โครงการการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ (0XX-XXXXXXX)
E-mail สถานะ
2
16/11/2017, 15:59:41
ธนาธิป รักศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
089-5638226
thanatip.ruk@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
3
17/11/2017, 11:49:01ปัทมา ปัญญาใสอาจารย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
097-2649195
pattama.pan@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
4
20/11/2017, 10:02:01
นางสาวธิราภรณ์ สุทธศรี
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
098-6654751
jajamo2185@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
5
20/11/2017, 10:04:37
นางศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
088-5613798
supkarn.bam@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
6
20/11/2017, 10:08:08
นางสาวสุรพิชญา ราชพรหมมา
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
061-6951497
zonya1033@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
7
20/11/2017, 10:09:44
นางสาวปวีณา แพงสอน
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
063-0478685
paweena.pan@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
8
27/11/2017, 7:05:01
ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
081-5448400
jaruporn.mee@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
9
27/11/2017, 8:21:12
นางสาวณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
081-0474141
nitchanan.me@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
10
27/11/2017, 9:04:19
ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
081-2849854
warinjib@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
11
27/11/2017, 10:36:44
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
093-3216109
sasithorn_acc@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
12
27/11/2017, 11:23:25
ไหมคำ ตันติปทุม
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
086-7772085
maikam_yam@msn.com
ได้สิทธิ์อบรม
13
27/11/2017, 11:46:13
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
088-5729267
aj_koi@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
14
27/11/2017, 15:09:03
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
086-8657541
bunliang_sp@yahoo.com
ได้สิทธิ์อบรม
15
27/11/2017, 15:52:14
ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
085-7497778
a.natpu@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
16
27/11/2017, 21:07:03
ชุตินันท์ เจริญชัย
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
096-9619894
cjaroenchai@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
17
27/11/2017, 22:04:58
นางสาววิศิษฐ์ศิริิ ชูสกุล
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
087-8680708
mamiaw_12@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
18
28/11/2017, 9:59:05
นางอุไรวรรณ บุษทิพย์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
095-1692801
uraiwan53.leo.ub@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
19
28/11/2017, 10:32:34
ภาษิตา ทุ่นศิริ
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
097-3371176phasita@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
20
28/11/2017, 11:46:23
นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
081-2609659
Kasanee.jueng@hotmil.com
ได้สิทธิ์อบรม
21
28/11/2017, 11:48:02
ว่าที่ รอ.นรชัย สอนใส
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
089-6179911
ajnorachailru@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
22
30/11/2017, 6:24:30
ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
‭081-717-7669‬
tusna48@yahoo.com
ได้สิทธิ์อบรม
23
30/11/2017, 14:06:11ดร.พนิดา ตาสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
081-0495128
panida.tas@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
24
30/11/2017, 17:02:59
ปรียาพร อมรหิรัญวงศ์
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
085-6838572
preeyaporn.a@kkumail.com
ได้สิทธิ์อบรม
25
30/11/2017, 17:08:55
อลิสา โวหารกล้า
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
090-0256662
cherryko_puy@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
26
30/11/2017, 19:45:09
จิตราภา คนฉลาด
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
094-2244026
jittrapa.kon@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
27
6/12/2017, 16:28:23
สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
084-6265995
sujittraan.mun@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
28
6/12/2017, 17:07:59
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
085-7479359
jurairat_p@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
29
7/12/2017, 22:44:26
ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
099-6506249
chulongbhu@yahoo.com
ได้สิทธิ์อบรม
30
8/12/2017, 22:48:13น.ส.นฤมลโสตะอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
086-2107245nrumst@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
31
15/12/2017, 14:28:38
สกุลไทย ป้อมมะรัง
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
923870770
sakunthai.pom@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
32
15/12/2017, 14:28:59
สกุลไทย ป้อมมะรัง
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
923870770
sakunthai.pom@lru.ac.th
รายชื่อซ้ำ
33
ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้สิทธิ์อบรม
34
ผศ.ยุทธพงศ์ นาคโสภณ
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้สิทธิ์อบรม
35
อาจารย์วุฒิภัทร จำรัวแนว
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้สิทธิ์อบรม
36
ดร.วีนัส ภักดิ์นรา
อาจารย์คณะครุศาสตร์
ได้สิทธิ์อบรม
37
นางสาวอัมราภรณ์ หนูยอด
อาจารย์คณะครุศาสตร์
ได้สิทธิ์อบรม
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu