รายชื่อชำระเงินครั้งที่6.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ
2
"วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Conference #6"
3
Updated ข้อมูล วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
4
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุลสถาบัน/หน่วยงาน
ประเภทของการเข้าร่วมงาน
จำนวนเงิน
วันที่ชำระเงิน
หลักฐาน
การชำระเงิน
5
1
นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
1,500.00
29/12/2559
ได้รับแล้ว
6
2สันติ สุขแก้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
19/1/2560
ได้รับแล้ว
7
3ทศพร พิมานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.009/2/2560
ได้รับแล้ว
8
4
วันวิสาข์ ช่วยจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
9
5ศศิธร ทับชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
17/3/2560
ได้รับแล้ว
10
6ฐิติมา ฉิมวารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.005/2/2560
ได้รับแล้ว
11
7
เจนจิรา เสถียรวงศา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
17/2/2560
ได้รับแล้ว
12
8
ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.009/2/2560
ได้รับแล้ว
13
9
นูรไลลา แวสะมะแอ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
14
10วรรณี ศรีเชยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
15
11
ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.007/2/2560
ได้รับแล้ว
16
12
อรอนงค์ หนูเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.007/2/2560
ได้รับแล้ว
17
13
วัลย์ลียา ชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.008/2/2560
ได้รับแล้ว
18
14
สุภัตรา ไชยนาเคนทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.009/2/2560
ได้รับแล้ว
19
15
อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.009/2/2560
ได้รับแล้ว
20
16
นูรฟิตรี สาแลแม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
21
17ชุติมา ห้าวหาญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
1,500.00
27/2/2560
ตรวจสอบแล้ว
22
18
ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
23
19
อมรรัตน์ ยุวกุลกำธร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
24
20
พลาธิป วิกรัยศักดา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
25
21
จรินทร์ พริกนุ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
26
22
สรพงศ์ จันทร์เหล็ก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
13/3/2560
ได้รับแล้ว
27
23วิษณุ ศรีอุทัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
28
24ธนรักษ์ สอนทองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
29
25
สาวิตรี วุฒิสาร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
30
26
เกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
31
27
ธนะรัตน์ รัตนกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
32
28นิตยา รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
33
29
ลักษมี พันธุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
34
30
ภัทรพงค์ บุญทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
35
31
แม้นนฤมาศ ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
36
32วลิดา พลาลำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
37
33ปาณวาท ดำประไพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
38
34
ประกิจ จิ๋วพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
39
35
ฤทัยภัทร พิมลศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
40
36ธนิตา พัฒนพงศ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
41
37
ยุทธชัย ฮารีบิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
42
38สุพา ปิยะเขตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
43
39
ธัญลักษณ์ ธรรมจักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
27/2/2560
ได้รับแล้ว
44
40
จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
45
41
ธนาพฤกษ์ ไพรภิมุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
46
42
รวมพร วาณิชชาภาณุพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
47
43
สโรชา วิริยาธิการนุสรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
48
44
ศิริขวัญ จันลาศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
49
45
อภิชัย เลิศจรรยากุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
50
46
นิธิกร ม่วงศรเขียว
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รัับแล้ว
51
47
วันทนี แก้วเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
52
48
ศรัญญา เนียมฉาย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
53
49นวพร ฝอยพิกุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
54
50
ปวีณา สุภาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
55
51
พงษ์พัฒน์ ช่วยเวช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.007/3/2560
ได้รับแล้ว
56
52วนาวัลย์ ทิลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
14/3/2560
ได้รับแล้ว
57
53
ฐิติชญา ประสมชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
15/3/2560
ได้รับแล้ว
58
54ขนิษฐา นุ่มนวลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
59
55
สุวิกรานต์ แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
14/3/2560
ได้รับแล้ว
60
56
จิราภา พึ่งบางกรวย
มหาวิทยาลัยบูรพา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
61
57
สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.0011/3/2560
ได้รับแล้ว
62
58สวงษ์ ไชยยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
15/3/2560
ได้รับแล้ว
63
59
ลิขิต กนกหิรัญญากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
ลงทะเบียนซ้ำ No.90
64
60ดวงกมล ทองคำมหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
2,000.00
15/3/2560
ได้รับแล้ว
65
61
นงลักษณ์ จินทศร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
14/3/2560
ได้รับแล้ว
66
62คุลยา ศรีโยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
67
63
ณัฐฐา วิจิตรลัญจกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
68
64รังสิมา บุญมามหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
1,500.00
28/2/2560
ได้รับแล้ว
69
65
โสพิศพิไล ทองใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
30/3/2560
ได้รับแล้ว
70
66
ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่)/คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
30/3/2560
ได้รับแล้ว
71
67
หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดิ์ดานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
30/3/2560
ได้รับแล้ว
72
68พัชรี พระสงฆ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
30/3/2560
ได้รับแล้ว
73
69
วิลานุช ผดุงเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
74
70อรัญญา จินาชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
30/3/2560
ได้รับแล้ว
75
71อรพรรณ ใบดีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ไสใหญ่
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
76
72
ภณิดา สมบัติชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ไสใหญ่
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
77
73
ชยากร ศรีพรภาคย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
78
74
ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
21/3/2560
ได้รับแล้ว
79
75
อนุรักษ์ ถุงทอง
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
80
76
จตุพร อภิโชติภูดินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
4,000.00
29/3/2560
ได้รับแล้ว
81
77อรทัย ชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.001/4/2560
ได้รับแล้ว
82
78โชคลาภ มั่นคงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
83
79
สุพาพร ศิริผึ้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
ลงทะเบียนซ้ำ No.85
84
80ชิตพล ศรีเมืองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Segment
31/3/2560
ได้รับแล้ว
85
81
ธิดาพร กวินเดโช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
86
82
อรวรรณ์ กิตติศัพท์กุล
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
21/3/2560
ได้รับแล้ว
87
83นัจมี หลีสหัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
88
84ภควัต บุญห่อ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
89
85
สุพาพร ศิริผึ้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
90
86
ธนวรรณ สำนวนกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
21/3/2560
ได้รับแล้ว
91
87นภัส แดงบุหงา
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
92
88
นริศรา อยู่จรรยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
93
89
กาญจนา วงษ์อิสระ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
94
90
ลิขิต กนกหิรัญญากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
19/3/2560
ได้รับแล้ว
95
91
ศิริพรรณ ศุภรทวี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
28/3/2560
ได้รับแล้ว
96
92
ธีร์ภาวิชญ์ พึ่งเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรม
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
97
93
สุฑาทิพย์ สังข์สิงห์ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.0012/4/2560
ได้รับแล้ว
98
94
ณัฐณิชา ณรงค์พันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
99
95ยงยุทธ ทองชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยนวัตกรรม
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
2,000.00
31/3/2560
ได้รับแล้ว
100
96รจนา ชูทองมหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
2,000.00
20/3/2560
ได้รับแล้ว
Loading...
 
 
 
นำเสนอบทความ
เข้าร่วม
 
 
Main menu