T942-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาคณิต
จิตพิสัย
ห้อง 942
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153875น.ส.กนกภรณ์จงรักษ์5181055201053
6
253953น.ส.จิดาภาธนบัตร8211055201059
7
352548น.ส.จีรลักษณ์พวงจำปี6151055201051
8
453994น.ส.ชนาทิพย์ชมภูธง6241055201060
ลพ-กลับมาซ้ำ
9
554009น.ส.ชลภาทิพย์วงศ์6161055201052
10
654015น.ส.ชัญญากอดิษฐ์7161055201053
11
754022น.ส.ชัญญาภาสอุบลโกมุท9211055201060
12
854073น.ส.ณภัทรแต้เถา515121055201050
13
952666น.ส.ณัฏฐ์ธมนจันทร์จิรดา9251055201064
ปพ6ไม่มี
14
1054097น.ส.ณัฐชาธีระแนว8181055201056
15
1154107น.ส.ณัฐธิดาโขนแจ่ม8201055201058
16
1254117น.ส.ณัฐนารีสรรค์ทรัพย์5161055201051
17
1354126น.ส.ณิชกานต์กล้าแข็ง6211055201057
18
1452695น.ส.ณิชกานต์
กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
6231055201059
19
1554219น.ส.ธิติสุดาตรีพจนีย์9241055201063
20
1654227น.ส.นภพรรษโสเจยยะ8211055201059
21
1754230น.ส.นภสรอังกุรวานิช9221055201061
22
1854246น.ส.นลพรรณพลเสน6211055201057
23
1954255น.ส.นัทธมนแก้วมีจีน4261055201060
24
2054282น.ส.ปกปราชญ์เสือดี9221055201061
25
2154283น.ส.ปณาลีอภิธนวิทย์7151055201052
26
2254331น.ส.ปาณิศาศรีมนัสรัตน์6231055201059
27
2354336น.ส.ปาริสรณ์เกตุสัมพันธ์8231055201061
ปพ6ไม่มี
28
2454374น.ส.พลอยไพลินอินทโชติ9221055201061
29
2554440น.ส.พีรยาวรกิจจานนท์7221055201059
30
2654449น.ส.เพ็ญสินีเอกฤทธิ์เรือง8241055201062
31
2754467น.ส.ภัณทิราจินตวิริยะสกุล9009ลา
32
2854483น.ส.ภูมิพัชรหวังวิทยากุล8181055201056;
33
2954499น.ส.มีนภายิ่งยงไพศาลกุล9161055201055
34
3054529น.ส.รัตนม์ฐลินทรงประสิทธิ์8171055201055
35
3154633น.ส.สวรินทร์บัลลังศักดิ์6201055201056
36
3254655น.ส.สุธาสินี
เลิศฤทธิ์สิทธิพร
7007ลพ
37
3354686น.ส.อนัญญาผาติสวัสดิ์8211055201059
38
3454692น.ส.อภิชชวีเอี่ยมสิริกุล7231055201060
39
3554693น.ส.อภิชญาน้อยมงคล7241055201061
40
3654721น.ส.อัญชิสานีระหานี7231055201060
41
3754733น.ส.อาภาภัทรจิวาภรณ์คุปต์610501521ลพ
42
3854760นายกฤตภาสตี๋ชื่น7161055201053
43
3954855นายชานนท์วศรุตานันท์6201055201056
44
4054974นายธรรมสรณ์ล้ำเลิศเศรษฐกาล6181055201054
45
4154995นายธีรวีร์สุกัลย์ชานนท์4211055201055
46
4255019นายนาวินศรีสุขโต7211055201058
47
4355073นายพชรไกรวินฒ์เฉลยศิลป์8231055201061
48
4455253นายศุภชัยนิรันดโรภาส715131055201052
49
4555270นายสพลเชวงโชต์8221055201060
50
4655330นายอินทัชอนุตรเศรษฐ615131055201051
51
52
53
54
10301055201030100
55
56
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
57
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
58
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15-31 สิงหาคม 2560
59
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
60
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
61
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
62
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
63
paek2551@gmail.com
ID Line
64
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
65
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
66
67
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
68
69
ข้อละ 1 คะแนน
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu