ABCDEFGHI
1
Hôm nay 05/05/2021, người trực: Nguyễn Đức Hiền - 0988865508
không có báo lỗi mới
2
Hiện có: 7961 yêu cầu (7960 Đã xử lý - 0 Đang xử lý - 0 Đề nghị cấp cao hơn hỗ trợ - 1 Chờ xử lý) tổng cộng còn 1 yêu cầu phải xử lýCảm ơn các kỹ sư đã quan tâm hết các yêu cầu của người dùng
3
THÔNG TIN PHẢN ÁNH (DÀNH CHO CÁC KHOA, PHÒNG)THÔNG TIN XỬ LÝ (DÀNH CHO NGƯỜI HỖ TRỢ)
4
Dấu thời gian
Tên khoa phản ánh
Người phản ánh
Nội dung phản ánh, (Hãy ghi mã bệnh nhân để xử lý được chính xác)
Số điện thoại
Người xử lýTình trạngCách xử lý
Ngày tháng xử lý
5
TRA CỨU CƠ SỞ KHÁM BỆNHNHAP LỖI PHẦN MỀMYÊU CẦU HỦY HÓA ĐƠNLỊCH TRỰC PHÒNG CNTTICD10
6
1616161616151615
7981
13/05/2021 15:28:27Khoa lão họcHoaThêm giúp e 1 ngày giường nội khoa loại 2 hạng I khoa nội tổng hợp bn Hoàng Xuân Đại mã 19060053050976520765Nguyễn Thị Thương - 0378.571.491Đã xử lýđã thêm 1 ngày giường khoa nội tổng hợp13/05/2021
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074