รุ่นที่ 3 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายใน มก.)ชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายนอก มก.)สถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
104/04/2018 16:50:35รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ไม่มีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Horticulture)พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของพืช เกษตรศาสตร์คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (พฤกษศาสตร์) และ วท.ม. (พฤกษศาสตร์)ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-901-2930agrsuw@ku.ac.thทั่วไป
3
211/02/2019 16:28:52ผศ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ-วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)การเพิ่มผลิตภาพการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
081-8030397pensuda@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
4
311/02/2019 16:05:22รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง-ศศ.บ.ภาษาจีนM.A.(Classical Chinese Literature)Ph.D.(Classical Chinese Literature)ภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา220ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ธรรมศาสตร์/มรภ.สุราษฎร์ธานี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้อง 403/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
0814287868kanokporn.n@ku.thทั่วไป
5
411/02/2019 16:07:22อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกศศ.บ. (ภาษาจีน)M.A. (Chinese Philology)Litt.D. (Chinese Philology)ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน ภาษาจีนโบราณคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศศ.บ. (วรรณคดี)-ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-583-5927chatu_wits@hotmail.comทั่วไป
6
511/02/2019 16:36:39ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี-วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการDesign and Manufacturing Engineering Applied Statistics คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการ1. หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)
2. หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีคณะวิศรกรรมศาสตร์ศรีราชา0815324523natthavika@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
7
612/02/2019 20:27:52รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ประธานหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเศรษฐศาสจนบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Ed.D(ICT Education in Policy and Implementation)การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เศรษฐศาสตร์
เป็นต้น
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา อาคาร3ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 403
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กทม
10900
0818260260fedumnw@ku.ac.thทั่วไป
8
713/02/2019 11:56:22รศ.ดร.วราภรณ์ พาราสุขหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (เคมี)วท.ม. (เคมี)Dr.rer.Nat.(Chemistry)เคมีคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์ 1 หลักสูตร-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ด. (พฤกษศาสตร์)ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
089-495-9894fsciwapa@ku.ac.thทั่วไป
9
813/02/2019 17:22:42อ.พรทิพย์ เล็กพิทยารองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการMS.(Polymer science)—--Polymer composite
-Lignin extraction from agricultural products
-Conductive textiles
-Surface modification by admicellar polymerization technique
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี1-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวศบ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0817220444fengptlk@ku.ac.thไม่ทานเนื้อวัว
10
913/02/2019 19:14:37ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล-วท.บ. (วัสดุศาสตร์)M.S. (Polymer Science)D. Eng. (Biotechnology and Life Science)Biopolymers, Functional polymersคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-fengarl@ku.ac.thทั่วไป
11
1014/02/2019 14:37:56ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญูผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)ค.ม. (การศึกษาปฐมวัยค.ด. (การศึกษาปฐมวัยการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม.
วท.ด.
ศศ.ม.
-คณะศึกษาศาสตร์ มก.0959625946Oraphan.b@ku.thทั่วไป
12
1114/02/2019 14:38:49ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์-กศ.บ. (ภาษาไทย)​กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)​กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)​วัดผลและวิจัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา70ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศศ.ม. ศศ.ด. (เศรษฐศาสตร์)​ชั้น 3 ห้อง 3-301 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900089-123-9508chatsiri.p@gmail.comทั่วไป
13
1218/02/2019 08:43:38อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์​ รอดทุกข์หัวหน้าภาควิชาศศบ. การจัดการโรงแรมMBAPhD. in Hospitality, Leisure and Tourism Managementการจัดการธุรกิจโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศศบ. สาขาเยอรมัน
ศศบ.สาขาภาษาอังกฤษ
ไม่มีภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ​ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์​ ชั้น6 คณะมนุษยศาสตร์​ 824489444noo_jan@yahoo.com มังสวิรัต
14
1318/02/2019 11:09:22ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน-ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)M.S. Hospitality AdministrationPh.D. in Integrated Tourism Managementการท่องเที่ยว การบริการ คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี65ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว ขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-5566-8, 08-6992-4416
หมายเลขโทรสาร 0-2942-8073
อีเมล์ s_prasongthan@hotmail.com
+66869924416s_prasongthan@hotmail.comทั่วไป
15
1418/02/2019 11:12:59อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมM.Sc. International Management-การโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. งามวงศ์วาน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0918725666fhumrbs@ku.ac.thทั่วไป
16
1518/02/2019 11:17:14ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์-วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)M.S. (Industrial Engineering)Ph.D. (Industrial Engineering)Machine Scheduling
Inventory Theory
Production Planning
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา42ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
081-689-5500fengwsst@ku.ac.thทั่วไป
17
1618/02/2019 14:39:42ผศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์รองหัวหน้าภาคหัวหน้าA.B. Biology with Honors-Ph.D. (Integrative Biology)Ecology, Evolution, Bryophytes, Lichens, Biodiversity, Statistics for biology.คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. จุลชีววิทยา
วท.บ. พันธุศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์098-256-2151ekaphan.k@ku.thทั่วไป
18
1718/02/2019 14:50:49อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2M.Sc (Agriculture and Forestry)D.Sc (Agriculture and Forestry)การทำไม้ การป่าไม้แม่นยำ การวิจัยดำเนินงานประยุกต์คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม. การจัดการทรัพยากรป่าไม้
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
-ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์0955133566Ffornrm@ku.ac.thทั่วไป
19
1818/02/2019 15:31:16ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาวท.บ.(วนศาสตร์)M.Sc.(Tech) (Paper Technology)D.Sc.(Tech) (Paper and Printing Technology)Papermaking process, Paper recycling process
Mechanical pulping, Chemical pulp refining
คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท.ม. (วิศวกรรมป่าไม้)ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
084-388-6249Phichit.S@ku.ac.thทั่วไป
20
1918/02/2019 15:39:36รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์รองคณบดีวศบ (วิศวกรรมไฟฟ้า)MS (Electrical Engineering)PhD (Electrical Engineering)ระบบไฟฟ้าสื่อสารแบบดิจิทัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวทม วิทยาการคอมพิวเตอร์
วทม วิศวกรรมการจัดการ
วศบ คอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์0840123476srijidtra@gmail.comทั่วไป
21
2018/02/2019 20:45:12อ.ชิราภรณ์ วงศ์แสน1.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)-เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ1.วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
2.วท.บ.(ธุรกิจเกษตร)
-199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230081-489-5828Ch.wongsaen@gmail.comทั่วไป
22
2120/02/2019 09:10:01ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถวหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)Doctor of Philosophy in Natural Resources (Environmental Chemistry)เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีวิเคราะห์ เภสัชวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม การบำบัดสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม เคมีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมไม่มีภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทยื คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจคุจักร กรุงเทพฯ 10900089-7064869cvtcns@ku.ac.thทั่วไป
23
2220/02/2019 09:25:53ผศ.ดร.วุฒินีนท์ รักษาจิตร์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยวท.บ.(ชีวเคมี)-วท.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมีและชีวโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
ไม่มีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 109000863592396ทั่วไป
24
2320/02/2019 11:24:32ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาศศ.บ. การพัฒนาชุมชนกศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการกศ.ด.จิตวิทยาการให้คำปรึกษาจิตวิทยาเด็ก. จิตวิทยาการให้คำปรึกษาคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการศศ.ม.พัฒนาสังคมไม่มีภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-5613480:735
081-805-7461fsocrck@ku.ac.thไม่ใส่ผงชูรสหรือรสดี
25
2420/02/2019 14:13:17อ.ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์-วท.บ. (จิตวิทยา)ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)ศศ.ด. (จิตวิทยา)จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)-ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-429-3432narut.po@ku.thทั่วไป
26
2520/02/2019 14:13:26ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์รองคณบดีศศ.บ.(รัฐศาสตร์)ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ปร.ด.(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0896664050wichien.p@ku.thทั่วไป
27
2620/02/2019 15:54:37ผศ.ดร.สมัคร สุจริตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสพ.บ.-ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม)เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลาดยาว จตุจักร กทม086-331-2996cvtsms@ku.ac.thทั่วไป
28
2721/02/2019 11:16:55อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ไม่มีวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)ภูมิสารสนเทศทางการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ.(วิทยศาสตร์เกษตร)
วท.ม.(เกษตรเขตร้อน)
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0816613946agrrss@ku.ac.thทั่วไป
29
2821/02/2019 11:38:54ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Agricultural Science)เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผักคณะเกษตรระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม และ ปร.ด. (พืชไร่นา)
ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์)
วท.ม. และ ปร.ด. (กีฎวิทยา)
-ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-9493929pichittra.k@ku.thทั่วไป
30
2921/02/2019 12:34:44ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคลไม่มีวท.บ.เกษตรศาสตร์วท.ม.พืชไร่ปร.ด.พืชไร่สารสกัดจากพืช สรีรวิทยาการผลิตพืชคณะเกษตรระดับปริญญาตรี41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม.โรคพืชบางเขน กำแพงแสน
วท.ด.โรคพืชบางเขน กำแพงแสน
ปร.ด.พฤกษศาสตร์
วท.บ.เกษตรเขตร้อน
วท.ด.เกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร0896973423agrsm@l ku. ac. thทั่วไป
31
3021/02/2019 13:43:21อ.ดร.ปริยานุช จุลกะรองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหารวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม.(พืชสวน)Ph.D. (Science for Diversity Food Resources)สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม. โรคพืช-ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร081-906-5680pariyanuj.c@ku.ac.thทั่วไป
32
3121/02/2019 17:27:18อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร ไม่มีวท.บ.(จุลชีววิทยา)วท.ม.(จุลชีววิทยา)Ph.D. (Plant Pathology)โรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
จุลชีววิทยา
คณะเกษตรระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 086-394-5367fagrpps@ku.ac.thทั่วไป
33
3221/02/2019 18:01:58ผศ.เบญญา มะโนชัย-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม.(พืชสวน)วท.ด. (พืชสวน)พืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตพืชสมุนไพร คณะเกษตรระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม (พฤกษศาสตร์)ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0814512606benya.m@ku.thทั่วไป
34
3322/02/2019 05:03:48ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์รองหัวหน้าภาควิชากศ.บ การแนะแนวศศ.ม จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนวปรด. บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำจิตวิทยา พฤติกรรม ภาวะผู้นำคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา53ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ศึกษา
-ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0816239926Hatthasak@hotmail.comทั่วไป
35
3422/02/2019 10:45:54ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิชไม่มีวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)M.Sc(Food Science and Technology)PhD(Food Science and Technology)Food Safety
Food Microbiology
คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทาบทามแต่ช่วงเวลาไม่สะดวก2ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนวามวงศ์วาน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
0818995885fagisstn@ku.ac.thทั่วไป
36
3522/02/2019 11:02:30รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)M.Sc. (Computer Science)วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา30ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.ม. ป้องกันอัคคีภัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่มีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์0819282461fscinws@ku.ac.thทั่วไป
37
3622/02/2019 15:35:55อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้นไม่มีวทบ (เคมี)วทบ (เคมี)วทบ (เคมี)เคมีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (วิทยาเขตศรีราชา)คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0859093428lsuwaporn@gmail.comทั่วไป
38
3722/02/2019 21:34:39อ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ-วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)M.Eng. (Materials Science and Engineering)Ph.D. (Materials Science and Engineering)Materials Characterization, Nanotechnology, Microfluidic systemคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
EXT. 2126
0949800674krissada.s@ku.thไม่ทานเนื้อวัว
39
3825/02/2019 09:54:22อ.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์-วท.บ. (ประมง)วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะประมงระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0943403335ffisntp@ku.ac.thทั่วไป
40
3925/02/2019 12:49:38รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร. ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์วท.บ. (เทคนิการแพทย์)วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)Ph. D. (Agricultural Sciences)ชีววิทยาทางการแพทย์ ชีววิทยาทางการเกษตร ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ชีวเคมีประยุกต์ สรีรวิทยาของสัตว์ วิทยาภูมิคุ้มกันในสัตว์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการหลักสูตร ปร. ด. (จุลชีววิทยา)
หลักสูตร วท. ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร ปร. ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
-ห้องทำงาน 411 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. 081-376-2006fscijws@ku.ac.thทั่วไป
41
4026/02/2019 15:01:45อ.ดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์-ค.อ.บ.(ศิลปอุสาหกรรม)ค.อ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)Ph.D. (Product Design)ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบเฟอร์นิเจอร์คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินยังไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการปร.ด.(วนศาสตร์),วท.ม.(วนศาสตร์เขตร้อน)-ห้อง 909 ชั้น 9 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน061-854-8895fforpssp@ku.ac.thทั่วไป
42
4127/02/2019 16:06:21อ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศรประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วท.ม.(นันทนาการ)ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)คนพิการ ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต สุขภาวะคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ภาควิชาพลศึกษา 0813542327kanlapruk@gmail.comทั่วไป
43
4228/02/2019 16:39:26ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์-กศ.บ.(สุขศึกษา)คม.สุขศึกษาPh.D. (Public Health)การส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน086-905-3338jinda99@yahoo.comทั่วไป
44
4303/03/2019 13:45:07อ.ดร.เตชทัช คลายโศกก์-พธ.บ. (อังกฤษ)อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)ปรัชญาศาสนา และนโยบายสาธารณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1) เทคโนโลยีการอาหาร และ 2) นิติศาสตร์-เลขที่ 59/6 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (47000)084-773-9860khso65@hotmail.com, csnpyk@ku.ac.thทั่วไป
45
4404/03/2019 12:17:54อ.ดร.เอกฉ้ตร ตันศิริไม่มีBachelor of MarketingMaster of Science Technology Aviation ManagementDoctor of business Administrationการจัดการธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
0955259795ekachat@hotmail.comทั่วไป
46
4504/03/2019 20:35:40ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)สม.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)สังคมวิทยาครอบครัว, การพัฒนาชุมชน, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม)คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์
4. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีฯ
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา097-181-5522fsoctrp@ku.ac.thทั่วไป
47
4605/03/2019 10:40:41อ.จันทร์เมธา ศรีรักษาประธานหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และบธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
บธ.ม. (การจัดการการบิน)
-การบิน
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์ 1 หลักสูตรไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
081-373-2698chanmatha.ku@gmail.comทั่วไป
48
4705/03/2019 10:41:38อ.ปฤณพร บุญรังษีปรธานหลักสูตร ศศ.บ. (การโรงและภัตตาคาร)บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก)บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)-การโรงแรมและท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้สังเกตุการณ์ 1 หลักสูตรไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน084-688-5546prinnaporn@gmail.comทั่วไป
49
4805/03/2019 11:51:44ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์หัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ประมง)วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)Ph.D.(Marine Environmental Management and Sustainable Use)การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้ำ อนุกรมวิธานปลาในแนวปะการังคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม.(การจัดการประมง)
ปร.ด.(การจัดการประมง)
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
ปร.ด.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-811-6581p.worachananant@gmail.comทั่วไป
50
4907/03/2019 15:17:18ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสินหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการวิจัยและการใช้สถิติสำหรับการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยและประเมินงานด้านสุขภาพ การสังเคราะห์งานวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินโครงการ การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบวัดพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย การสร้างเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา การปรับพฤติกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับบัณฑิตศึกษา660ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
BA in Global Studies and Social Entrepreneurship
(International Program) School of Global Studies,
Thammasat University (Rangsit Campus)
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0815546241ubib_p@hotmail.comทั่วไป
51
5012/03/2019 12:00:17อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวท.บ.ประมงMS.C. (Integrated Tropical Coastal Zone Management)Doctor of Philosophy (Zoology)การจัดการประมง ชีววิทยาประมงคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
-ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์095-0624655ffissnw@ku.ac.thทั่วไป
52
5112/03/2019 13:30:36ผศ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง คณะประมงวท.บ.(ประมง)วท.ม.(สถิติประยุกต์)Ph.D.(Statistics)การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการจัดการประมงคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณพิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
-ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์095-110-4259ffisurnh@ku.ac.thทั่วไป
53
5212/03/2019 16:07:06อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ไม่มีวท.บ. (อารักขาพืช)ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1. หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
-ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
084-044-2930mosdern@yahoo.comทั่วไป
54
5312/03/2019 16:24:05รศ.ดร.พนารัตน์​ ปานมณีไม่มีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับบัณฑิตศึกษา35ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการม.ธรรมศาสตร์0818199428Panarat.tu@gmail.comทั่วไป
55
5413/03/2019 09:11:55อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณไม่มีบธ.บ. (การเลขานุการ)วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)Ph.D. (Human Resource Development)HRM,HR&ODคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่มีภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กำแพงแสน086-995-2125fedusrat@ku.ac.thไม่ทานเนื้อ
56
5515/03/2019 16:06:07ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวทบ. (จิตวิทยา)วทม. (จิตวิทยาชุมชน)ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)จิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาประยุกต์คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์0814533384fsoccks@ku.ac.thทั่วไป
57
5615/03/2019 18:12:03อ.ดร.วนิดา​ สืบสาย​พรหม​ไม่มีวท.บ.วิทยาศาสตร์​สุขภาพสัตว์วท.ม.เกษตร​ศาสตร์​วม.เกษตร​ศาสตร์.​การจัดการของเสียคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาสัตวบาล​คณะ​เกษตร​กำแพงแสน​มหา​วิทยา​ล​ั​ยเกษตร​ศาสตร์​วิทยาเขต​กำแพงแสน​096-453-5593​Agrwdj@ku.ac.th​ทั่วไป
58
5719/03/2019 14:38:28ผศ.ดร.อนามัย นาอุดมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวท.บ. : คณิตศาสตร์ [ มหาวิทยาลัยนเรศวร ]สต.ม. : สถิติ [ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ]Ph.D. : Applied Statistics [ Department of Mathematics and Statistics, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia ]สถิติคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ)-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5596-3259ทั่วไป
59
5819/03/2019 14:44:53ผศ.ดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์ไม่มีวท.บ.(ประมง)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)Dr.Agr (Doctor of Agricultural Science)ความปลอดภัยอาหาร และ วัตถุดิบอาหารสัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการสัตวศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน0926423559Fagrwwn@ku.ac.thทั่วไป
60
5920/03/2019 11:24:01อ.ดร.จำเนียร ชมภู-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Agricultural Science)การจัดการวัชพืช, สารสกัดจากพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ.(สัตวศาสตร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
วท.ม.(วิทยาการปศุสัตว์)
-ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140082-248-5234 agrjnc@ku.ac.thทั่วไป
61
6020/03/2019 15:53:03ผศ.ดร.กนิฐพร วังในรองหัวหน้าภาควท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วม.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)Ph.D. (Food Science)Food Science, Food chemistry, Food Analysis, Meat technologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ- ปร.ด. (ชีวเคมี)
- วม.บ. (คณิตศาสตร์)
- วท.บ. (สัตวบาล)
- ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์)
-ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 0910094244kanithaporn.v@ku.thทั่วไป
62
6120/03/2019 16:49:53ผศ.ดร.ศุภชัย อำคารองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิตวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)Ph.D.(Advance Bioresource Science)ปฐพีวิทยา/ปฐพีศาสตร์ ธาตุอาหารพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์พืช)
ปร.ด.(การปรับปรุงพันธุ์พืช)
-ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน084-335-2211agrscak@ku.ac.thทั่วไป
63
6220/03/2019 17:27:59รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ไม่มีวศ.บ ไฟฟ้าMS. Electrical and Computer Engineering-ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี55ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วข.สกลนคร
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
หลักสูตรปิญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยการคอมพิวเตอร์ วข.ศรีราชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม. แม่โจ้
หลักสูตรโทรคมนาคม เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0816208626pom@ku.ac.thทั่วไป
64
6321/03/2019 14:14:16ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริมไม่มีวม.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.บ. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Animal Science)โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว การผลิตสัตว์ปีกคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
086-059-6929agropp@ku.ac.thทั่วไป
65
6421/03/2019 19:02:51ผศ.Suthawan Prukumpaiรองหัวหน้าภาควิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ)M.B.A (Finance)Ph.D. (Finance)การบัญชี การเงินคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) วิทยาเขตบางเขน-ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ +66830507961fbusswp@ku.ac.thทั่วไป
66
6521/03/2019 19:05:00ผศ.ดร.Polwat Lerskullawatรองหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน)Ms.C (International Finance)Ph.D. (Accounting and Finance)การบัญชี การเงินคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)-ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0818171148fbuspwl@ku.ac.thทั่วไป
67
6621/03/2019 22:07:00อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (ประมง)Master of Science (Aquaculture)Ph.D. Aquaculture (Aquatic Toxicology) Aquaculture, Aquatic Risk Assessment, Aquatic Toxicology, Aquamimicry, Integrated Farming Systemคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
086-812-9822ffiskks@ku.ac.thทั่วไป
68
6722/03/2019 08:43:40ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ด. (วนศาสตร์)การจัดการลุ่มน้ำ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
อุตุ-อุทกวิทยา
คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
วท.บ. (เคมีเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
ไม่มีภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
085-120-0063fforsmp@ku.ac.thทั่วไป
69
6822/03/2019 09:28:23อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภาไม่มีวท.บ. (ฟิสิกส์)วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)Ph.D.(Coastal and Ocean Engineering)วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการคณะประมง มก.0993207766ทั่วไป
70
6922/03/2019 09:28:54ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวท.บ(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Ph.D.(Economics) University of Nebraska, U.S.A.เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา0899917996fecoscs@ku.ac.thทั่วไป
71
7022/03/2019 12:09:17ผศ.ดร.พูนทรัพย์ สืบมา-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. Tropical Agricultureสรีรวิทยาพืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินยังไม่มีประสบการณ์ ขอเข้ารับการทบทวนได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
089-924-1737Phunsup@gmail.comทั่วไป
72
7125/03/2019 14:43:12อ.ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วานไม่มีรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตPhD. of Management รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-819-4434raknattapat@hotmail.comทั่วไป
73
7226/03/2019 15:27:26ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสินประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนศษ.บ(สุขศึกษา)กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาสุขภาพคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา42ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-922-4399fsoctpw@ku.ac.thทั่วไป
74
7303/04/2019 14:58:36อ.ดร.ไพกานท์ รักาาสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัยสถ.บ สถาปัตยกรรมหลักสถ.ม (เทคโนโลยีอาคาร)ดค.(อุดมศึกษา)ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา12ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมม.รังสิต หมู่บ้าน เมืองเอก 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี12000089-116-7784paikarn@hotmail.comทั่วไป
75
7403/04/2019 15:29:08อ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (ประมง)M.Sc. (Life and Earth Science)Ph.D. (Biology)ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ ไส้เดือนทะเล ประชาคมหญ้าทะเลคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. ชีววิทยา-ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง089-459-2113tearna@gmail.comทั่วไป
76
7504/04/2019 08:25:15ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิชรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวท บ เกษตรศาสตร์วบ ม เกษตรศาตร์ (สัตวบาล)Ph D NutritionPoultry nutritionคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน0869877987Ysungwa@hotmail.comทั่วไป
77
7609/04/2019 15:51:21อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญาสพ.บ.-ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา6ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม. และ ปร.ด. วิศวะชลประทาน
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์081-854-0091fvetwrp@ku.ac.thทั่วไป
78
7718/04/2019 14:31:31อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการบธ.บ.บริหารธุรกิจ (บริหารอุตสาหการ)MSc in Management Science and Finance-Quantitive Analysis
Project Management
Simulation
คณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด นานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0844383990sitthikarn.b@ku.thทั่วไป
79
7822/04/2019 08:20:06อ.ดร.สมาน แก้วเรืองอาจารย์ศน.บ.(บริหารการศึกษา)M.A.( Sanskrit and Literature)Sanskritการใช้ภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ศัพท์ในวงการต่างๆ คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น, ศศ.ม. ดนตรี, ศศ.ม.ปรัชญาและศาสนา, ปร.ด.ปรัชญาและศาสนา-ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-0562457fhumsmk@ku.ac.thทั่วไป
80
7907/03/2019 17:09:42ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)-หลักสูตรและการสอน
-การวัดและประเมินผลการศึกษา
-สังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา12ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
086-368-7800fedustk@gmail.com, fedustk@ku.ac.thมังสวิรัต
81
8013/02/2019 22:51:48ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์MS. (Mechanical engineering) Syracuse UniversityPhd (Mechanical engineering) Nirtheastern UniversitySimulation modeling for packaging process, Environmentally conscious packaging, Packaging for distribution systemsคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการคณะอุตสาหกรรมเกษตร0840556559lerpong.j@ku.ac.thทั่วไป
82
8119/03/2019 11:10:34ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
คณบดี
วท.บ.(จิตวิทยาคลีนิคและชุมชน)วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)-พฤติกรรมองค์การ
ภาวะผู้นำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0988749541Pattama.s@ku.thทั่วไป
83
8228/02/2019 14:26:32ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชัน, เอนแคปซูเลชัน, เครื่องดื่ม, มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ไม่มีภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-481-6761thepkunya.h@ku.ac.thทั่วไป
84
8314/02/2019 17:53:57ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์-วศ.บ. (อุตสาหการ)MS (Materials Science and Engineering)Ph.D (Materials Science and Engineering)Materials Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์0819230309fengakb@ku.ac.thทั่วไป
85
8412/02/2019 14:19:14อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรีรองคณบดีวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)ศม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ศษ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวะเครื่องกลคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา0871384464warayost@gmail.comทั่วไป
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...