ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ปีการศึกษา 2560)
2
3
ระดับคุณภาพผลงานคณะ / หน่วยงานรวมทั้งหมด
4
ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์ฯวิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์ฯสถาบันวิจัยฯจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
5
จำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
6
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)224.4142.8122.4336.630.68416.8
7
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.4010462.410.420.800197.6
8
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)0
9
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)000000000000
10
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)0032.400118.8001411.2
11
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00)00000220022
12
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)000000000000
13
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)000000000000
14
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)000000000000
15
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)000000000000
16
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)000000000000
17
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)000000000000
18
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)0020.400000020.4
19
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)000000000000
20
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)000000000000
21
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)000000000000
22
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)000000000000
23
รวม3414.8258132.84818.230.612138
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...