School Tusuv mayagt 2015 on
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
БСШУ-ны сайдын 2010 оны 06 сарын 03 -ны
2
өдрийн 256 тоот тушаалын хавсралт
3
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛЭН ЗАХИРАГЧИД ӨРГӨН БАРИХ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
4
5
АЙМАГ:Улаанбаатар
6
7
БАЙГУУЛЛАГА:
52 дугаар сургууль
8
9
ХУГАЦАА:
2015-2017 ОНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ
10
11
ХӨТӨЛБӨР:
БОЛОВСРОЛ
12
13
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ:
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ
14
15
16
I ХЭСЭГ:
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
17
18
II. ХЭСЭГ:
ҮНДСЭН БОЛОН ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГООС САНХҮҮЖИХ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
19
20
III. ХЭСЭГ:
ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
БСШУ-ны сайдын 2010 оны 06 сарын 03 -ны
55
өдрийн 256 тоот тушаалын хавсралт
56
57
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ
58
59
ХӨТӨЛБӨР:
1.БОЛОВСРОЛ
60
61
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ:
1.2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ
62
63
БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
64
1.2.1
Бага, суурь бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээ /өдрөөр/
65
66
1.2.2
Тусгай хэрэгцээт боловсролын үйлчилгээ
67
68
1.2.3
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эчнээ, оройн хэлбэрээр олгох үйлчилгээ
69
70
1.2.4
Албан бус боловсролын үйлчилгээ
71
72
1.2.5
Дотуур байрны үйлчилгээ
73
74
БҮТЭЭГДЭХҮҮН 1.2.1:
БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
75
1.2.1.1
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
76
1.2.1.2
Үдийн цайгаар үйлчлэх
77
Арга хэмжээ
1.2.1.3
Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
78
1.2.1.4
Нийгмийн баталгааг хангах
79
80
БҮТЭЭГДЭХҮҮН 1.2.2:
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
81
1.2.2.1
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
82
1.2.2.2
Үдийн цайгаар үйлчлэх
83
Арга хэмжээ
1.2.2.3
Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
84
1.2.2.4
Нийгмийн баталгааг хангах
85
86
БҮТЭЭГДЭХҮҮН 1.2.3:
БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ ОРОЙ, ЭЧНЭЭ СУРГАЛТААР ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
87
1.2.3.1
Оройн сургалтаар суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
88
Арга хэмжээ
1.2.3.2
Эчнээ сургалтаар суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
89
90
БҮТЭЭГДЭХҮҮН 1.2.4:
АЛБАН БУС БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
91
1.2.4.1
Дүйцсэн хөтөлбөрөөр бага, дунд боловсрол олгох
92
Арга хэмжээ
1.2.4.2
Бичиг үсгийн боловсрол олгох
93
1.2.4.3
Насанд хүрэгчдийн амьдрах ухааны боловсрол олгох
94
95
БҮТЭЭГДЭХҮҮН 1.2.5:
ДОТУУР БАЙРНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
96
1.2.5.1
Дотуур байрны хэвийн үйл ажиллагааг хангах үйлчилгээ
97
Арга хэмжээ
1.2.5.2
Дотуур байрны сурагчдыг хоол хүнсээр хангах үйлчилгээ
98
99
100
Loading...
Main menu