บัญชีรายชื่อจำแนกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
-
2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนระบุประเภทกลุ่มสี (สีขาว คือ ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้อง /สีส้ม คือ ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนไม่ครบทุกห้อง/สีแดง คือ ไม่ได้จัดทำแผนและกิจกรรมห้องเรียนสีขาว) 1. กลุ่มสีแดง หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก มากกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย

2. กลุ่มสีส้ม หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง น้อยกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก น้อยกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย

3. กลุ่มสีขาว หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอกชื่อ-สกุล ผู้บริหาร
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่โรงเรียน
3
260030002บ้านไทรงามสีีขาวสีขาว
นางสาวสุรัช อินทร์ทอง
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
4
560030005
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
สีีขาวสีีขาว
นายนพพร รัตนเวชสิทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0848156468
734 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
5
660030006บ้านปากดงสีีขาวสีีขาว
นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0632659366
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
6
1260030013บ้านหนองจิกสีีขาวสีีขาว
นางสาวภิชาพัชญ์ โหนา
7
3460030036บ้านคลองกำลังสีีขาวสีีขาว
ชาญศิลป์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0873072696
428 หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
8
5360030060บ้านหนองขามสีีขาวสีีขาว
นายเฉลิม ฮวบสวรรค์
ผูู้้อำนวยการโรงเรียน
0898601736
หมู่ที่ 10 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
9
6060030068
บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
สีีขาวสีขาว
นายสังเวียน โพธิิ์หวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-1596-7651
หมู่ 15 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
10
6160030069บ้านสระแก้วสีีขาวสีีขาว
นายสถาพร มาเจริญ
ผูู้อำนวยการโรงเรียน
089-8563407
หมูู่ที่ 17 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
11
9960030112
รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)
สีีขาวสีีขาว
นายธนิต ศรีประเสริฐ
12
10360030116บ้านวังแรงสีีขาวสีีขาว
นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0862087690
หมูู่่ 5 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
13
11460030133บ้านคลองบอนสีีขาวสีีขาวนายหาร ดีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8583112
หมู่ที่ี่ 7 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
14
19560030233บ้านพุม่วงสีีขาวสีขาว
นายไพฑุรย์ เบื้องบน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
15
160030001บ้านทุ่งทองสีส้มสีส้ม
นายสมนึก ประกาศพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0805112725
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
16
13460030159บ้านหนองหลวงสีส้มสีส้ม
นางอัญชลี จินดาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
898563847
17
17860030208
วิฑูรย์ประชารักษ์
สีส้มสีขาว
นายอนันต์ ฟองเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์
086-679-4664
ม.1 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
18
19360030231บ้านพุมะค่าสีส้มสีส้ม
นางกำไร แก้วสิทธิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0857198687
135 ม.6 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
19
19660030234
บ้านหนองสุขสันต์
สีส้มสีส้ม
นายสุชิน พุทธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5638671
82 ม.11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
20
19760030235
บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
สีส้มสีส้ม
นางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0918421115
43 ม.10 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
21
19860030236
บ้านสระเกตุโมรี
สีส้มสีส้ม
นายอนันต์ กะโห้ทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0972494429
ม.12 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
22
19960030238
บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
สีส้มสีส้ม
นางภควรรณ คำมาพล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0629496528
ม.9 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
23
20060030239
บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
สีส้มสีส้ม
นายวิมล ปรักมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0061-2746969
151 ม.14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
24
151
ุ60030179
บ้านไร่ประชาสรรค์์
สีแดงสีส้้ม
นางสาวรุ่งระวี พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการ
081-1028317
ม. 2 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
25
15260030180
บ้านบ่อไทยสามัคคี
สีแดงสีีส้ม
นายเอกชัย ไชยประยา
ผู้อำนวยการ
097-9244354
หมู่ 1 ต.โพธิ์ประสาท อไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
26
15660030185
บ้านตะเคียนทอง
สีแดงสีส้ม
นางมงคล โตสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
083-9574488
ม. 3 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
27
360030003ประชาอุปถัมภ์สีขาวสีขาวนายอำนวย ตามงาม
ผูู้อำนวยการโรงเรียน
089-9433809
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
28
460030004บ้านหนองกะเปาสีขาวสีขาว
นางปิณฑิรา สุขสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0857024053
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
29
860030008บ้านรังงามสีขาวสีขาวนายบรรชา งามใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
062-1658177
หมู่ 7 บ้านรังงาม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
30
960030010วัดหนองปลาไหลสีขาวสีขาว
นายวิชเยนทร์ โรพันดุง
31
1060030011
ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
สีขาวสีขาว
นายวันชัย ยี่รักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810389988
เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
32
1160030012น้ำสาดกลางสีขาวสีขาว
นางเย็นฤดี พูลพจน์
33
1360030014วัดป่าเรไรสีขาวสีขาว
นายไพรัตน์ บัวสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810467479
หมู่ 5 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
34
1460030015น้ำสาดเหนือสีขาวสีขาว
นายวิสุทธิ์ จิตตรีพรต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0819733117
หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
35
1560030016ห้วยวารีใต้สีขาวสีขาว
นางประนาม กลับดี
36
1660030017
บ้านเขานางต่วม
สีขาวสีีขาว
นายสันติ อินทร์สุภา
ผูู้อำนวยการโรงเรียน
0817272293
หมู่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนอบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
37
1760030018อุดมพัฒนาสีขาวสีขาว
นายณัฐพงศ์ ทุมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0898589550
หมู่ที่ 7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
38
1860030019บ้านโคกสะอาดสีขาวสีขาว
นายอรรนพ วัดแย้ม
0898587485
หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
39
1960030020
บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
สีขาวสีขาว
นายอรรนพ วัดแย้ม
0898587486
หมู่ 12 บ้านกุดตามั่น ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60111
40
2160030022
บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
สีขาวสีขาว
นายเสนีย์ วนิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0819726766
หมู่ 9 บ้านวังบ่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
41
2260030023
บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
สีขาวสีขาว
นางบริสุทธิ์ แสงดาว
42
2360030024
วัดห้วยธารทหาร
สีขาวสีขาว
นางสาวปทิตตา รอดประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0932869715
หมู่ 5 บ้านทับลุ่ม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
43
2460030025
บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
สีขาวสีขาวนางบัวสด มีมุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0818266847
หมู่ 5 บ้านทับลุ่ม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
44
2960030030
บ้านวังมะเดื่อ
สีขาว สีขาว
นายชัยทอง  พันสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0828351476
666 หมู่14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
45
3260030033บ้านคลองลานสีขาวสีขาว
นายจำเนียร โลหะเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0817278021
หมู่ 15 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
46
3360030034บ้านหนองไผ่สีขาวสีขาว
นายพนม จันทร์ดิษฐ
0810436370
91/4 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
47
3560030038วันครู(2504)สีขาวสีขาว
นายเทพประทาน ศิโล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0897087345
99 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
48
3860030041
ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
สีขาวสีขาว
นายอรุณ อินทร์แดน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0988057422
89 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
49
3960030042
ชุมชนวัดห้วยร่วม
สีขาวสีขาว
นายประดิษฐ์ ชินจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-2070790
108 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
50
4160030047สระงามสีขาวสีขาว
นายวีระวัช ทองบู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8565107
44 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
51
4360030049วัดจันเสนสีขาวสีขาว
นายประดิษฐ์ แก้วม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0816043776
หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
52
4460030050บ้านดงมันสีขาวสีขาว
นายอำนวย แก้วไพฑูรย์
รักษาการ
0857331509
หมู่ที่ 11 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
53
4560030051วัดหนองตะโกสีขาวสีขาว
นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0898039078
หมู่ที่ 5 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
54
4660030052
บ้านหนองกระทุ่ม
สีขาวสีขาว
นางศิริรัตน์ แก้วม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0958128170
หมู่ที่ 10 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
55
4960030055วัดบ่อนิมิตสีขาวสีขาว
นางจันทิมา สุวรรณเทพ
รักษาการ
0895628774
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
56
5060030056บ้านโคกสว่างสีขาวสีขาว
นางศิริพร ฤกษ์งาม
รักษาการ
0831661557
หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
57
5160030057วัดถ้ำผาสุขใจสีขาวสีีขาว
นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0908919014
หมู่ที่ 1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
58
5460030061
บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
สีขาวสีขาว
นายวิเชียร คำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0956386342
เลขที่ 1 ซอยทวีชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
59
5860030065
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
สีขาวสีขาว
นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-6427702
เลขที่ 2 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60
5960030067
ชุมชนบ้านเขาใบไม้
สีขาวสีขาว
นางสุรัญชนา โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
09-4495-6359
ชุมชนบ้านเขาใบไม้ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
61
6360030071วัดเขาเจดีย์สีขาวสีขาวนางสมใจ หมีนอนรักษาการ
086-2036634
หมู่ 24 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
62
6460030072
บ้านหัวเขาตาคลี
สีขาวสีขาว
นางพวงผกา มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08 9436 8116
ถนนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
63
6560030073
อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
สีขาวสีขาวนายภาสกร ผลเกิด
ผูู้้อำนวยการโรงเรียน
64
6760030075บ้านวังคางสีขาวสีขาว
นางโชติมา บุญเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0809346418
400 หมู่ 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
65
6860030077วัดช่องแคสีขาวสีขาว
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0891945007
หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
66
6960030078
วัดหนองหญ้ารังกา
สีขาวสีขาว
นายณรงศักดิ์ ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0992711417
หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
67
7060030079
คลองแปดประชาสรรค์
สีขาวสีขาว
นายเสถียรภาพ พึ่งน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810717581
หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
68
7160030080บ้านกกกว้าวสีขาวสีขาว
นายธีรชัย เกษวิริยะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0869335905
ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
69
7260030081บ้านเขาขวางสีขาวสีขาว
นายสรรเพชญ์ อิงคนินันท์
รักษาการ
0866332071
ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
70
7360030083วัดลาดทิพยรสสีขาวสีขาว
นายเกรียงศักดิ์ วันทอง
รักษาการ
089-5689562
หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
71
7460030084วัดหนองคูน้อยสีขาวสีขาว
นายทศรัสมิ์ เหมือนโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
094-9185486
หมู่ที่ 2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
72
7560030086
บ้านราษฎร์เจริญ
สีขาวสีขาว
นางบังอร พรหมบุญมี
รักษาการ
0899929520
ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
73
7660030087
วัดทุ่งทะเลทราย
สีขาวสีขาวนายกานต์ กุนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0868977832
หมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
74
7760030088บ้านโคกกร่างสีขาวสีขาว
นายพูลสวัสดิ์ มุงคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0898064660
200 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
75
8260030093
ม่วงน้อยประชาสามัคคี
สีขาวสีส้ม
นายสุขสันต์ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0848207717
ม.11 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
76
9060030101บ้านห้วยหอมสีขาวสีขาว
นายอัสดง แฉ่งกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0953917648
หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดพนครสวรรค์ 60210
77
9160030102บ้านโคกเจริญสีขาวสีขาว
นายชูศักดิ์ เชิดชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0979683386
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
78
9260030103
บ้านหนองบัวทอง
สีขาวสีขาว
นางสาวบุญทวี ไชยเครื่อง
รักษาการ
0862168947
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
79
9360030104
บ้านหนองบัวตากลาน
สีขาวสีขาวนายสุนทร พระเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0812804788
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
80
9460030105
บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
สีขาวสีขาว
นางปิยภัทร บุญโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0972431486
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
81
9560030106วัดเขาดุมสีขาวสีขาว
นายธีรศักดิ์ อ่วมคร้าม
รักษาการ
0983534672
หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
82
9660030107
ชุมชนบ้านหัวหวาย
สีขาวสีขาวนายนพดล ปานเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0817073833
767 หมู่ที่1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
83
9860030110
บ้านสายน้ำทิพย์
สีขาวสีขาว
นายจักรพงษ์ กัลณา
84
10060030113
บ้านหนองพังพวย
สีขาวสีส้ม
นายสามารถ แสงสนธิ์
85
10260030115
บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
สีขาวสีขาว
นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0848144419
หมู่ที่ 10 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
86
10460030117บ้านตุ๊กแกสีขาวสีขาว
นายนิวัตร วิไลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0899949492
หมู่ 3 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
87
10560030120อนุบาลท่าตะโกสีขาวสีขาว
นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร
ผูู้อำนวยการโรงเรียน
0878387488
หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
88
10660030121วัดท่าตะโกสีขาวสีขาว
นายสุรพงษ์ พรมแตง
ผูู้อำนวยการโรงเรียน
0812843576
หมูู่่ 6 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
89
10760030123บ้านเขาน้อยสีขาวสีขาว
นางศศิญา ซื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0979219216
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
90
10860030124
บ้านหนองกระโดน
สีขาวสีขาว
นางสาวกาญจนา บุญปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0654309143
168/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
91
11160030130บ้านหนองไผ่สีขาวสีขาว
นายจิตกร แข็งธัญกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0817259972
หมู่ 2 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
92
11360030132
วัดคร่อเรียงราย
สีขาวสีขาวนายหาร ดีแสนรักษาการ
089-8583112
หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
93
12260030143
บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
สีขาวสีขาว
นายสามารถ อัฒพุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-2002087
หมู่ที่ 2 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
94
12360030144บ้านดงจันทำสีขาวสีขาว
นายวิทูร บุญช่วย
รักษาการ
084-1809794
หมู่ที่ 6 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
95
12460030145
วัดสายลำโพงเหนือ
สีขาวสีขาว
นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๐๘๖๒๑๑๐๘๒๗
๒๑๒ หมู่ ๓ ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๖๐
96
12660030147
วัดสายลำโพงใต้
สีขาวสีขาว
นางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0877393459
1/1 หมู่ 1 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
97
12760030148
บ้านหนองปล้องโพช
สีขาวสีขาวนางประภา สนิทผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0862036102
111 หมู่ 8 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
98
13060030152บ้านชะลอมแหนสีขาวสีขาว
นางวิลาสินี ศรสิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0898607169
หมู่ 14 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
99
13160030153
บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
สีขาวสีขาว
นายประเทือง มินเสน
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
0895656843
119 หมู่ 11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
100
13560030160
บ้านหนองสองห้อง
สีขาวสีขาว
นางสาวนายิกา กุมภา
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
0811810777
ม.7 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น4
แผ่น3
แผ่น2