เงินเดือนบำนาญ
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2
ข้าราชการบำนาญ
3
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
4
3630100498701บัตรประชาชน
5
นาง กนกวรรณ บุญถนอม
6
บำนาญปกติ 13,698.00
7
สปช.25 % 79.28
8
ชคบ. 2,695.00
9
ชรบ.0.00
10
ตกเบิก
11
รายรับ 16,472.28
12
ภาษี -
13
หนี้บำเหน็จค้ำประกัน0.00
14
สหกรณ์ครู
15
สหกรณ์์สามัญ
16
สกสค.8,340.00
17
รายจ่าย 8,340.00
18
คงเหลือ 8,132.28
19
ข้อมูลอ้างอิง
20
กรมบัญชีกลาง รอบการจ่ายรอบที่ 2 หมวดรายจ่ายหลักบำนาญ
ลำดับที่
2
21
22
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถยื่นความจำนง
23
ด้วยความสมัครใจงดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้โดยจะเรียกเก็บจาก
24
กองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิก
25
"ถึงแก่กรรม"
26
27
28
29
30
31
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กรกฎาคม
มิถุนายน
แผ่น145
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
แผ่น152
แผ่น153
แผ่น151
แผ่น150
สิงหาคม60
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
กันยายน
Sheet12
Sheet11
Sheet10
Sheet9
Sheet8
Sheet7
Sheet6
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet5
Sheet4