ข้อมูลงานผู้สุงอายุที่พึงมีและเตรียมไว้ ถึงแม้จะไม่ได้Rankingรอบ1/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
2
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
3
4
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด
ผลงาน
น้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนนค่าคะแนน ที่ได้คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก
5
0.20.40.60.81
6
1)ร้อยละของตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตำบล LTC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ
25
<45
46-55
56-65
66-80
>81
7
2)ร้อยละของตำบล LTC ผ่านการประเมินตนเอง ไม่น้อยกว่า 35
ร้อยละ
20
<20
21-25
26-30
31-35
>36
8
3)ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ
30
<45
46-55
56-65
66-80
>81
9
4)ร้อยละของตำบลที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ(ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ และหน่วยบริการ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ร้อยละ
25
<45
46-55
56-65
66-80
>81
10
11
ภาคผนวก
12
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
13
14
คำนิยาม
15
ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง ตำบลในอำเภอที่มีการดำเนินงานการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
16
ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบการดำเนินงาน ๑๐ ข้อเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
17
18
๑. การพัฒนาระบบข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
19
๑.๑ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเจ็บป่วย (ตามคู่มือดัดกรองของกระทรวงโดยกรมการแพทย์)
20
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ตา พัน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า เข่าเสื่อม โภชนาการ
21
สมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ADL ผู้สูงอายุที่ดูแลระยะยาว
22
๑.๒ ข้อมูลสังคม - ฐานะของผู้สูงอายุ
23
๑.๓ ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์/สาธารณสุขและทางสังคม
24
๑.๔ การไหลเวียน/รายงานข้อมูลและการน่าข้อมูลไปใช้การน่าข้อมูลไปใช้วางแผนดำเนินงาน
25
26
๒. มีการประเมินชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ
27
๒.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการชมรม
28
๒.๒ องค์ประกอบที่ ๒ ด้านกิจกรรมชมรม
29
๒.๓ องค์ประกอบที่ ๓ ด้านสวัสดิการและการเกื้อกูลสมาชิกชมรม
30
๒.๔ องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการระดมทุนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
31
สรุปผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ดังนี้
32
□ ระดับดีเด่น ได้คะแนน ๘๐ คะแนน ขึ้นไป
33
□ ระดับดีมาก ได้คะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน
34
□ ระดับดี ได้คะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน
35
□ ระดับพื้นฐาน ได้คะแนน ๕๐-๕๙ คะแนน
36
37
๓. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีกระบวน/รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกายละใจในผู้สูงอายุ แยกกลุ่มดังนี้
38
๓.๑กลุ่มสุขภาพปกติ
39
๓.๒ กลุ่มสถานะสุขภาพเสี่ยง
40
๓.๓ กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง ๓.๔กลุ่มเจ็บป่วย
41
42
๔. มีการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
43
๔.๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
44
๔.๒ด้านกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนปฏิบัติงาน
45
46
๕. มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
47
๕.๑ ด้านสนับสนุนผู้สูงอายุ
48
๕.๒ ด้านสนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุ
49
๕.๓ ด้านสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
50
๕.๔ ด้านสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ
51
๕.๕ ด้านสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ
52
53
๖. มีการบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน(Home Health Care)โดยทีมสุขภาพซึ่ง เปีนบุคลากรสาธารณสุข
54
๖.๑ ด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนา
55
๖.๒ ด้านบริการดูแลสุขภาพในสถานบริการ
56
๖.๓ ด้านการบริการดูแลที่บ้าน
57
58
๗. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)
59
๗.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล และการระดมทรัพยากรของชุมชน
60
๗.๒ กระบวนการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว/เพื่อนบ้าน/จิตอาสา/วัด
61
๗.๓ การพื่นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ทางเลือก
62
63
๘. บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
64
๘.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพซ่องปากอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
65
๘.๒ จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพซ่องปาก
66
๘.๓ มีการเรียนรู้ในชมรมผู้สูงอายุ เซ่น การไปศึกษาดูงาน/ดูงานชมรมผู้สูงอายุอื่น
67
๘.๔ มีข้อมูลสุขภาพซ่องปากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ทันสมัย
68
๘.๕ การเป็นแหล่งศึกษา/ดูงาน/เรียนรู้ของชมรมๆ
69
70
๙. วัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
71
๑) สะอาดร่มรื่น อาคาร สถานที่ บริเวณ และสภาพแวดล้อมภายในวัด การป้องกันควบคุมโรค
72
๒) สงบ ร่มเย็น การเทศนา ปฏิบัติธรรม ทำบุญ กิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
73
๓) สุขภาพ ร่วมสร้าง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในวัด
74
๔) ศิลปะร่วมจิต (วิญญาณ) ดำรงรักษาลืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป้ญญา กิจกรรมที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
75
๕) ซาวประซาร่วมพัฒนา มีส่วนร่วมใน การพัฒนา การบริหารกรรมการ กฎ ระเบียบ กระบวนการพัฒนาสู่ “วัดส่งเสริมสุขภาพ”
76
77
๑๐. ผลลัพธ์การดำเนินงาน - ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพ (จากการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๕ ข้อ)
78
๑. ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ครั้งละ ๑๕-๓๐ นาที
79
๒. รับประทานผักสด ผลไม้สด
80
๓. ดื่มนํ้าอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว
81
๔. การสูบบุหรี่ ยาเส้น
82
๕. การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เซ่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า
83
84
เกณฑ์การประเมินตำบล LTC 9 ข้อ
85
1. การพัฒนาระบบข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว​ (60%)
86
2. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ
87
3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
88
4. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดย CG
89
5. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
90
6. บริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน (Home Health Care) โดยทีมหมอครอบครัว
91
7. บริการส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ
92
8. มีระบบดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง โดย Care Plan (80%ของCases)
93
9. พัฒนาวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
94
@@@ โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
95
ในชุมชนในประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข ส่งภายใน วันแรงกิ้ง รพ.สต.)
96
Loading...
 
 
 
Aging&LTC2561
Ran
 
 
Main menu