ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560
2
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3
4
ลำดับทุนรหัสทุน
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลชั้น
ปีการศึกษาละ
หมายเหตุ
5
1เฉลิมราชกุมารีสามเณรวรายุทธ
จิรวัฒนกูลชัย
ม.4/14,000.00ใหม่
6
2กรุงไทยการไฟฟ้า3919/2560สามเณรโชคประดิษฐ์หารปิกม.2/14,000.00ใหม่
7
3กรุงไทยการไฟฟ้า3920/2560สามเณรปิติพลมะฮีม.2/14,000.00ใหม่
8
4กรุงไทยการไฟฟ้า3921/2560สามเณรพงศกร อินญาศรีม.3/34,000.00ใหม่
9
5กรุงไทยการไฟฟ้า2929/2560สามเณรจิรวิทย์หย่าวงศ์ม.2/24,000.00ใหม่
10
6กรุงไทยการไฟฟ้า3930/2560สามเณรมานะชัยบุญแสงม.2/34,000.00ใหม่
11
7กรุงไทยการไฟฟ้า3972/2560สามเณรคำมนลุงวิม.2/24,000.00ใหม่
12
8กรุงไทยการไฟฟ้า3973/2560สามเณรสมพงษ์ลุงอ่องม.2/24,000.00ใหม่
13
9กรุงไทยการไฟฟ้า3974/2560สามเณรคำคิงต๊ะม.2/24,000.00ใหม่
14
10กรุงไทยการไฟฟ้า3975/2560สามเณรส่วยลุงทอนม.3/34,000.00ใหม่
15
11กรุงไทยการไฟฟ้า3976/2560สามเณรสามยุ้นสามเลอะม.3/34,000.00ใหม่
16
12กรุงไทยการไฟฟ้าสามเณรนาถทรายคำม.6/28,000.00ต่อเนื่อง
17
13มูลนิธิทิสโก้สามเณรเกียรติศักดิ์กัลยาม.1/1ต่อเนื่อง
18
14
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
(ผศ.ดร.อรพินธ์ ศิริบุญมา)สามเณรจ่าซีควรอนุสรณ์ม.4/13,000.00
19
15
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรปรีชาพิลาสชวนพิศม.6/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
20
16
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรวรวุฒิอัมพรสาครม.6/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
21
17
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรอภิชาตแซ่มัวม.5/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
22
18
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรสิทธิโชคไผ่นวลม.5/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
23
19
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรทุนจิ่งลุงเกชะม.5/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
24
20
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรกันธาดาอินธวงค์ม.3/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
25
21
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรธวัชปูแหลงม.3/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
26
22
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรก้องภพแซ่หางม.2/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
27
23
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรจิตรภณพันวงค์ม.2/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
28
24
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณรศรายุทธจอมฟองม.2/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100