ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร (ปรับปรุง 30 ส.ค. ๒๕๖๕ : ๑๖.๓๐ น.)
2
วัน เดือน ปีเรื่องเจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบสถานที่ผู้ปฏิบัติหมายเหตุ
3
เวลา
4
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น.ประชุมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบฯกลุ่มส่งเสริมฯห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหารผอ.สพป.มุกดาหาร
5
๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในองค์คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหารผอ.สพป.มุกดาหาร
6
๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในองค์คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ มุกดาหารผอ.สพป.มุกดาหาร
7
๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ ๕ ปีสำนักงานจังหวัดโรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร มอบ ผอ.กลุ่มนโยบายแผน
8
๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ร่วมแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคีสัมพันธ์"ศึกษาธิการจังหวัดสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารมอบ รองฯพิเชษฐ
9
10