ABCDEFGH
1
TitelÅrKildeAbstract (alt. indledende tekst)NøgleordKilde(r)Link/henvisningKildegrupperinger
2
1. kilder, der behandler emnet og/eller målgruppen direkte
3
Faglitteratur
4
Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.2016Andre kilderDenne rapport har til formål at samle, opsumerer og vurdere forskning som belyser omfanget af hadfulde ytringer på internettet, og hvilke grupper i samfundet der er særlig udsatte for disse ytringer, og om hvem der producerer hadfulde ytringer og hvad der driver dem. Det er ikke muligt at finde en entydig grund. Flere kilder tyder imidlertid på at relativt få har oplevet at få sådanne ytringer direkte, men at det er sædvaneligt at have observeret hadfulde ytringer på internettet. Forklaringerne på hvad der ligger bag hadfulde ytringer er sammensatte, og forskningslitteraturen inkluderer bidrag som belyder individuelle kendetegn ved afsendere af hadytringer, hvad afsendere motiveres af, betydningen af netkultur og større sociale og kulturelle strukturerer. Tilsidst identificeres aktuelle vidensbehov ift. hadfulde ytringer.Hate speech, Norge, grupper, opsummering af forskning, vidensbehov, netkultur, internettetInstitutt for samfunnsforskninghttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/24424461
5
ONLINE-RADIKALISERING
Forebyggelse på internettet (del 3 af 3)
2015ArtiklerRapporten handler blandt andet om hvordan den ekstremistiske propagandas udbredelse på internettet har medført en række bløde og hårde forebyggelsestiltag. Senest er kvantitative analyser af de præradikaliserede unges færden på internettet også begyndt at vinde frem. De kvantitative metoder kan bistå myndighederne i den direkte terrorbekæmpelse, men de har også til hensigt at pege forebyggelsesindsatsen i retning af de mest radikaliseringssårbare unge og dermed styrke ’den tidlige indsats’. Metoderne beskrives ofte som en teknologisk avanceret forlængelse af allered eksisterende forebyggelsestilgange såsom censur, overvågning og forskellige former for modnarrativer. Men metoderne fremhæves også som en ny teknologi, der skal gøre det muligt for myndighederne at finde frem til de behandlingsegnede og radikaliseringstruede sårbare unge. De kvantitative tilgange fortrænger dog, deres højt avancerede algoritmer til trods, en række ubesvarede spørgsmål i radikaliseringsteorien og bygger videre på en uholdbar forestilling om ’profilering’ af terrorister eller radikaliserede unge. Rapporten kaster et kritisk lys på denne nye forebyggelseslitteratur ved først kort at gennemgå den eksisterende online-forebyggelse for dernæst at gennemgå de beregningsmæssige og kvantitative tilgange. online-radikalisering, kvantitative metoder, radikaliseringstruede sårbare unge, litteratur, bløde og hårde forebyggelsestiltagTobial Gemmerli, Dansk Institut for Internationale Studierhttps://www.econstor.eu/bitstream/10419/120409/1/824470923.pdf1
6
Online-radikalisering:
et uafklaret begreb
Litteraturreview af definitioner og
tilgange inden for online-radikalisering
(del 1 af 3)
2014ArtiklerIndeværende rapport holder litteraturens mest fremherskende definitioner og modelantagelser op mod den alsidige radikaliseringslitteraturs kakofoni af samme. Rapporten finder, at radikaliseringsbegrebet i litteraturen om online-radikalisering ofte beskrives implicit og med afsæt i en række forsimplede modelantagelser, som mange radikaliseringsforskere allerede har bevæget sig væk fra. Litteraturen om onlineradikalisering postulerer således en sammenhæng mellem radikalt onlineindhold
og politisk vold, der forudsætter, at internettets mange ekstremistiske ekkokamre har en direkte påvirkning på sårbare unges handlingsvilje. Men denne påvirkningsrelation er endnu ikke empirisk påvist, og “viljen til vold” forbliver følgelig et ubesvaret mysterium. Litteraturen om online-radikalisering ender således ofte i tendentiøse trusselsbeskrivelser og uvidenskabelige cirkelslutninger.
Litteraturstudie, online-radikalisering, forsknings- og policyverden, radikaliseringsbegrebet, forsimplede modelantagelser, manglende empirisk påvisningtobias Gemmerlihttps://www.econstor.eu/bitstream/10419/120410/1/788489321.pdf1
7

Online-radikalisering: En rundrejse i forskningslitteraturen. Litteraturreview af definitioner og tilgange inden for online-radikalisering (del 2 af 3)
2014ArtiklerRapporten opdeler litteraturen om online-radikalisering efter tre overordnede analytiske sondringer. For det første skelnes mellem litteraturens trusselsbeskrivelse delt op efter de to poler: trusselsforfægtere og trusselsfornægtere. For det andet skelnes mellem den litteratur, der tilnærmer sig en beskrivelse af truslen fra de allerede (ideologisk)radikaliserede individer (strategisk vinkel) og den litteratur, der tilnærmer sig en forståelse af truslen fra/for før-radikaliserede sårbare unge (socialvidenskabelig vinkel). For det tredje sondres mellem det klassiske internet (Web 1.0) og de nye sociale medier (Web 2.0). Rapporten finder, at den strategisk orienterede litteratur primært fokuserer på Web 1.0, ligesom den socialvidenskabeligt orienterede litteratur i højere grad synes at have opdaget det “sociale” aspekt ved Web 2.0. Herudover finder rapporten et sammenfald mellem trusselsbeskrivelserne og de anvendte radikaliseringsmodeller. Jo mere radikaliseringsforståelserne således vægter kognitive og ideologiske aspekter i radikaliseringen, jo større bliver interessen for det ekstremistiske onlineindhold, og jo større ender trusselsbeskrivelsen også med at blive. Litteraturstudie, online-radikalisering, trusselsbeskrivelse, ideologi, strategi, socialvidenskab, klassiske internet, sociale medier, radikaliseringsmodeller, forsknings- og policyverdenTobias Gemmerlihttps://www.econstor.eu/handle/10419/1204051
8
Ny definition af radikalisering – en ligning med mange ubekendte2014ArtiklerI denne korte udgivelse argumenterer Tobias Gemmerli for, at en forbedret definition af radikalisering er nødvendig for at sikre en mere målrettet forebyggelsespolitik. En forbedret radikaliseringsdefinition bør afspejle radikaliseringsfænomenets flertydighed og uforudsigelighed og dermed skabe udgangspunkt for en kritisk og refleksiv anvendelse af begrebet. En forbedret definition bør afspejle, at radikalisering er et dynamisk fænomen, som hurtigt kan eskalere, men også hurtigt kan aftage. Forbindelsen mellem ideologi/holdning og taktik/handling forbliver uklar. Viljen til vold er fortsat et mysterium for forskningen, og definitionen bør derfor i højere grad afspejle den del af processen, som angår den problematiske adfærd – de voldelige og kriminelle handlinger.definition af radikalisering, online radikalisering, radikalisering et dynamisk fænomen, radikaliseringsprocessenTobias Gemmerlihttp://pure.diis.dk/ws/files/56604/pb_2014_ny_definition_Germmerli.pdf1
9
Rapporter
10
Nettets vildveje – Om løgn, manipulation og propaganda online2018OnlineFormålet med netmagasinet er at gøre forældre, lærere, pædagoger og andre med
kontakt til unge opmærksomme på risici og faldgruber i forbindelse med unges
færden online og at støtte de unge i tryg og kritisk adfærd på nettet.
Dette baggrundspapir er udformet for at skabe et fagligt, og så vidt muligt
forskningsbaseret, fundament for netmagasinet.
Det samlede materiale har sit afsæt i et kritisk perspektiv på internettet. Stikord
fra samfundsdebatten – som for eksempel fake news, filterbobler, troldefabrikker,
bot-nets og hate speech – indikerer, at vi som demokratisk samfund på visse stræk
er udfordret af helt nye former for spredning af dis- og misinformation på nettet.
Materialet sætter derfor på den ene side fokus på de problematiske sider af nettet
som platform for demokrati og udbredelse af politiske budskaber, og på den anden
side unges sårbarhed og eksponering i forhold til fx ekstremistiske budskaber og
grupperinger
Online magasin der skal være med til at ruste børn og unge til at undgå radikalisering, anser online og offline for at være to aspekter der er sammenhængende hvad angår radikalisering.Medierådet for børn og unge
PET
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
https://www.medieraadet.dk/medieradet/temaer/nettets-vildveje1
11
Artikler
12
Hvordan kan mandekamp se ud i 2019? På 4chan diskuterer danske mænd mandestrategier i et kvindedomineret samfund2018OnlineLængere artikel om hvide, vrede, unge mænd, der kaster deres had på kvinder. Den tager især udgangspunkt i 4chan og Incels, samt den kultur der eksisterer her. "I internettets kælder, det anonyme netforum 4chan, har danske mænd rottet sig sammen i et internationalt mandefællesskab, hvor kvinder er ansvarlige for den ulykke, denne “fortabte generation” af mænd, flere af dem unge “uden mål i livet”, befinder sig i. Det eneste, der kan redde dem, er hjælp fra andre mænd."4chan, frustrerede mænd, Incels, kvindehad, internetkulturZetlandhttps://www.zetland.dk/historie/se7EpGW4-aOZj67pz-99d19?utm_source=facebook&utm_medium=zetlanddk&utm_campaign=artikel&fbclid=IwAR0HSgg6uvaGbYwwm96Lu8l22L4MyIY7Qj8jvegK3Nv4zfCQkTeloen1J3c1
13
Mænd, der begår vold mod kvinder, ser det som velfortjent gengæld2018OnlineSådan lyder ræsonnementet for de såkaldte incels, en gruppe vrede, frustrerede mænd, som lever i ufrivilligt cølibat og som mødes på internettet, hvor de deler og støtter hinanden i alt fra personlige historier om ikke--eksisterende eller mislykkede dates til fantasier om voldtægt af kvinder og hyldester til massemordere, der »giver kvinder, hvad de fortjener« , som det blandt andet lyder. ...

»Når vi taler om mænds vold mod kvinder, hvad enten det er mord, voldtægt eller seksuelle overgreb, ser voldsmændene det ikke sådan, at det er dem, der initierer en aggression.
incels, frustrerede mænd, ufrivilligt sølibat, kvindehad, Politikenhttps://politiken.dk/debat/art6524297/M%C3%A6nd-der-beg%C3%A5r-vold-mod-kvinder-ser-det-som-velfortjent-geng%C3%A6ld1
14
Ung mand sigtet for trussel i chatforum: "Det svarer til at fremsætte truslen på åben gade"2018OnlineKort artikel om en Dansk mand der har fremsat trusler på et tysk chatforun, hvor han på en video holder en pistol. I artikeln applerer politiet til, at danskerne tænker sig om i forhold til hvordan man agerer online, fordi det er et offentligt rum ligesom i den fysiske verden. trusler online, unge, offentligt rum onlineDRhttps://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/ung-mand-sigtet-trussel-i-chatforum-det-svarer-til-fremsaette-truslen-paa1
15
Kønsforsker: Den nye terrorist er kvindehadende og længes efter totalitær renhed2018OnlineIncels er en gruppe unge mænd i primært USA og Canada, der via internetsider som -The Manosphere- udtrykker had til attraktive kvinder, som de kalder stacys, og til de mænd, de kalder alfahanner og chads, som er stærke og tiltrækkende mænd, der har -adgang- til disse kvinder. ...

Skal man tro den canadiske terrorist og debatterne på Manopshere, hviler incel-ideologien på en idé om ædle og rene mænd over for fordærvede kvinder og stærke, rige eller magtfulde mænd, som kvinder tiltrækkes af.
incels, frustrerede mænd, ufrivilligt sølibat, kvindehad, schoolshootings, manospherePolitikenhttps://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6487743/Den-nye-terrorist-er-kvindehadende-og-l%C3%A6nges-efter-totalit%C3%A6r-renhed1
16
”Udryd jøder, muslimer og homoer” - her dyrker danske unge vold og had på nettet2018OnlineArtikel om social medieplatformen 4chan. DR P1 trak 8.500 danske indlæg fra postingboarded /pol/ på 4chan (/pol/ står for politically incorrect), og fandt derved tusindvis af hadefulde indlæg. Artiklen beskriver at indholdet i indlæggene ofte er hadefulde og nedsættende ytringer om sorte, muslimer, homoseksuelle, feminister og jøder. Derudover formidles en det, at op mod 170.000 danskere besøger 4chan månedligt, hvilket beskrives som en farlig tendens, og der drages perspektiver til skoleskyderier og terrorangreb, fordi retorikken er genkendelig.4chan, hadefulde ytringer, skoleskyderier DR orienteringenhttps://www.dr.dk/nyheder/indland/udryd-joeder-muslimer-og-homoer-her-dyrker-danske-unge-vold-og-had-paa-nettet1
17
ONLINE RADICALISATION: THE NET OR THE NETIZEN? 2015Artiklersocial technologies; online radicalisation; social media; gradual online de-radicalisation (G.O.D); the Net; the NetizenFemi Richard Omotoyinbohttps://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1175101
18
2. Kilder, der behandler emner relateret til hovedemnet/målgruppen
19
Faglitteratur
20
Højreekstremismen i Danmark: Udvikling, radikaliseringsprocesserne og håndteringen af den ekstreme højrefløj2018ArtiklerBevægelserne på den ekstreme højrefløj har også gjort deres indtog i den digitale verden, hvilket i yderligere omfang har været med til internationalisere højreekstremismen. Onlineplatforme og højreekstreme debatfora, men også sociale medier mere generelt, bruges aktivt og giver mulighed for at fremføre sine holdninger relativt omkostningsfrit og til et meget bredt publikum. Onlineaktivismen og den følgende hårde tone bliver nogle gange udlagt som værende en slags ”ventil”, der modvirker, at aggressionerne bliver taget ud i virkeligheden. Der er dog ingen forskningsmæssig evidens på hverken dette eller på det modsatte, det vil sige, at den hårde tone på nettet generelt virker radikaliserende. Konklusionen i denne rapport er blandt andet, at selvom højreekstremismen som fænomen ikke truer den overordnede samfundsorden i dagens Danmark, så er forebyggelse af stor vigtighed. Dels fordi radikalisering og polarisering er overordnet set skadelig for den demokratiske sammenhængskraft, og dels fordi volden og hadet kan have store konsekvenser på individniveauHøjreekstremisme, tonen på nettet, den demokratiske sammenhængskraft, online platforme, online aktivismeChris Holmsted Larsenhttps://forskning.ruc.dk/da/publications/h%C3%B8jreekstremismen-i-danmark-udvikling-radikaliseringsprocesserne-2
21
Ekstremistiske miljøer i Danmark2017ArtiklerUdgivelsen giver et overblik over ekstremistiske miljøer og ideologier. Den består i en række korte og letlæste tekster om tankesæt og aktiviteter i de ekstremistiske miljøer i Danmark. Forskerne Chris Holmsted Larsen fra RUC og Ann-Sophie Hemmingsen fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udarbejdet de 12 korte og letlæste tekster om de væsentligste ekstremistiske miljøer i Danmark: ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Teksterne giver en introduktion til ideologi, miljøer, aktiviteter og eksempler på strafbare handlinger og kan for eksempel bruges som indgang for nye kollegaer på fagområdet. Derudover giver teksterne et overblik over forskelle og ligheder miljøerne imellem.Tankesæt, ideologi, miljø, ekstrem islamisme, højreekstremisme, ventstreekstremismeChris Holmsted Larsen, Ann-Sophie Hemmingsenhttps://forskning.ruc.dk/da/publications/ekstremistiske-milj%C3%B8er-i-danmark2
22
Radikalisering og ekstremisme. 2017ArtiklerP. Bertelsens undersøgelse har afsæt i spørgsmålet om hvad vi alle i bund og grund søger: at høre til. Ekstremisme bygger på de samme spørgsmål til livet, som alle mennesker har. Det er ikke spørgsmålene, men svarene, der er problemet. Hvordan man bruger sine tilværelseskompetencer. Mennesker er aktive væsener, der handler i forhold til udfordringer og problemer. Hvis tilværelsen er usikker eller bliver truet, vil man prøve at genvinde sit greb om tilværelsen, så den igen bliver sikker og præget af sikkert tilhør. Handling, aktivisme og ekstremisme. Når tilværelsen er usikker eller truet, reagerer de fleste ved at bruge deres tilværelseskompetencer til at prøve at genskabe et sikkert greb om tilværelsen, der frembringer oplevelsen af tilhør og social identitet. Det kan være i form afgrænsede handlinger, der drejer sig om enkeltstående opgaver og udfordringer eller konflikter i dagligdagen. Der kan også være tale om aktivisme. Her tager man sagen i egen hånd og arbejder politisk, etisk eller religiøs for at ændre på større områder af tilværelsen for sig selv eller for andre.Ekstremisme i et psykologisk perspektiv, tilværelseskompetencer, usikkerhed, konflikter, social identitetP. Bertelsen. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Preben_Bertelsen/radikalisering/Radikalisering_og_ekstremisme.pdf2
23
Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser2016Andre kilderRapporten indeholder en juridisk redegørelse for gældende ret (I Norge) med hensyn til strafferetslig beskyttelse mod hadfulde ytringer, en revision af eksisterende forskning om hadfulde ytringer, analyser af eksisterende og nye surveydata og analyser af hvordan politiet arbejder med efterforskning og forebygning af hadfulde ytringer og hadkriminalitet. Konklusionen er at, når det gælder et omfang af hadfulde ytringer på internettet, så er det vanskeligt at fastlægge et entydigt mål på, hvor mange der udsættes for dette. Rapporten diskuterer derudover forskellige forebyggende strategier, herunder politiets arbejde med forebygning og efterforskning.Hate speech, Norge, grupper, hadkriminalitet, juridisk redegørelse, forbyggelsesstrategier, omfangInstitutt for samfunnsforskninghttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/24424512
24
Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer2016Andre kilderRapporten indeholder en juridisk udredning som har til formål at redegøre for det strafferetslige vern mod hadfulde ytringer. Revisionen skildre involverede grupper i samfundet. Det undersøges, hvor grænsen for, hvornår et forbud mod hadfulde ytringer bliver et indgreb i ytringsfriheden. Bør man i det hele taget gøre hadfulde ytringer strafbare, er spørgmålet. Rapporten gennemgår nogle af argumenterne i den juridiske og samfundsvidenskabelige debat. Det gælder først og fremmest med hensyn til hvilke grupper/interesser som er beskyttet af straffebestemmelsen, men også me hensyn til den nærmere kvalificering af ytringens grad af krænkelse. Hensynet til ytringsfriheden vil også spille ind som en begrænsende faktor. Samtidig vil en del af det som i henhold til en bredere definition af begrebet kan opfattes som hadfulde ytringer, kunne rammes af andre, mere generelle love. Juridisk udredning, strafferetslig beskyttelse, ytringsfrihed, grupper/interesser i hate speech, hate speechInstitutt for samfunnsforskninghttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/24424482
25
Radicalisation in
the digital era
2013Andre kilderEn undersøgelse af internettets rolle for radikaliseringen af 15 teorrister og ekstremister i UK. De seneste år er policymakerer, praktikerer og det akademiske community begyndt at undersøge, hvordan internettet påvirker radikaliseingsprocessen. Spørgsmålet der stiller er: Hvordan en person kommer til at støtte terrorisme og former for ekstremisme associeret med terrorisme. Konklusionen i undersøgelsen understøtter antagelsen om, at internettet kan styrke muligheden for at blive radikaliseret, og at mulighederne online er flere end mulighederne gennem offline interaktioner. Dog støtter undersøgelsen ikke antagelsen om at internettet accelererer radikalisering eller erstatter behovet for møder med individer i radikaliseringsprocessen. Undersøgelsen indeholder heller ikke beviser der støtter konceptet selvradikalisering. Internettet, radikalisering, ekstremisme, terrorisme, empiriRAND Europehttps://www.rand.org/randeurope/research/projects/internet-and-radicalisation.html2
26
Vrede Unge Mænd: optøjrer og kampen for anerkendelse2011BøgerEn sociologisk afdækning af udviklingen i udsatte boligområder rundt om i landet fra 1990'erne og frem, baggrunden for de mange optøjer og mulighederne for at ændre gældende forhold. Bogen bygger på interviews og samtaler igennem en lang periode med nogle af de unge der var på gaden i 2008 under det der af medierne blev kaldt Danmarkshistoriens værste indvandreroptøjer. Derudover bygger den også på interviews med dem som afstod fra at deltage i optøjerne og med skolelærere socialarbejdere betjente og pædagoger. Bogen arbejder i journalistisk form med sociologisk teori om vrede unge mænd i et forsøg på at trænge om bag mediernes dækning af ghettoen og dens unge beboere. Vrede unge mænd, udsatte boligområder, optøjer, ghettoen og dens unge beboereAydin Soeihttps://aub-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=AUB01_ALEPH001703480&indx=2&recIds=AUB01_ALEPH001703480&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&rfnGrpCounter=1&vl(262148418UI1)=all_items&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28AUB_PROJEKT_DC%29%2Cscope%3A%28AUB_SFX%29%2Cscope%3A%28AUB_AAL%29%2Cscope%3A%28AUB_ESB%29%2Cscope%3A%28AUB_KBH%29%2Cscope%3A%28AUB_VBN%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2002+TO+2018%5D&mode=Basic&vid=desktop&vl(57399064UI0)=any&rfnGrp=1&srt=rank&tab=default_tab&fctN=facet_searchcreationdate&dum=true&vl(freeText0)=aydin%20soei&dstmp=1539678486128&gathStatIcon=true2
27
Rapporter
28
HADEFULDE YTRINGER I DEN OFFENTLIGE ONLINE DEBAT2017Andre kilderMed denne undersøgelse sætter Institut for menneskerettigheder fokus på hadefulde ytringer i den offentlige debat online med udgangspunkt i DR Nyheders og TV 2 Nyhedernes Facebooksider. Når det er vigtigt at anskue fænomenet hadefulde ytringer ud fra et menneskeretligt perspektiv, skyldes det, at vi bevæger os inden for rammen af en af de helt centrale grundsten i vores demokrati, nemlig ytringsfriheden. Men ytringsfriheden er ikke absolut, og et menneskeretligt dilemma opstår. På den ene side handler det om at give vide rammer for ytringsfriheden, samtidig med at tage hensynet til at beskytte udsatte grupper mod had, diskrimination og racisme seriøsthate speech, DR Nyheders og TV2 Nyhedernes Facebooksider, den offentlige debat online, ytringsfrihed, demokrati, diskrimination, had, racisme, udsatte grupper Institut for menneskerettighederhttps://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_hadefulde_ytringer_online_2017.pdf2
29
FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING I FÆNGSLER2017Andre kilderI denne rapport undersøger Institut for Menneskerettigheder de retssikkerhedsmæssige og menneskeretlige konsekvenser af Kriminalforsorgens indberetningsordning vedrørende voldelig ekstremisme og radikalisering. Det gøres på baggrund af interviews med indsatte og fængselsbetjente såvel som gennemgang af en række indberetninger. Rapporten indeholder også en gennemgang af den gældende lovgivning på området samt af den menneskeretlige regulering. Afslutningsvis præsenteres en række anbefalinger. Institut for Menneskerettigheder fremmer og beskytter menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og internationalt. Kriminalforsorgens indberetningsordning, interview, indsatte, lovgivning, fængsler i DanmarkInstitut for menneskerettighederhttps://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/imr_radikalisering_web.pdf2
30
Forebygging av radikalisering
og voldelig ekstremisme på internett
2013Andre kilderDenne rapport addreserer jihadistisk og højreorienteret extremisme, som begge gør omfattende brug af websites, blogs, interessebaserede facebook grupper, twitter og video-delingsplatforme som for eksempel youtube. Rapporten trækker på en survey om online radikalisering og ekstremisme og to casestudier, hvor der fokuseres på internettes rolle. Det være sig den norske jihadist bevægelse "Profetens Ummah" og den norske terrorist Ander Behring Breivik. Disse kaster lys på den mulige konsekvens af omfattende brug af internettet for terroristers motivation og voldelig handling. Tilsidst konkluderes rapporten med potentielle mod-terrorisme mål.Internettet, terrorisme, ekstremisme, norge, facebook, youtube, twitter, højreorienteret ekstremisme, jihadismeOslo: Politihøgskolen, Inger Marie Sunde
https://www.regjeringen.no/contentassets/43716ef78a2b410c9e9fb8601dff0216/rapport_forebygging-rad-eks.pdf
2
31
Fra bekymring til handling i arbejdet med unge og radikalisering2011ArtiklerDenne rapport søger at fremstille, hvordan medarbejdere i deres daglige arbejde reflekterer over bekymrende adfærd hos unge, og hvordan det politiske mandat om øget fokus på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering forhandles lokalt. Rapporten præsenterer forhold, fremmet i analysen af medarbejderes overvejelser og handlinger, der er vigtige at overveje og adressere i forebyggende indsatser rettet mod unge og radikalisering.forbyggelse af radikalisering, liokal forankring, bekymrende adfærd, reflekter i hverdagenStine Finne Jakobsen og Steffen Jensenhttp://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i6616/Fra-bekymring-til-handling-i-arbejdet-med-unge-og-radikalisering2
32
Ungdomskriminalitet, socialpolitik og socialpædagogik : Biografiske interview med unge om straf og behandling2010ArtiklerUndersøgelsen viser, at unge fremstiller sig selv som individuelt ansvarlige for udvikling og opvækst, der bl.a. har involveret kriminalitet. Men det er samtidig svært for de unge at finde mere konkrete og præcise forklaringer på, hvad der har ført til en kriminel løbebane. Undersøgelsen er baseret på dybdegående biografiske interview med 14 unge med kriminel baggrund. Undersøgelsen giver bl.a. indblik i: Tendenser i den aktuelle forskning i ungdomskriminalitet, unges opfattelse af deres opvækst og udviklingen af kriminel adfærd, unges oplevelser af fængsel, ungdomssanktion og andre socialpædagogiske foranstaltninger, unges veje ud af kriminalitet og deres forestillinger om fremtiden. Erfaringer og oplysninger fra de unge sættes ind i en socialpolitisk og socialpædagogisk kontekst og forfatteren foretager en diskussion af, hvilke metoder, der ser ud til at hjælpe denne gruppe af unge til et liv uden kriminalitet. ungdomskriminalitet, individuel udvikling og opvækst, socialpædagogiske foranstaltninger, veje ud af kriminalitet Inge M. Bryderuphttps://vidensportal.dk/temaer/kriminalitet/filer-til-temaet-kriminalitet/ungdomskriminalitet-socialpolitik-og-socialpaedagogik.pdf2
33
Artikler
34
Når mænd hævner sig. 2018ArtiklerEn artikel der introducerer begrebet incel. Gruppen, der selv kalder sig incels, fordi de lever som ”involuntary celibates” (ufrivilligt cølibat), hader ”the Staceys” – de kønne kvinder, der ikke ser til deres side – men også ”The Chads”, betegnelsen for de mænd, som de kønne kvinder sværmer om. De attraktive mænd forsynder sig, fordi de knalder med så mange kønne kvinder, at der ikke bliver nogen til the incels. Alfahannerne bør praktisere monogami, hedder det i følge incels.Incelbevægelsen, ufrivilligt sølibat, school shooting, chads, staceyDorte Toft https://pov.international/nar-maend-haevner-sig-incels/ 2
35
Vi bliver nødt til at snakke om køn og ekstremisme2018OnlineDet er anti-feminisme, som binder den moderne ekstreme højrefløj sammen på tværs af grupperinger, skriver Loke Bisbjerg, der fremhæver Anders Breivik og Islamisk Stat som eksempler. Begge steder fungerer feminismen som fjendebillede, og i begge tilfælde er idealet en aggressiv og heltemodig maskulinitet. Vi bliver simpelthen nødt til at diskutere, hvordan køn og ekstremisme forholder sig til hinanden, mener hanKøn og radikalisering, højreorienteret og religiøs ekstremisme, aggresiv og heltemodig maskulinitet, fjendebillederPOV.internationalhttp://woview.infomedia.dk.zorac.aub.aau.dk/?url=https://pov.international/kon-og-ekstremisme/&OpointData=069521f40e78772b427b9cee7b0521afJmlkX3NpdGU9MTg4Mjg3JmlkX2FydGljbGU9MzA4NSZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu2
36
Skoler til kamp mod radikalisering: Sætter faget på skoleskemaet2018OnlineArtikel om demokratisering og digital dannelse for unge i skolen. I kølvandet på de seneste års eksempler på radikalisering af unge mennesker er flere skoler begyndt at forebygge radikalisering i klasseværelset. Digital dannelse, demokratisering, unge i skolen, radikalisering, forebyggelse af radikaliseringDRhttps://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/skoler-til-kamp-mod-radikalisering-saetter-faget-paa2
37
200 spilkonsoller i fængsler undersøges for ekstremistisk materiale2018OnlineKort dr-artikel om at kriminalforsorgen har fundet ekstremistisk materiale på fire playstations i fængsler, og politiet skal nu undersøge alle playstations. Materialet er smuglet ind i fængslet og det anses for at være et sikkerhedsbrist.kriminalforsorgen, playstation, ekstremistisk indholdDRhttps://www.dr.dk/ligetil/200-spilkonsoller-i-faengsler-undersoeges-ekstremistisk-materiale2
38
Voldelige ekstremister omvendes ikke af demokratisk samtale2016OnlineLiberale retsstatskustoder som Jacob Mchangama har ret i, at man ikke kan forebygge radikalisering ved at begrænse ytringsfriheden. Men hans håb om, at den demokratiske samtale vil omvende de radikaliserede, gælder næppe dem, der allerede er voldelige. De står nemlig uden for den fælles samtaledemokratisk samtale, voldelig ekstremisme, liberalisme, forebyggelse og bekæmpelse af radikalisme. Informationhttps://www.information.dk/debat/2016/06/voldelige-ekstremister-omvendes-demokratisk-samtale?lst_cntrb2
39
Addressing Radicalisation into the Classroom - A New Approach to Teacher and Pupil Learning. Journal of Education and Training2015ArtiklerReeves, J. and Sheriyar, A.Lukket ift adgang2
40
Radicalisation and Child Protection: thinking it through. Community Care2015ArtiklerReeves, J. and Sheriyar, A.Lukket ift adgang2
41
3. Kilder, der behandler emner, der kan være af yderligere interesse.
42
Faglitteratur
43
The time for causal designs: Review
and evaluation of empirical
support for mechanisms of political
radicalisation
2017ArtiklerDenne udgivelse evaluerer de mest indflydelsesrige tilgange til radikaliseringens mekanismer på baggrund af empiri. Den opfordre til et fokus på at designe undersøgelser, så de er i stand til at udvikle kausaliforbindelser og ikke bare sammenhænge. Artiklen viser, hvordan eksisterende evidens sammenlægges i en håndfuld faktorer, der er involveret i radikalisering, herunder negative livsoplevelser der leder til fundamental usikkerhed eller tab af betydningfuldhed, hvilket fører til en søgen efter og identitetskifte mod grupper med stærke normer og idealer. Det kan foreksempel være hellige værdier, som mulliggør gruppens forsvar (e.i. terroristiske handlinger). Den opsamlede empiriske data indikerer støtte til visse interventioner, dog ikke alle. Dette paper argumenterer for, at det er imperativ, at udvikle undersøgelsesdesign der kan etablere kausalforbindelser. kausalitet, radikaliseringens mekanismer, empirisk evidensGøtzsche-Astrup,
Oluf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S13591789173033363
44
Debts and Threats: Managing Inability to Repay Credits in Illicit Drug Distribution2017ArtiklerDette studie undersøger, hvordan kreditorer i illegale stof markeder håndterer debitoreres manglende evne til at tilbagebetale penge for stoffer de har modtaget på forskud. Studiet har metodisk afsæt i 40 interview med norske pushere. I studiet har Kim Møller og Svenning Sandberg fundet eksempler på, at kreditorer der indhenter gæld blandt andet gør det via trusler og vold. Derudover undersøger studiet, hvordan debitorer opnår mulighed for at optage lån herunder, hvordan de opbyggger tillid.online kriminalitet, køb og salg af stoffer onlineKim Møller & Svenning Sandberghttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61188/Pre-Print_DT.pdf?sequence=23
45
Video-recorded Retail Cannabis Trades in a Low-risk Marketplace
Trade Value and Temporal Patterns
2017ArtiklerDenne undersøgelse undersøger den monetære værdi af cannabis detailhandler og tidsmønstre på et open-air-marked med lave juridiske risici. Den er baseret på videooptagelser af fire sælgere og transkriptioner der blev leveret af Københavns politi. Konklusionen på undersøgelsen er, at under betingelser med lav juridisk risiko og let adgang til udbuddet er cannabishandler små og har en tendens til at stige i værdi i løbet af en dag. De tidsmæssige mønstre i satser følger brugerens tilgængelighed af diskretionær tid.salg af stoffer på gadeplan, lave juridiske risici, videooptagelser, tidsmæssige mønstre, vejrforholdKim Møllerhttp://journals.sagepub.com.zorac.aub.aau.dk/doi/abs/10.1177/0022427817701256#abstract3
46
Cannabis sales and immigrant youth gangs: an exploratory study of market structure and youth gang evolution2016ArtiklerDenne udgivelse er en del af en større udgivelse fra en international konference i kriminologi. I studiet undersøger Kim Møller salg af cannabis blandt indvandre- og ungdomsbander. Med afsæt i kvalitative interviews studeres strukturen i markedet og udvikling i ungdomsbanderUngdomsbander, cannabis, struktur i cannabismarkedet, udvikling i ungdomsbander Kim Møllerhttps://vbn.aau.dk/da/publications/cannabis-sales-and-immigrant-youth-gangs(f38c7442-abd1-4b8b-9cee-5863565bc61f).html3
47
Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering2016Andre kilderFormålet med rapporten er at samle og vurdere forskning som belyser sammenhængen mellem mellem hadfulde ytringer og diskriminering, mobning og vold på den ene side, og forskning om konsekvenser for samfundet og for de grupper som er udsatte på den anden side. Den viden der findes afdækker minoritetsgrupper, som etniske- og religiøse minoriteter, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og personer med nedsat funktionsevne, er mere udsatte en resten af befolkningen. Hadfulde ytringer og hadkriminalitet har også alvorlige konsekvenser for de udsatte. Det kan føre til at snak om psykiske plager og at friheden til at færdes og ytre sig i det offentlige rum begrænses. Frygt og tilbagetrækning fra offentligheden rammer ikke bare dem som selv udsættes for hadfulde ytringer, men også andre fra deres minoritetsgruppe. I ydereste konsekvens kan hadfulde ytringer motivere til og legitimere vold. For at få et dækkende billede af hadfulde ytringer er det nødvendigt med en betydelig forskningsindsats.forskning, minoritetsgrupper, konsekvenser af hate speech, ytringsfrihedInstitutt for samfunnsforskninghttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/24424473
48
Virksomheders indsats for udsatte unge (Företags insatser för utsatta unga)2014ArtiklerDenne bog belyser implikationerne af, at arbejdsløsheden blandt unge er betydelig større end den generelle arbejdsløshed i de nordiske lande. En voksende gruppe af unge i Norden har risiko for ikke at komme ind på arbejdsmarkedet – ikke blot som ung, men også i deres voksne liv. Flere og flere virksomheder tager et ansvar i forhold til at hjælpe de unge nærmere en plads på arbejdsmarkedet. Ofte kan virksomheden være vejen til at komme videre i uddannelse eller få læreplads for en ung arbejdsløs. Virksomhederne kan tilbyde de udsatte unge noget andet end fx en sagsbehandler eller et skoleophold kan. De unge får bl.a. mulighed for at prøve sig selv af i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og brancher, og de lærer noget om ansvar, samarbejde og arbejdsmarkedskultur. Denne undersøgelse kortlægger eksempler på best practice for virksomheders indsatser for at sikre, at udsatte unge med svag forankring på arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Kortlægningen ser på praksis i de fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De udvalgte cases har alle til formål at sikre udsatte unges integration på arbejdsmarkedet.ungdomsarbejdsløshed, virksomheders ansvar ift unge, udsatte unge, beskæftigelseNordic Council of Ministershttps://www.nordic-ilibrary.org/employment/virksomheders-indsats-for-udsatte-unge-foretags-insatser-for-utsatta-unga_tn2013-5863
49
Flamingoeffekten - social overdrivelse og social pleje2014BøgerFlamingoer er dyr, som handler ud fra de indtryk, de får og har. Mennesket gør lige sådan og handler ud fra, hvad forventningerne til dem er, og hvad normen indenfor situationen er. Situationen er dog, at der i mange situationer opstår misforståelser. Normerne er ikke altid nødvendigvis, hvad man tror, de er, og det kan nogle gange have negativ effekt.

I “Flamingoeffekten” har Flemming Balvig og Lars Holmberg fokus på netop dette. Flemming Balvig og Lars Holmberg introducerer i deres bog begrebet ‘social pejling’, som er et værktøj til korrektion af de sociale misforståelser, der finder sted.
Flamingoeffekten, gruppedynamik, normer, social pejling, sociale misforståelserFlemming Balvig & Lars Holmberghttps://www.saxo.com/dk/flamingoeffekten_flemming-balvig_haeftet_97887574218423
50
Hashpolitikens dilema2013ArtiklerArtiklen belyser et dilemmer i dansk hashpolitik. Dilemmaet handler om, at det er ulovligt at sælge og købe hash, men der er stor forskel på hvordan politi og lovgivere håndhæver forbuddet over tid. Grundlæggende er der to overordnede måder at se spørgsmålet på. Er målet med samfundets kontrol med hash skadesreduktion eller forbrugsreduktion? Skal vi som samfund fokusere politikken og politiets arbejde på at mindske de skader som brugerne af hash og samfundets øvrige borgere oplever, eller skal vi fokusere på at mindske forbruget af hash først, og så herefter se de tilknyttede skader mindskes? De er to omstændigheder man skal forholde sig til.Hashpolitik, kontrol med rusmidler, hash skadesreduktion, politiets rolle, lovgivere, politikereKim Møllerhttps://vbn.aau.dk/da/publications/hashpolitikens-dilema(472b35b4-c4b0-47cf-857d-e4efddffd33f).html3
51
52
“Terroristic Content”: Towards a Grading Scale2013ArtiklerDenne artikel tilbyder første forsøg på at tilbyde et set universelle vurderingskriterier for bestemmelse på basis af hvilken, og hvor langt, et element af diskursivt indhold kan blive opfattet som terroristisk. Scalaen der beskrives i artiklen reflektere ikke egentlige risikoer ved engagement i terrorisme, det er heller ikke tænk som havende evedensbaseret validitet i forhold til at sætte en retning for fremtidige tiltag. Det er nærmere et startsted med en mete metodologisk sammenhængende tilgang til forholdet mellem indhold og terrorisme. Særligt online indhold og terrorisme.terroristisk indhold, radikalisering, online indhold, terroristisk indholdsskalaHolbrook, Donald; Ramsay, Gilbert; Taylor, Maxhttps://www.researchgate.net/publication/263241391_Terroristic_Content_Towards_a_Grading_Scale3
53
Lone Wolves in Cyberspace2012ArtiklerArtiklen behandler konceptet lone-wolf terrorisme, som i de seneste år i stigende grad anses for at være en trussel mod offentlig sikkerhed. Spændet mellem undersøgelser der omhandler gruppebaseret terrorisme og undersøgelser der behandler lone-wolf terrorisme diskuteres og problematiseres. Artiklen argumenterer således for, at der findes indikatorer på, at der mangler konceptuelle og empiriske undersøgelser af lone-wolf terrorisme. Et af perspektiverne, der inddrages handler om brugen af online communikation platforme i forbindelse med lone-wolf terrorisme. Artiklen konkluderes med fremsatte potentielle mod-terrorisme mål der kan anvendes i dette felt. Lone-wolf terrorisme, gruppebaseret terrorisme, mål for terrorisme, online kommunikations platforme, Gabriel Heimannhttps://www.researchgate.net/publication/282830024_Lone_Wolves_in_Cyberspace 3
54
Unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug : et litteraturstudie over den nordiske forskning2011ArtiklerDenne rapport redegøre for den eksisterende forskning med henblik på at beskrive, hvad vi ved, og hvad vi endnu ikke ved, om hvorfor nordiske unge påbegynder brug af illegale rusmidler. Rapporten er ikke funderet på et selvstændigt datagrundlag, men beskriver alene fund fra tid-ligere nordiske studier. Med illegale rusmidler henvises i denne rapport til de kriminaliserede psykoaktive substanser, det vil sige primært cannabis, amfetamin, kokain, ecstasy og heroin, og altså ikke nikotin og alkohol. Tidsmæssigt fokuserer rapporten på perioden efter 1990. Det skyldes to omstændigheder. Dels den praktiske tidsbegrænsning i rapportens udfærdi-gelse, og dels at unges brug af rusmidler steg markant i 1990’erne.Litteraturstudie, illegalt stofmisbrug, nordiske unge, stofferKim Møller & Jakob Demanthttps://www.researchgate.net/publication/291343987_Unges_pabegyndelse_af_illegalt_rusmiddelbrug_Et_litteraturstudie_over_den_nordiske_forskning3
55
Rapporter
56
VIDENSSYNTESE
Kortlægning af viden om ekstremisme og viden om
forebyggelse af ekstremisme
2018Andre kilderNationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i 2017-18 fået kortlagt den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme. Over 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag, der er med til at skabe et fælles fundament og sprog for den danske indsats.Kortlægning, viden, manglende viden, forebyggelse af radikalisering, ekstremismeNationalt center for forebyggelse af ekstremismehttps://stopekstremisme.dk/filer/videnssyntese-samlet.pdf2 (4)
57
Forebyggelse og håndtering af gråzoneprostitution hos udsatte børn og unge2018Andre kilderNærværende rapport er en slutevaluering af LIVa –Forening mod skadevirkninger af prostitution (LIVa)’sprojekt ”Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbragte børn og unge”. Projektet er målrettet socialarbejdere og andre faggrupper på relevante opholdssteder til at forebygge gråzoneprostitution og sikre bedre trivsel blandt udsatte børn og unge. 50 institutioner i region Hovedstaden og Sjælland er udvalgt i tæt samarbejde med Landsforeningen af Opholdssteder Botilbud og Skolebehandlingstilbud (LOS) og Foreningen af døgn- og dagtilbud (FADD). Formålet er at tilbyde undervisning og, i samarbejde med fagpersonalet, udvikle redskaber, værktøjskasse og handleplan, så opholdsstederne bedre kan imødekomme problematikkerne vedrørende gråzoneprostitution hos de udsatte børn og unge. Evalueringen beskæftiger sig på tre forskellige niveauer med, om det ønskede kompetenceløft af fagpersonalet har fundet sted. For det første ses der på deltagernes behov for og tilfredshed med undervisningen, for det andet på deres konkrete udbytte af undervisningen og for det tredje på hvorvidt undervisningen kan siges at have medført konkrete forandringer i deltagernes praksis efter undervisningen.
Evaluering, forebyggelse af gråzoneprostitution, trivsel blandt børn og unde, kompetenceløftAnalyse & Talhttps://www.ogtal.dk/wp-content/uploads/2018/09/BEDRE-TRIVSEL-OG-FOREBYGGELSE-BLANDT-ANBRAGTE-B%C3%98RN-OG-UNGE.pdf3
58
KENDSKAB TIL BØRNETELEFONEN OG ’HELP-SEEKING BEHAVIOUR’
BLANDT MINORITETSETNISKE BØRN
2018Andre kilderPå vegne af Børns Vilkår har Als Research derfor gennemført en undersøgelse, som har haft til formål at belyse, hvordan et rådgivningstilbud som BørneTelefonen kommer til at matche målgruppens ’help seeking behaviour’. I denne rapport beskrives undersøgelsens resultater med særlig fokus på de resultater og den indsamlede viden, som belyser målgruppens adfærd, hverdagsarenaer og netværk mv. (både on- og offline), samt forhold som er centrale for at forstå målgruppens help seeking behaviour, herunder oplevede barrierer og muligheder i relation til at søge hjælp eller rådgivning.BørneTelefonen, Børns Vilkår, hverdagsarenaet og netværk, help seeking behaviourAls researchhttp://www.alsresearch.dk/uploads/Publikationer/Rapport_Help-seeking-behaviour-blandt-minoritetsetniske-b%C3%B8rn_Als%20Research.pdf3
59
Udviklingen
i børne- og ungdomskriminalitet
2006-2017
2017Andre kilderJustitsministeriets Forskningskontor har gennem flere år udarbejdet analyser vedrørende udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet. Det er sket på baggrund af data fra Rigspolitiet, hvorfra der er indhentet oplysninger om samtlige tilfælde, hvor et barn under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse. Begrebet ’mistanke’ anvendes for sager vedrørende personer under den kriminelle lavalder.Justitsministeriet, børne- og ungdomskriminalitet, unge over og under 18 årjustitsministeriethttp://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2017/rapport_udviklingen_i_boerne_og_ungdomskriminalitet_2006-2016.pdf3
60
Når forbrydelser bliver digitale: en antologi om it-kriminalitet og adfærd på internettet2016BøgerOm IT-kriminalitet og håndgribelige råd til hvordan man som almindelig IT-bruger kan beskytte sig selv. Antologien er et godt sted at begynde, hvis man vil skærpe sin opmærksomhed på forebyggelse af IT-kriminalitet eller bare gerne vil vide mere om emnet. Det gælder uanset, om man eksempelvis er ude efter at få et indblik i farerne på internettet eller vil have gode råd til, hvordan man kan styre udenom fupbutikker, identitetstyve og andre bedragere i det digitale univers. Antologien giver også inspiration til, hvordan man som virksomhed designer en fornuftig IT-sikkerhedsstrategi, og hvordan man som forælder, lærer eller pædagog kan håndtere udfordringerne med børn og unges digitale livForebyggelse IT-kriminalitet, digitale udfordringer med børn og unge, Det kriminalpræventive rådhttps://www.dkr.dk/media/9781/naar-forbrydelser-bliver-digitale.pdf3
61
Artikler
62
Se listen disse områder er nu på ghettolisten2018OnlineGrafik til at navigere ghettolistens 30 forskellige områder. DRhttps://www.dr.dk/nyheder/politik/se-listen-disse-boligomraader-er-nu-paa-ghettolisten3
63
Kældermennesket udsat for radikaliseringstesten2018OnlineArtikelen diskuterer og stiller spørgsmålstegn til måden, hvordan litteraturen kan komme til at spille en vigtig rolle i samfundet i forhold til at reflekterer over menneskesyn det ligger til grund for regeringens antiradikaliseringspakke fra 2016.Litteraturens rolle i samfundet, kældermennesket, menneskesyn, regeringen, radikaliseringInformationhttps://www.information.dk/kultur/2016/11/kaeldermennesket-udsat-radikaliseringstesten3
64
Radikaliserer YouTube? Jeg lavede et eksperiment, der efterlod mig måbende2018OnlineEn artikel om eksperimenter med youtubes rangeringsalgoritme, som bestemmer hvad du får at se som youtube bruge. Spørgsmålet der diskuteres i er om youtube har en radikaliserende effekt, når man bruger youtube. Derudover indeholder artiklen en række facts om youtube, samt andre eksperters syn på youtube. Youtube, radikalisering, rangeringsalgoritme, digitale påvirkninger, brugere af youtubeZetlandhttps://www.zetland.dk/historie/sOPVlg1Q-aOZj67pz-695f43
65
Rigspolitiet til forældre: Spørg dine børn, hvad de har lavet på nettet i dag2018OnlineArtikel der opfordrer forældre til at gå i dialog med born om deres adfærd online, og hvordan man kan lære børn at være kritiske omkring den online verden. I artikel trækkes der på eksempler, hvor børn f.eks. har brugt penge på features eller skins i et videospil og efterfølgende mistet de ting de har brugt penge på, fordi de har været uforsigtige. Et argument der opbygges i artiklen er, at børn ikke er alene online, og at forældre derfor bør gå i dialog med deres børn om deres adfærd online. Børns adfærd online, kritisk tænkning, dialog mellem børn og forældreDRhttps://www.dr.dk/nyheder/indland/rigspolitiet-til-foraeldre-spoerg-dine-boern-hvad-de-har-lavet-paa-nettet-i-dag3
66
Ny video-chat trender i flere folkeskoler: Klasse var vidne til overgreb mod barn2018OnlineArtikel om chattjenesten OmeTV, som er en tjeneste, hvor man kan støde på vulgært og seksuelt krænkende indhold. Giver eksempler med børn der har haft dårlige oplevelser med chattjenesten, hvor voksne har opført sig seksuelt på webcam, og at de efterfølgende har anmeldt den voksne. Derudover trækker artiklen på eksperter der overordnet udtrykker bekymring, og de anbefaler, at man styrker dialogen mellem børn og forældre.OmeTV, seksuelt krænkende indhold, dialog mellem børn og forældreDRhttps://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-video-chat-trender-i-flere-folkeskoler-klasse-var-vidne-til-overgreb-mod-barn3
67
Se om du er nabo til en rockerborg2017OnlineGrafik til at få informationer om danske rockerborger og deres placeringDRhttps://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-se-om-du-er-nabo-til-en-rockerborg 3
68
Generation Identitær: Vi er et opgør med den åndløshed, der hersker i Europa. Et moderne, højreorienteret ungdomsoprør2017OnlineEn artikel om kulturkamp i Danmark og en europæisk bevægelse kaldet generation identitær, som nu er kommet til Danmark. De karakteristiska der beskrives i artiklen, for generation identitær er, at unge hippe mennesker laver indvandringskritisk aktivisme. De drømmer om Fort Europa, frygter for den europæiske kulturs fremtid, og nu har Generation Identitær fået en dansk afdeling. I sidste uge satte en række unge aktivister klædt ud som stewardesser og luftkaptajner kursen mod Strøget i København. I decemberkulden uddelte de falske flybilletter til de forbipasserende. Destinationen var Syrien.kulturkamp, generation identitær, fort europa, aktivistisk indvandringskritikPolitiken - JOHAN VARNING BENDTSENhttps://politiken.dk/kultur/art6257643/Vi-er-et-opg%C3%B8r-med-den-%C3%A5ndl%C3%B8shed-der-hersker-i-Europa.-Et-moderne-h%C3%B8jreorienteret-ungdomsopr%C3%B8r3
69
Radicalisation and Extremism: a guide for social workers and those involved in social care. Community Care Inform2015ArtiklerReeves, J., Sheriyar, A. and Shemmings, D.Lukket ift adgang3
70
Anger of Suspect in Danish Killings Is Seen as Only Loosely Tied to Islam2015OnlineEn artikel bragt i New York Times der går i dybden med Omar Abdel Hamid el-Husseins terrorangreb på krudttønnen i 2015. I denne trækkes der på Aydin Soei's analyse af angrebet og der inddrages perspektiver fra Paris terrorangrebene i Europa i samme år. Krudttønnen, terrorangrab, Paris terrorangreb, Aydin SoeiNYTIMEShttps://www.nytimes.com/2015/02/17/world/europe/copenhagen-denmark-attacks.html3
71
4: Værktøjer, toolkits og handleplaner
72
Rapporter
73
Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region2017Andre kilderRapporten beskriver god praksis for at modarbejde voldelig radikalisering fra hele Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas' område. Målet er todelt. Først søger rapporten at illustrere vigtigheden og potentielle påvirkning af ikke tvangsingribende tilgange i at håndtere voldelig ekstremisme. Dernæst demostrerer rapporten, at hverken organisationen for sikkerhed og samarbejde eller nogen af de deltagene lande behøver at starte fra scratch, men at gode ideer ofte kan findes ved at række ud til partnere. Dertil pointeres det i rapporten at organisationen for sikkerhed og samarbejde kan spille en virkefuld rolle i at facilitere denne process, særligt de varierende niveauer af capacitet blandt deltagende lande. praksis, organisationen for sikkerhed og samarbejde, voldelig radikalisering, ikke tvangsindgribende tilgange til anti-radikaliseringNeumann, Peter R.Organisationen for sikkerhed og samarbejdehttps://www.osce.org/chairmanship/346841?download=true 4
74
Lokalmiljøet helt afgørende i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme2016Andre kilderRadikalisering og voldelig ekstremisme udgør ikke kun en trussel mod den fælles sikkerhed og de grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på. Det skaber også utryghed og mistrivsel i skoler, boligområder, lokalsamfund og i sociale fora på internettet. En stor undersøgelse af, hvad der bidrager til at skabe modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme i lokalmiljøer, er gennemført af analyse- og rådgivningsvirksomheden CERTA Intelligence & Security A/S. Undersøgelsens resultater er i offentliggjort i samarbejde med TrygFonden i rapporten "Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme". Rapporten kommer med en række konstruktive forslag til, hvilke aktører og strukturer der bedst kan bidrage til at modvirke radikalisering af unge mennesker.Islamistisk radikalisering, fælles sikkerhed, sociale foraer på internettet, modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremismeTrygFonden og CERTAhttps://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/certa_rapport4
75
The Counter-narrative Handbook2016Andre kilderI forbindelse med den hastige vækst i voldeligt extremistisk indhold online i senere år, er effektive mod-narrativer (budskaber der tilbyder et positivt alternativ til ekstremistisk propaganga, eller dekonstruere eller delegimitere ekstremistiske narrativer og udfordre ideologier) en tiltagende nødvendighed. Denne udgivelse er udviklet for at hjælpe enhver der er ude på proaktivt at modvirke ekstremistisk propagande med mod-narrativ kampagner. Den tager læseren gennem centrale stadier i at skabe, lancerer og evaluerer en effektiv mod-narrativ kampagne.Ekstremistisk indhold online, mod-narrativ kampagner, mod-narrativer HENRY TUCK AND TANYA SILVERMAN - Institute of strategic dialougehttps://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/06/Counter-narrative-Handbook_1.pdf 4
76
The Counter-narrative Monitoring and Evaluation Handbook2016Andre kilderI forbindelse med den hastige vækst i voldeligt extremistisk indhold online i senere år, er effektive mod-narrativer (budskaber der tilbyder et positivt alternativ til ekstremistisk propaganga, eller dekonstruere eller delegimitere ekstremistiske narrativer og udfordre ideologier) en tiltagende nødvendighed. Denne udgivelse er udviklet for at hjælpe enhver der er ude på proaktivt at modvirke ekstremistisk propagande med mod-narrativ kampagner. Den tager læseren gennem centrale stadier i at skabe, lancerer og evaluerer en effektiv mod-narrativ kampagne.Ekstremistisk indhold online, mod-narrativ kampagner, mod-narrativer, evaluering, monitorering HENRY TUCK AND LOUIS REYNOLDS - Institute of strategic dialougehttps://www.isdglobal.org/isd-publications/the-counter-narrative-monitoring-evaluation-handbook/4
77
The Counter-narrative Toolkit2016Andre kilderCounter-Narrative Toolkit'et er en hjemmeside udviklet med afsæt i et stigende behov for push-back mod voldelig ekstremistisk indhold online. Toolkittet blev lavet i føle med anerkendelsen af, at mange af de individer der er bedst positioneret til at skabe troværdige mod-narrativ beskeder ikke altid har kompetencerne til det. Toolkittet er ment som en basal guide for dem med lille eller ingen tidligere erfaring med mod-narrativ kampagner.Push back, voldelig ekstremisme, opkvalificering, mod-narrativer Institute of strategic dialougehttp://www.counternarratives.org/4
78
Youth Innovation Labs: A Model for Preventing and Countering Violent Extremism2016Andre kilderDenne udgivelse diskuterer udviklingen, implementering og evalueringen af Youth Innovation Labs. Labs er fordybende, aktivistisk ledede events der skaber et sikkert miljø til at facilitere capacity-building, men deltagere får kontakter, redskaber og resourcers, som de behøver til at udvikle strategiske kampagner til at forebygge og modvirke voldelig ekstremisme. Formålet med udgivelsen er at dele metodologi og struktur udviklet af YouthCAN, og derudover dele best-practices og udbytte fra YouthCAN's arbejde med unge aktivister og creative.Youth Innovation Labs, fordybelse, metodologi, aktivisme, resourcer, voldelig ekstremisme DR ERIN SALTMAN, MOLI DOW AND KELSEY BJORNSGAARD Institute of strategic dislouge
https://www.isdglobal.org/isd-publications/youth-innovation-labs-a-model-for-preventing-and-countering-violent-extremism/
4
79
FOREBYGGELSE OG
BEKÆMPELSE AF
EKSTREMISME OG
RADIKALISERING
NATIONAL HANDLINGSPLAN
2016Andre kilderEn national handlingsplan der udpensler en række initiativer, igangværende såvel som nye til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Forebyggelse af radikalisering på nationalt plan, bekæmpelse af ekstremismeRegeringenhttp://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/National-handlingsplan-Forebyggelse-og-bekaempelse-af-ekstremisme-og-radikalisering.pdf4
80
Hate Speech’ Explained A Toolkit2015Andre kilderDette toolkit giver en guide til at identificerer hate speech og hvordan de effektivt afvises, mens ytringsfrihed og lighed beskyttes. Den er udviklet i forbindelse med et stigende behov for guidance om, hvordan man identificerer hatespeech, og for at svarer tilbage på de udfordringer hate speech indeholder indenfor et menneskerettighedsperspektiv Identifikation, hate speech, radikalisering, toolkit, udfordringer ved hate speech, tegn på radikaliseringFree World Centre https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/%27Hate-Speech%27-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf4
81
FÆRRE RADIKALISEREDE
GENNEM EN EFFEKTIV OG
SAMMENHÆNGENDE INDSATS
ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN
TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING
2015Andre kilderEn udgivelse af en ekspertgruppe nedsat af Københavns Kommunes beskæftigelses og integrationsudvalg. I denne kommer ekspertgruppen med bud på: 1. Styrket samarbejde, koordination og bedre dialog mellem mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningen (Sikker By), stat og politi samt
andre relevante aktører (f.eks. moskeer, forældrenetværk og lokale bestyrelser i foreningslivet). 2. Målrettet dialog med borgere og civilsamfundsaktører i lokalområder for at fremme tillid og tryghed til styrket håndtering af enkeltsager med radikaliserede unge 3. Indsamling af vidensbaserede metoder til styrkelse af den brede forebyggelsesindsats mod radikalisering af unge
dialog, forvaltning, moskeer, forældrenetværk, foreningslivet, tillid, forbyggelse af radikalisering af ungeKøbenhavns Kommunehttps://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/F%C3%A6rre%20radikaliserede%20gennem%20en%20effektiv%20og%20sammenh%C3%A6ngende%20indsats_0.pdf4
82
forebyggelse
af ekstremisme:
en håndbogsserie: 14 eksempler fra
arbejdet med
radikalisering
2011Andre kilderHæftets målgruppe er navnlig medarbejdere i det forebyggende SSP-samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi. Men også andre medarbejdergrupper vil kunne få nytte af hæftet. For eksempel gadeplansarbejdere, lærere, pædagoger, socialrådgivere, boligsociale medarbejdere, støttepersoner, kontaktpersoner og andre, der i deres arbejde er i kontakt med unge mennesker og deres familier.Mentor, radikalisering, islam, individer, grupper, SSP'er, Storbritanien, DanmarkSocial- og integrationsministeriethttps://pure.sfi.dk/ws/files/1927796/14_eksempler_paa_arbejdet_med_radikalisering_final_1_.pdf 4
83
Maryam and Joe: Behind Closed Doors' - forskningsværktøj Andre kilderSocial media agtig simulation, et træningsredskab om ruten til radikalisering og extremisme, uddanner professionelle og unge mennesker om farene ved grooming (stærk retningsgivende påvirkning) til radikalisering via sociale medier og gennem face-to-face kontakt. Gennem brugen af dette social medie agtige værktøj kan man lære om grooming ved at tracke groomerens (karakteren under påvirkning) og se implikationerne. Simulationen er udviklet til fagpersoner og unge kan lære at spotte tegn på radikalisering.social medie-simulation, træningsredskab, ruten til radikaliseringUniversity of Kent - Center of Child protectionhttps://www.kent.ac.uk/sspssr/ccp/game/bcdindex.html4
84
Nationalt Center for Forebyggelse af ekstremisme (website)Onlinehttps://stopekstremisme.dk/4
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99