23
13. กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ ต้องแยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติสำหรับสารเคมีประเภทนั้นๆ1. สารเคมีประเภท ผงหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่องอัดสำเนา ควรเก็บให้มิดชิด ไม่วางใกล้แหล่งความร้อนหรือโดนแสงแดดโดยตรง11
24
- บริเวณโรงอาหาร หรือที่รับประทานอาหาร14. เป็นไปตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย1. พื้นที่ในการรับประทานอาหารของกลุ่มงาน ควรแยกออกจากพื้นที่ทำงาน11
25
- สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน15. ตู้เก็บสิ่งของต้องอยู่ในสภาพสะอาด และใช้งานได้ดี1. ตู้เก็บสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มงาน หรือบริเวณพื้นที่ทั่วไป ควรตรวจสอบสภาพการใช้งาน ความเป็นระเบียบของการจัดเก็บ และความสะอาด อยู่เสมอ11
26
16. ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ มีสภาพสะอาด และมีน้ำสำหรับใช้ทำความสะอาดเพียงพอ1. จัดทำใบควบคุมกำกับ และตรวจสอบสภาพต่างในห้องน้ำ โดยกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน 11
27
17. ห้องน้ำ ห้องส้วม มีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้ เช่น สบู่ กระดาษชำระ สารดับกลิ่น ในปริมาณที่เพียงพอและมีสภาพสะอาด1. จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำให้เพียงพอ เช่น สบู่ กระดาษชำระ สารดับกลิ่นและถังขยะมีฝาปิด11
28
- การกำจัดของเสีย18. มีที่รองรับขยะเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกขยะสารพิษออกจากขยะทั่วไป1. จัดหาถังขยะมีฝาปิด กลุ่มงานละ 2 ถังมีการแยกขยะเปียก และขยะแห้งออกจากกัน 11
29
- การควบคุมสัตว์แทะและแมลง19. มีการควบคุมแมลง หนู ยุง ในสถานที่ทำงานโดยการทำลายแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ การใช้เครื่องมือดักจับ หรือการใช้ยาเบื่อ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น เป็นต้น1. ควรมีการสำรวจแจกัน กระถางต้นไม้อยู่เสมอไม่ให้มีน้ำขัง หรือมีลูกน้ำ
2. ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของไม่ให้มีแมลง หรือหนู อาศัยอยู่
3. อาหารควรเก็บให้มิดชิด หรือไม่ควรรับประทานอาหารในบริเวณห้องทำงาน
11
30
31
เกณฑ์ "ปลอดภัย"
32
33
เกณฑ์ปลอดภัย ประกอบด้วย 13 ข้อ ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ผ่าน ทุกข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์นี้
34
35
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
36
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
37
15/2/255915/3/2559
38
การบันทึกข้อมูลสุขภาพ1. อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตามแบบกท.16 ลดลงจากรอบปีที่แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ101. สรุปการลาป่วยในรอบ 1 ปี แสดงรายละเอียด ชื่อ. ชื่อโรค อาการหรือการบาดเจ็บ. จำนวนวันลา. สาเหตุจากงานหรือไม่11
39
2. ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรคอันเนื่องจากการทำงาน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา11
40
เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องใช้3. ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างมั่นคงและปลอดภัย1. ถังแก๊สมีฐานรอง ติดโซ่ล็อคชิดผนัง
2. กล่องยา สารเคมี มีฐานรองสูงจากพื้น
11
41
4. ติดตั้งฝาครอบส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน1. เครื่องมือช่างทุกตัวต้องมีฝาครอบส่วนที่เคลื่อนไหว11
42
5. เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และไม่มีชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือส่วนแหลมคมที่อาจทำอันตรายได้1. แผนการบำรุงรักษา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี ของยานพาหนะ, คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
2. บันทึกการซ่อมบำรุง ยานพาหนะ, เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์
11
43
สภาพการทำงานที่ปลอดภัย6. การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภทและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย1. จัดเก็บสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยโดยการพัน มัด รัด ร้อย ฯลฯ
2. สายไฟ Main เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรใช้สายมาตรฐาน
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดให้ต่อสายดิน ต้องต่อสายดินครบทุกตัว
11
44
7. สวิตซ์ สายไฟ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี1. อุปกรณ์ที่ชำรุด ต้องได้รับการซ่อม เปลี่ยนให้มีสภาพดีและปลอดภัย11
45
8. มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้1. แผง/ตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคาร มีป้ายเตือนอันตราย เช่น ไฟฟ้าแรงสูงระวังอันตราย หรือมีตีเส้นกำหนดขอบเขตการเข้าไปใกล้11
46
9. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ 1. ในงานที่มีความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เช่น ศูนย์สาธิตฯ ห้องชันสูตร
2. ป่ายรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค
11
47
10. มีการกำหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย1. มีเอกสาร ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง/อันตราย11
48
สภาพแวดล้อมในการทำงาน11. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ รวมทั้งสารเคมีอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนทำงาน1. ผลการตรวจวัดแสงสว่าง หรือผลการประเมินด้วยสายตา มีระดับแสงเพียงพอ
2. กรณีไม่เพียงพอ มีแผนการดำเนินการแก้ไขอย่างไร
11
49
การป้องกันอัคคีภัย12. มีเครื่องดับเพลิงอย่างเพียงพอ พร้อมได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานและติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ1. มีเครื่องดับเพลิง 1 ถัง/ชั้น หรือ 1 ถัง/1 กลุ่มบ้าน(2-3 หลังที่อยู่ใกล้เคียงกัน)
2. ติดตั้งสูงจากพื้น 80 - 120 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3. มีบันทึกวันบันจุ/หมดอายุ
4. มีการตรวจสอบสภาพและบันทึกผลทุก 6 เดือน
5. มีการกลับถังและบันทึกทุก 3 เดือน
6. มีภาพการฝึกซ้อมใช้เครื่องดับเพลิง
11
50
13. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดตาย1. จัดทำแผนผังทางหนีไฟและป้ายแจ้งทางหนีไฟแต่ละชั้น
2. จัดทำป้ายแจ้งประตูฉุกเฉิน/ประตูหนีไฟ
11
51
52
เกณฑ์ "สิ่งแวดล้อมดี"
53
54
เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี ประกอบด้วย 5 ข้อ ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ผ่าน ทุกข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์นี้
55
56
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
57
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
58
15/2/255915/3/255916/8/2559
59
เสียง/ความสั่นสะเทือน1. ไม่มีเสียงดังรบกวนและความสั่นสะเทือนสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน11
60
สารเคมี2. ไม่มีฝุ่นหรือควันออกมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน11
61
3. ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน11
62
ขยะ/ของเสีย4. มีการจัดการขยะ/ของเสียอย่างเหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน1. ขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแต่จุดกำเนิดขยะ จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย
2. ภาพขั้นตอนการจัดการขยะ
11
63
5. น้ำทิ้งหรือสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกนอกอาคารสถานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน1. ขั้นตอนการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากอาคาร
2. ภาพการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
11
64
65
หมายเหตุ : 1. ให้ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยออกนอกสถานประกอบกิจการ โดยต้องไม่เกินค่าที่กำหนดตามกฎหมาย
66
2. สอบถามจากชุมชนไม่ต่ำกว่า 5 ครอบครัว ถ้าผ่าน 3 ใน 5 ถือว่าไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
67
68
เกณฑ์ "มีชีวิตชีวา"
69
70
ขอบเขตของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาในโครงการนี้ คือ การจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ สถานที่ทำงานที่จะได้รับการประเมิน
71
ให้ได้รับใบรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
72
73
1. เกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ ซึ่งสถานประกอบการต้องดำเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
74
75
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
76
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
77
15/2/255915/3/2559
78
การจัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร1. มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งมีกล่องรับความคิดเห็น 1. บอร์ดจัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 1 บอร์ด/ 1 อาคาร
2. กล่องแสดงความคิดเห็นติดตั้งให้เห็นชัดเจน 1 กล่อง/ 1 อาคาร
3. แผนการเปิดตู้แสดงความคิดเห็น และผู้รับผิดชอบ
11
79
การให้ความรู้ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ2. มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 7 เรื่อง/ปี คือ เรื่องการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร ตามหลักโภชนบัญญัติ สุขภาพจิต สุขภาพฟัน การดูแลให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานยาเม็ดธาตุเหล็ก อนามัยการเจริญพันธุ์และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งในชีวิตประจ1. ทำแผนการจัดบอร์ด 7 เรื่อง /ปี ระบุเรื่อง /วันเดือนปีที่จัด และผู้รับผิดชอบชัดเจน 11
80
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
81
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
82
15/2/255915/3/0259
83
กิจกรรมลด เลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด3. มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการรณรงค์การลดเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด1. จัดหาป้ายหน่วยงานปลอดเหล้า /ปลอดบุหรี่มาติดที่อาคารให้เห็นได้ชัดเจน 1 - 2 ป้าย / อาคาร
2. รายงานผลการจัดโครงการ จนท.งดบุหรี่ แสดงจำนวน/ ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในอดีต และผู้ที่เลิกแล้วในปัจจุบัน
3. รายงานหรือประกาศการห้ามดื่มสุราในสถานที่ทำงาน
11
84
การตรวจสุขภาพประจำปี4. มีการจัดหรือสนับสนุนให้พนักงานได้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน และมีการตรวจตามความเสี่ยงที่พนักงานต้องสัมผัส1. รายงานการตรวจสุขภาพประจำปีของ จนท.ในแต่ละกลุ่มงาน11
85
กิจกรรมให้บริการรักษาเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาล5. มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษาและการใช้ยา1. จัดหาตู้ยา 1 ตู้ / 1 อาคาร พร้อมยาสามัญพื้นฐาน
2. สมุดการขอรับบริการของเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนอาการ และยาที่จ่าย/ จำนวน
3. กำหนดผู้รับผิดชอบตู้ยา และการบริการ
11
86
2. เกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดี ประกอบด้วย 2 ข้อ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานก่อน และต้องผ่านเกณฑ์ระดับดี ทุกข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์นี้
87
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
88
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
89
15/2/255915/3/2559
90
กำหนดผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน1. สถานประกอบการจะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย1. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี
2. ผลการตรวจโคเรสเตอรอลรายบุคคล
11
91
กิจกรรมการมีส่วนร่วม2. มีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำหรือชมรมสร้างเสริมสุขภาพ และมีการจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี1. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนำออกกำลังกาย
2. แผนการออกกำลังกายของกลุ่มงาน/รายสัปดาห์
3. สมุดบันทึกกการออกกำลังกายรายวันของ จนท. 1 เล่ม / 1 กลุ่มงาน
4. รูปภาพกิจกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่
11
92
3. เกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีมาก ประกอบด้วย 8 ข้อ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และระดับดีก่อน และต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก อย่างน้อย 5 ใน 8 ข้อ (ห้ามยกเว้นข้อ 1) จึงจะผ่านเกณฑ์นี้
93
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
94
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
95
15/2/255915/3/2559
96
กิจกรรมออกกำลังกาย1. กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เช่น มีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังและการเล่นกีฬา พร้อมทั้งกำหนดวันเวลา การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที1. มีสถานที่ออกกำลังกาย (มีอยู่แล้ว ได้แก่ ฟิตเนสรวม สนามวอลเล่ย์ ตระกร้อ )
2. จัดทำแผนการออกกำลังกาย ตามเกญฑ์สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที
11
97
กิจกรรมนันทนาการ2. มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงาน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา จัดงานรื่นเริงในเทศกาลต่างๆ1. จัดประจำอยู่แล้ว ให้เก็บรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และภาพกิจกิจกรรมต่างๆ มาเตรียมนำเสนอ11
98
กิจกรรมดูแลสุขภาพฟัน3. มีการกิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟัน โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้โอกาสแปรงฟันในที่ทำงาน และมีการให้สิทธิในการไปใช้บริการรักษาโรคฟัน1. จทน.ทุกคนจัดหาแปรงสีฟันและยาสีฟันมาไว้ประจำที่โต๊ทำงาน
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ จนท.แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน /เก็บภาพไว้ด้วย
11
99
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ4. มีการดูแลการจัดจำหน่ายอาหารให้มีความหลากหลายครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชบัญญัติ1. ให้ผสมผสานการจัดบอร์ด ให้มีเรื่องโภชนาการ 5 หมู่ ให้ความรู้แก่ จนท. 1 ครั้ง หรือการออกเสียงตามสายเรื่องโภชนาการ ให้เก็บสคริปไว้เป็นหลักฐาน11
100
เรื่องกิจกรรมเกณฑ์การประเมินสิ่งที่ต้องมีผลการประเมิน
Loading...
Main menu