รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลโรงเรียน
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
2
40001นางสาวกนกวรรณ
วงศ์ชัยพานิชย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
3
40002นางสาวกรวรรณ อนุสนธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
4
40003นายกรวิทย์ ร่องพืช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
5
40004นายกฤตภาส
พงศ์ปัญญาเนตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
6
40005นางสาวกฤติกา ชมเชย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
7
40006นายกฤติธี คุ้มฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
8
40007นายกวี มาลาวัลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
9
40008นาย
กัณฑ์อเนก
กาศเกษม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
10
40009นาย
กันตพงศ์
วงศาโรจน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
11
40010นาย
กันทรากร
ตุ้ยแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
12
40011นางสาว
กัลยรัตน์
โลกคำลือ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
13
40012นางสาวกาญจนาธรรมลังกา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
14
40013นาย
กิตติโชค
ภาชี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
15
40014นาย
กิตติพจน์
ยศทวี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
16
40015นายกิตติภณ คำทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
17
40016นายกิตติภณ ชำนาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
18
40017นางสาวกิริยา ตันมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
19
40018นางสาวกุชกรใจจร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
20
40019นาย
กุลกิตติ
เกี๋ยงคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
21
40020นางสาวกุลสตรีจิตรไพศาล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
22
40021นางสาวกุลสตรีสมหมาย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
23
40022นาย
เกรียงศักดิ์
วัฒนถาวรกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
24
40023นางสาวเกวลิน สกุลแอ๋
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
25
40024นางสาว
เกศราภรณี
คะชา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
26
40025นาย
เกียรติชัย
เสาร์แดน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
27
40026นาย
เกียรติศักดิ์
สรรเสริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
28
40027นางสาวขวัญจิราเสนาธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
29
40028นายคณนาถ แสงทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
30
40029นาย
ครรชิตพล
หมดทุกข์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
31
40030นาย
จักรพงศ์
ใจสว่าง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
32
40031นางสาว
จันทวรรณ
ไข่แก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
33
40032นายจิณณพัตคำแหง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
34
40033นางสาวจิดาภาจิระปาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
35
40034นางสาวจิตสุภาศรีสุข
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
382212
36
40035นายจิรพงศ์ แน่นอุดร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
382212
37
40036นาย
จิรพัฒน์
บุญประสิทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
38
40037นาย
จิรวัฒน์
คำสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
39
40038นายจิรสินกาศลังกา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
392213
40
40039นางสาว
จิรัฐิติกาล
จักรคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
41
40040นายจิรายุ ของทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
42
40041นายจิรายุ
หงษ์สิบแปด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
43
40042นายจีรณะ
สร้างตระกูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
44
40043นาย
จีรวัฒน์
มีเดช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
45
40044นาย
จีรวิทย์
ทะสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
46
40045นาย
จีราวุฒิ
อุ่นกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
47
40046นางสาว
จุฑาทิพย์
หน่อแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
48
40047นางสาวจุฑามาศแอบแฝง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
49
40048นางสาว
ฉัตรฑริกา
กวาวทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
392213
50
40049นางสาว
ฉัตรวรรณ
วะรินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
51
40050นางสาวชญาดาสีตื้อ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
392213
52
40051นางสาวชนกนันท์จินดาคำ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
392213
53
40052นางสาวชนกนันท์สาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
54
40053นางสาว
ชนัญธิดา
กระหวาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
55
40054นายชนาธิปจินดามณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
56
40055นายชนาธิป
เหล็กน้ำคบ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
57
40056นางสาว
ชนาภา
วงศ์สูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
58
40057นางสาว
ชนิกานต์
พุทธรักษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
59
40058นางสาวชนิตา สืบแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
60
40059นางสาวชมพูนุช
เชื้อสะอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
61
40060นางสาวชรัญญา ปัญญาบุตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
62
40061นางสาวชลธิชา พงษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
63
40062นาย
ชัยวัฒน์
โกศลพิศิษฐ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
64
40063นายชัษกรดวงสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
65
40064นายชาญพิชญ์
เกียรติภัทราภรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
66
40065นางสาว
ชิตยาภรณ์
ศรีทากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
67
40066นายชินภัทร ปินตากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
68
40067นายชินวัตร
ภัสรานุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
69
40068นายชินวุฒ
สุคันธมาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
70
40069นายเชิดชนก
จันทร์ป้อม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
71
40070นาย
ฐิตินันท์
ถิ่นถา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
392213
72
40071นางสาวฐิติพรยาวะดี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
73
40072นางสาวฐิติมา อนุขุน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
74
40073นางสาวฑิฆัมพร
เขียวประสาร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
75
40074นางสาวฑิตฐิตาบัวขม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
76
40075นายณภัทร ปิ่นทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
77
40076นางสาวณภัทรสองแคว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
78
40077นางสาวณัชฎา วัลยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
79
40078นางสาว
ณัฏฐณิชา
พัฒนะนาวีกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
80
40079นางสาวณัฏฐ์นรีกลไกร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
81
40080นางสาวณัฏฐนิชเรือนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
82
40081นางสาวณัฏฐ์า
ไชยะรินทร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
83
40082นายณัฐกนธ์ กาศลังกา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
84
40083นายณัฐชนน สุทธิบุตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
85
40084นางสาว
ณัฐชพิชญ์
แสนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
86
40085นางสาวณัฐชาเหรา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
87
40086นายณัฐดนัย ยิ่งยวด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
88
40087นางสาว
ณัฐธยาน์
สีสด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
89
40088นางสาวณัฐธิดาธิมาเกตุ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
90
40089นางสาวณัฐธิดาสุยานะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
91
40090นางสาวณัฐธิราใจกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
92
40091นางสาวณัฐธีญาอวยชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
93
40092นายณัฐนนท์
สุวิศาลทวีวัฒน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
94
40093นายณัฐนนท์ อินตุ้ย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
95
40094นาย
ณัฐนันท์
อินตุ้ย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
96
40095นายณัฐพงค์จันทร์ดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
97
40096นายณัฐพงษ์ รวมสร้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
98
40097นางสาวณัฐพร
สร้างตระกูล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
99
40098นายณัฐพล
รัตนเมฆินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
402222
100
40099นายณัฐภัทรคำวัง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
402222
Loading...
 
 
 
ม.4
 
 
Main menu