สำเนาของ ต้นแบบschool_data2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestamp1.ศูนย์เครือข่าย2.ชื่อโรงเรียน
ส่ง file กรรมการ(เด็กปกติ)
3นักเรียนลำดับที่
5.ชื่อตัวนักเรียน
4.คำนำหน้าชื่อนักเรียน
6 นามสกุลนักเรียน
7 ตำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) หรือ เว้นเอาไว้
8 Name (ชื่อภาษาอังกฤษ) หรือเว้นเอาไว้
9 surname (นามสกุล ภาษาอังกฤษ หรือเว้นไว้)
11.ชื่อครูผู้ควบคุม
12 มือถือครูผู้ควบคุม
13.รุ่นที่เข้าอบรม10.นักเรียนชั้น
3 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
4. รองผู้อำนวยการ สพป.ขก 2 ที่รับผิดชอบ
ุ5 ชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับการนิเทศก์
ุ6 มือถือผู้บริหารโรงเรียน
7. ID-Line ผู้บริหาร
2
19/07/2017 10:33:3408บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
1อมรเทพเด็กชายประทุมรัตน์MasterAmornthepPrathomrat
นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
081-0598544
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
3
19/07/2017 10:35:3208บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
2กุลยาเด็กหญิงไสวงามMissKullayaSawaingam
นางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
4
19/07/2017 10:36:4708บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
3ชุลีพรเด็กหญิงหล้าลุนMissChuleepornLalun
นางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
5
19/07/2017 10:38:0608บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
4ชนากานต์เด็กหญิงแสนทวีสุขMissChanakanSaenthaweesuk
นางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
6
19/07/2017 10:38:3404เมืองไผ่40020019 บ้านเกิ้ง1จิรนันท์เด็กหญิงหอมทองMissJiranantHomthongนางเสาวรี พรหมกรรณ831448425
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
7
19/07/2017 10:39:1202ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
1จันทัปปภาเด็กหญิงน้อยโหนดMissChanthapaphaNoinot
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
8
19/07/2017 10:39:4208บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
5ภัทราภรณ์ เด็กหญิงพาละวินMissPhattarapornPhalawin
นางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
9
19/07/2017 10:39:4804เมืองไผ่40020019 บ้านเกิ้ง2สุภาพรเด็กหญิงหาญกล้าMissSupapornHanklaนางเสาวรี พรหมกรรณ831448425
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
10
19/07/2017 10:40:4408บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
6นฤมลเด็กหญิงพืชผักหวานMissNaruemonPhuetpakwan
นางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
11
19/07/2017 10:40:5104เมืองไผ่40020019 บ้านเกิ้ง3อรวรรณเด็กหญิงโม้วงษ์MissOrawanMowongนางเสาวรี พรหมกรรณ831448425
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
12
19/07/2017 10:41:5908บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
7วีระพัฒน์เด็กชายสุดใหญ่MasterWeerapatSutyai
นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
081-0598544
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
13
19/07/2017 10:42:5708บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
8จิรภัทรเด็กชายน้อยบัวทิพย์MasterJirapatNoibuathib
นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
081-0598544
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
14
19/07/2017 10:43:5908บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
9ชลลดาเด็กหญิงสมีดีMissChonladaSameedee
นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
081-0598544
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
15
19/07/2017 10:44:5308บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
10นิ่มนวลเด็กหญิงสมนาคMissNimnuanSomnak
นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
081-0598544
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
16
19/07/2017 10:46:3802ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
2อนุวิทเด็กชายศรีเมืองMasterAnuwitSrimueang
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
17
19/07/2017 10:49:1602ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
3ณัฐกมลเด็กหญิงวรดีMissNutgamonWoradee
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
18
19/07/2017 10:51:1002ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
4สิริรัตน์เด็กหญิงสมอทองMissSiriratSamorthong
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
19
19/07/2017 10:53:3402ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
5มัชรินทร์เด็กหญิงศรีสังข์MissMucharinSrisang
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
20
19/07/2017 10:55:1802ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
6กัญยาณีเด็กหญิงกองแสงMissKanyaneeKongsang
ครูพัชชานันท์ สุขไพบูลย์
987503945
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
21
19/07/2017 13:39:0903โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า1สาริณีเด็กหญิงสำเภาMissSarineeSampaoMiss Jenjira Huaisai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
22
19/07/2017 13:40:3903โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า2จันทร์ธิดาเด็กหญิงโรจน์แจ้งMissJantidaRotchaengMiss Jenjira Huaisai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
23
19/07/2017 13:41:4603โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า3มะลิตราเด็กหญิงปาสาตังMissMalitraPasatangMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
24
19/07/2017 13:43:0003โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า4กัญญารัตน์เด็กหญิงก๋านะMissKanyaratKanaMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
25
19/07/2017 13:44:4103โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า5กัญญาวีร์เด็กหญิงงามสอาดMissKanyaweeNgamsa-artMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
26
19/07/2017 13:50:0303โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า6ณัฐพงษ์เด็กชายสว่างMasterNattapongSawangMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
27
19/07/2017 13:51:4103โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า7วีรภาพเด็กชายสอนสิทธิ์MasterWeerapapSonsitMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
28
19/07/2017 13:53:3503โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า8จารุศิริเด็กหญิงงามทรัพย์MissJarusiriNgamsapMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
29
19/07/2017 13:54:3603โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า9อุมากรเด็กหญิงเอ็นดูMissUmakonEndooMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
30
19/07/2017 13:55:4503โนนพะยอมวังแสง40020153 บ้านโนนข่า10พิมพ์หทัยเด็กหญิงศรีวงษาMissPimhathaiSriwongsaMiss Jenjira Huasiai901935001
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
31
19/07/2017 14:27:2804เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
1เดชพนต์เด็กชายสมทรัพย์MasterDHACHONSOMSUP
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
32
19/07/2017 14:29:3404เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
2ณัฐวุฒิเด็กชายศรีตระกูลMasterNATTAWUTSRITRAKUL
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
33
19/07/2017 14:31:0104เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
3ธีรพลเด็กชายสุจริตMasterTHEERAPONSUTCHARIT
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
34
19/07/2017 14:32:2904เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
4กรวีย์เด็กหญิงสุวศรีMissKORAVEESUWASEE
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
35
19/07/2017 14:34:1604เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
5ชลธิชาเด็กหญิงพอศิลป์MissCHONTHICHAPHOSIL
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
36
19/07/2017 14:35:3204เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
6นุจนาถเด็กหญิงหอมเหลือMissNUCHANAJHOMLUA
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
37
19/07/2017 14:36:4804เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
7ณิชาภัทรเด็กหญิงสรวมศิริMissNICHAPATSRUEMSIRI
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
38
19/07/2017 14:37:5904เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
8สุภาพรเด็กหญิงแปลกจังหรีดMissSUPAPORNPLAEKCHANGRIT
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
857449983
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
39
19/07/2017 15:46:3413หนองแปน
40020130 บ้านหนองแปน
1สุพัชญา เด็กหญิงกองน้อยMisssupachayakongnoiนางบัวลี สุดจริง094-5374188
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
40
19/07/2017 15:48:2613หนองแปน
40020130 บ้านหนองแปน
2กวันทิพย์เด็กหญิงหล้าคำคงMisskawantiplakamkongนางบัวลี สุดจริง094-5374188
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
41
19/07/2017 15:51:2413หนองแปน
40020130 บ้านหนองแปน
3อภิญญาเด็กหญิงสีจันแดงMissapinyasijandangนางบัวลี สุดจริง094-5374188
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
42
19/07/2017 15:53:1213หนองแปน40020132 บ้านหนองไห4พรพรรษาเด็กหญิงจุรันMisspornpansachuran
นางจิตราภรณ์ แสนนาม
098-1019507
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
43
19/07/2017 15:54:1813หนองแปน40020132 บ้านหนองไห5ธิชานันท์เด็กหญิงนาคแก้วMissthichanannakkaew
นางจิตราภรณ์ แสนนาม
098-1019507
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
44
19/07/2017 15:55:5113หนองแปน40020132 บ้านหนองไห6ช่อฟ้าเด็กหญิงรัตนัยMisschofaruttanai
นางจิตราภรณ์ แสนนาม
098-1019507
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
45
19/07/2017 15:58:1213หนองแปน
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
7ชลธิชาเด็กหญิงมีน้ำพันธ์Misschontichameenampanนางทิฐิพร วงษ์กล้า-
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
46
19/07/2017 15:59:5613หนองแปน
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
8เดชศักดิ์ดาเด็กชายใจใหญ่Masterdetsakdajaiyaiนางทิฐิพร วงษ์กล้า-
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
47
19/07/2017 19:16:3006บ้านไผ่เมืองเพีย40020015 บ้านทุ่งมน5ภัทรวดี เด็กหญิงพนัสศิลาMissPattarawadeepanatsila
นางทัศนีย์ ขามประไพ
813809230
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
48
19/07/2017 19:18:5106บ้านไผ่เมืองเพีย40020015 บ้านทุ่งมน4ภัทริดาเด็กหญิงแสนป้อMissPattaridasanpor
นางทัศนีย์ ขามประไพ
813809230
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
49
19/07/2017 19:21:4906บ้านไผ่เมืองเพีย40020015 บ้านทุ่งมน3มนัสนันท์เด็กหญิงผ่องแผ้วMissManassananPorngpaew
นางทัศนีย์ ขามประไพ
813809230
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
50
19/07/2017 19:24:5306บ้านไผ่เมืองเพีย40020015 บ้านทุ่งมน2สุจริตราเด็กหญิงสุจริตMissSujaritraSucharit
นางทัศนีย์ ขามประไพ
813809230
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
51
19/07/2017 19:27:2306บ้านไผ่เมืองเพีย40020015 บ้านทุ่งมน1ธีรภัทร์เด็กชายอินทิราชMasterTheerapatInthirach
นางท้ศนีย์ ขามประไพ
813809230
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
52
19/07/2017 22:43:1011เมืองมัญจา
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
1คาร่าเมย์ เด็กหญิงฮอร์วาร์ดMissKaramay Horvath
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
823077194
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
53
19/07/2017 22:45:0711เมืองมัญจา
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
2สิริวิมลเด็กหญิงมัญจาวงษ์Misssiriwimolmanchawong
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
823077194
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
54
19/07/2017 22:46:4011เมืองมัญจา
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา
3เกศราภรณ์เด็กหญิงต่วนค่ำMisskedsaraporntuankum
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
823077194
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
55
19/07/2017 22:48:4111เมืองมัญจา
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
4ขวัญจิราเด็กหญิงโนนทองMisskaunjiranontong
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
823077194
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
56
19/07/2017 22:50:2511เมืองมัญจา40020070 บ้านโจด5ณัฐกานต์เด็กหญิงปรารมภ์Missnattakarnpraromนางณัฐยา แพงเพ็ง828387271
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
57
19/07/2017 22:51:3611เมืองมัญจา40020076 บ้านบัว6อุบลวรรณเด็กหญิงศรีทะMissubolwansitaนางณัฐยา แพงเพ็ง828387271
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
58
19/07/2017 22:53:3311เมืองมัญจา40020074 บ้านขุมดิน7ณัชวลัญช์เด็กหญิงบุตรพันธ์Missnatwalanbutpanนางณัฐยา แพงเพ็ง828387271
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
59
19/07/2017 22:55:0811เมืองมัญจา
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน
8นิธิกรณ์ เด็กชายสีวสุทธิ์masternitikornsriwasudนางณัฐยา แพงเพ็ง828387271
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
60
20/07/2017 09:01:0815ท่าศาลา
40020089 บ้านท่าสวรรค์
1ทิปปภาเด็กหญิงเย็นใจMissThipapaYenjaiจารุวรรณ ราชวงศ์095-3152969
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
61
20/07/2017 09:02:3804เมืองไผ่
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
1ธัญญารัตน์เด็กหญิงล้อมประเสริฐMissTanyaratLomprasertนางเจษฎา สังสหชาติ083-3492498
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
62
20/07/2017 09:03:4415ท่าศาลา
40020089 บ้านท่าสวรรค์
2ชลิญญาเด็กหญิงรู้หลักMissChaliyaRoolakจารุวรรณ ราชวงศ์095-3152969
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
63
20/07/2017 09:05:1604เมืองไผ่
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
2ชลิตาเด็กหญิงหมื่นแก้วMissChalitaMuenkaewนางเจษฎา สังสหชาติ083-3492498
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
64
20/07/2017 09:06:0015ท่าศาลา
40020089 บ้านท่าสวรรค์
3ปรีดาภรณ์เด็กหญิงทะนินMissPreedapornThanin
นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์
095-3152969
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
65
20/07/2017 09:07:5415ท่าศาลา
40020089 บ้านท่าสวรรค์
4ศศินิภาเด็กหญิงดวงมาลาMissSasinipaDuangmala
นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์
095-3152969
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
66
20/07/2017 09:09:3015ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนา5สิริศักดิ์เด็กชายถาวันดีMasterSIRISAKTHAVANDIนายสมัย เพียช่อ619531953
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
67
20/07/2017 09:11:1715ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนา6เจวรินทร์เด็กหญิงโสพัฒน์MissKEOWARINSOPATนายสมัย เพียช่อ619531953
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
68
20/07/2017 09:13:2215ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนา7วรลักษณ์เด็กหญิงมะกุลMissWORALAKMAKUNนายสมัย เพียช่อ619531953
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
69
20/07/2017 09:15:3715ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนา8สุกฤตาเด็กหญิงสุจริตMissSUKRITTASUTJARITนายสมัย เพียช่อ619531953
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
70
20/07/2017 11:31:2009ปราสาทเปือยน้อย
40020055 บ้านวังผือขามป้อม
1พรศิริ เด็กหญิงบางโม้MissPhonsiriBangmo
นางสาวทิพวรรณ แก้วอาสา
085-3976817
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
71
20/07/2017 11:33:4909ปราสาทเปือยน้อย
40020055 บ้านวังผือขามป้อม
2นริศราเด็กหญิงสำรวยMissNarissaraBamruey
นางสาวทิพวรรณ แก้วอาสา
085-3976817
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
72
20/07/2017 11:45:0118นาข่า40020098 สวัสดี8ศิรประภาเด็กหญิงบุตรษทิพย์misssirapraphabutaathip
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
73
20/07/2017 11:47:2618นาข่า40020098 สวัสดี2วิยาดาเด็กหญิงยาทาmisswiyadayata
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
8546302277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
74
20/07/2017 11:50:0518นาข่า40020098 สวัสดี1ชลธิชาเด็กหญิงคีโม้misschantichadeemo
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
75
20/07/2017 11:52:2418นาข่า40020098 สวัสดี3ศิริยาภาเด็กหญิงหมวดนามนmisssiriyapamaudnamon
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
76
20/07/2017 11:55:1818นาข่า40020098 สวัสดี4เฉลิมเกียรติเด็กชายอุ่นเรือนmisschaleamkeidounrain
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
77
20/07/2017 11:55:3909ปราสาทเปือยน้อย
40020056 บ้านส้มป่อย
1นัฎฐาเด็กหญิงอนงคพงศ์พันธ์ุMiss์ีNutthaAnongkapongpan
นางสาวธิดารัตน์ วงษา
089-9419816
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
78
20/07/2017 11:57:4809ปราสาทเปือยน้อย
40020056 บ้านส้มป่อย
2บุษกรเด็กหญิงลีตานาMissฺBudsakronLeetana
นางสาวธิดารัตน์ วงษา
089-9419816
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
79
20/07/2017 12:02:4718นาข่า40020098 สวัสดี5ธีรภัจณ์เด็กชายบุคละmasterteeraphatbakkhala
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
80
20/07/2017 12:06:5309ปราสาทเปือยน้อย
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา
1ตรีทเศศเด็กชายปัสสาวะโพMasterTritasegPassawapo
นายธานินทร์ ศรีน้อย
093 - 4679390
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
81
20/07/2017 12:08:2018นาข่า40020098 สวัสดี6กฤษดาเด็กชายดวงมาลาmasterkitsakadadoungmala
นายประดิษฐ์ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
82
20/07/2017 12:09:0709ปราสาทเปือยน้อย
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา
2จุฑาภรณ์เด็กหญิงปัสสาวะภาMissChutaphonPassawapa
นายธานินทร์ ศรีน้อย
093 - 4679390
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
83
20/07/2017 12:10:3618นาข่า40020098 สวัสดี7ธีปกรเด็กชายเชิดชูmasterteepakomecherdchoo
นายประดิษ พิสันเทียะ
854630277
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
84
20/07/2017 12:13:3409ปราสาทเปือยน้อย
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว
1ปภัสสรเด็กหญิงปะละกังMissPapassornPalakang
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
081-0594410
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
85
20/07/2017 12:15:5409ปราสาทเปือยน้อย
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว
2วลีพรเด็กหญิงยะปะนันท์MissWaleepornYapanan
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
081-0594410
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
86
20/07/2017 13:34:1506บ้านไผ่เมืองเพีย
40020024 บ้านดู่ใหญ่
1กนกกานต์ เด็กหญิงสีปราบMissKanokkarnSeePhabนางนิภาพร หาวอง862306484
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
87
20/07/2017 13:36:0806บ้านไผ่เมืองเพีย
40020024 บ้านดู่ใหญ่
2กมลชนกเด็กหญิงสิงหาญMissKamonchanokSinghanนางนิภาพร หาวอง862306484
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
88
20/07/2017 13:38:1706บ้านไผ่เมืองเพีย
40020024 บ้านดู่ใหญ่
3สมปรารถนาเด็กหญิงรูปสูงMissSomphadthanaLoopsoongนางนิภาพร หาวอง862306484
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
89
20/07/2017 13:45:2607เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
1เจษฏาเด็กชายคำสีmasterJessadaComesriนางปิยมาศ ทิทำ087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
90
20/07/2017 13:49:3307เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
2ดลธรรมเด็กชายโพธิขำmasterDonrathumPotikhomนางปิยมาศ ทิทำ087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
91
20/07/2017 13:51:3907เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
3ฉัตรลดาเด็กหญิงนาทำทองmissCharadaNathumtongนางปิยมาศ ทิทำ087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
92
20/07/2017 13:53:3407เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
4วีระพงษ์เด็กชายยอดภิรมย์masterVeeraphongYodpiromนางปิยมาศ ทิทำ087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
93
20/07/2017 13:55:1907เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
5ศิวพรเด็กหญิงนามวงษ์missSivapornnamvongนางปิยมาศ ทิทำ087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.4
94
20/07/2017 13:58:0907เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
6สิทธิเดชเด็กชายพลประสิทธิ์masterSidthidasPhonprasitนายอภินันต์ โสเขียว087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
95
20/07/2017 14:00:5207เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
7ศรินทิพย์เด็กหญิงสุดสงค์missSirinthipSudsongนายอภินันต์ โสเขียว087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
96
20/07/2017 14:02:3507เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
8นาตาลีเด็กหญิงนันทิทรรภmissNathareeNadthitakนายอภินันต์ โสเขียว087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.5
97
20/07/2017 14:04:3107เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
9สุภาวดีเด็กหญิงหวานเขียงmissSupavadeewhankeongนายอภินันต์ โสเขียว087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
98
20/07/2017 14:05:5807เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
10อุษาภรเด็กหญิงอินทรีย์missAusapongIncheนายอภินันต์ โสเขียว087-4282729
รุ่นที่1 วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
99
20/07/2017 14:50:3412สวนหม่อน
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
1วาสนา เด็กหญิงคำศักดา
นางสาวสุทธาทิพย์ โกจารย์ศรี
981485491
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
100
20/07/2017 14:51:3312สวนหม่อน
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
2สิรินทร เด็กหญิงอินทะวิเศษ
นางสาวสุทธาทิพย์ โกจารย์ศรี
981485491
รุ่นที่2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ป.6
Loading...
 
 
 
Form responses 1
 
 
Main menu