บัญชีรายชื่อจำแนกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
-
2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนระบุประเภทกลุ่มสี (สีขาว คือ ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้อง /สีส้ม คือ ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนไม่ครบทุกห้อง/สีแดง คือ ไม่ได้จัดทำแผนและกิจกรรมห้องเรียนสีขาว) 1. กลุ่มสีแดง หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก มากกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย

2. กลุ่มสีส้ม หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง น้อยกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก น้อยกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย

3. กลุ่มสีขาว หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอกชื่อ-สกุล ผู้บริหารตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่โรงเรียน
3
260030002บ้านไทรงามสีีขาวสีขาวนางสาวสุรัช อินทร์ทอง
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
4
560030005สหชาติเศรษฐกิจวิทยาสีีขาวสีีขาวนายนพพร รัตนเวชสิทธิผู้อำนวยการโรงเรียน
0848156468
734 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
5
660030006บ้านปากดงสีีขาวสีีขาวนางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0632659366
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
6
1260030013บ้านหนองจิกสีีขาวสีีขาวนางสาวภิชาพัชญ์ โหนา
7
3460030036บ้านคลองกำลังสีีขาวสีีขาวชาญศิลป์ เรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0873072696
428 หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
8
5360030060บ้านหนองขามสีีขาวสีีขาวนายเฉลิม ฮวบสวรรค์
ผูู้้อำนวยการโรงเรียน
0898601736
หมู่ที่ 10 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
9
6060030068
บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
สีีขาวสีขาวนายสังเวียน โพธิิ์หวีผู้อำนวยการโรงเรียน
08-1596-7651
หมู่ 15 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
10
6160030069บ้านสระแก้วสีีขาวสีีขาวนายสถาพร มาเจริญผูู้อำนวยการโรงเรียน
089-8563407
หมูู่ที่ 17 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
11
9960030112
รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)
สีีขาวสีีขาวนายธนิต ศรีประเสริฐ
12
10360030116บ้านวังแรงสีีขาวสีีขาว
นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0862087690
หมูู่่ 5 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
13
11460030133บ้านคลองบอนสีีขาวสีีขาวนายหาร ดีแสนผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8583112
หมู่ที่ี่ 7 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
14
19560030233บ้านพุม่วงสีีขาวสีขาวนายไพฑุรย์ เบื้องบน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
15
160030001บ้านทุ่งทองสีส้มสีส้มนายสมนึก ประกาศพรผู้อำนวยการโรงเรียน
0805112725
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
16
13460030159บ้านหนองหลวงสีส้มสีส้มนางอัญชลี จินดาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียน898563847
17
17860030208วิฑูรย์ประชารักษ์สีส้มสีขาวนายอนันต์ ฟองเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์
086-679-4664
ม.1 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
18
19360030231บ้านพุมะค่าสีส้มสีส้มนางกำไร แก้วสิทธิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0857198687
135 ม.6 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
19
19660030234บ้านหนองสุขสันต์สีส้มสีส้มนายสุชิน พุทธรักษาผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5638671
82 ม.11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
20
19760030235
บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
สีส้มสีส้ม
นางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0918421115
43 ม.10 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
21
19860030236บ้านสระเกตุโมรีสีส้มสีส้มนายอนันต์ กะโห้ทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0972494429
ม.12 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
22
19960030238บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์สีส้มสีส้มนางภควรรณ คำมาพล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0629496528
ม.9 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
23
20060030239
บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
สีส้มสีส้มนายวิมล ปรักมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0061-2746969
151 ม.14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
24
151ุ60030179บ้านไร่ประชาสรรค์์สีแดงสีส้้มนางสาวรุ่งระวี พิมพ์ศรีผู้อำนวยการ
081-1028317
ม. 2 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
25
15260030180บ้านบ่อไทยสามัคคีสีแดงสีีส้มนายเอกชัย ไชยประยาผู้อำนวยการ
097-9244354
หมู่ 1 ต.โพธิ์ประสาท อไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
26
15660030185บ้านตะเคียนทองสีแดงสีส้มนางมงคล โตสวัสดิ์ผู้อำนวยการ
083-9574488
ม. 3 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
27
360030003ประชาอุปถัมภ์สีขาวสีขาวนายอำนวย ตามงามผูู้อำนวยการโรงเรียน
089-9433809
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
28
460030004บ้านหนองกะเปาสีขาวสีขาวนางปิณฑิรา สุขสุดผู้อำนวยการโรงเรียน
0857024053
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบล :ทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
29
860030008บ้านรังงามสีขาวสีขาวนายบรรชา งามใจผู้อำนวยการโรงเรียน
062-1658177
หมู่ 7 บ้านรังงาม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
30
960030010วัดหนองปลาไหลสีขาวสีขาวนายวิชเยนทร์ โรพันดุง
31
1060030011
ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
สีขาวสีขาวนายวันชัย ยี่รักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810389988
เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
32
1160030012น้ำสาดกลางสีขาวสีขาวนางเย็นฤดี พูลพจน์
33
1360030014วัดป่าเรไรสีขาวสีขาวนายไพรัตน์ บัวสถิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810467479
หมู่ 5 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
34
1460030015น้ำสาดเหนือสีขาวสีขาวนายวิสุทธิ์ จิตตรีพรต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0819733117
หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
35
1560030016ห้วยวารีใต้สีขาวสีขาวนางประนาม กลับดี
36
1660030017บ้านเขานางต่วมสีขาวสีีขาวนายสันติ อินทร์สุภาผูู้อำนวยการโรงเรียน
0817272293
หมู่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนอบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
37
1760030018อุดมพัฒนาสีขาวสีขาวนายณัฐพงศ์ ทุมดีผู้อำนวยการโรงเรียน
0898589550
หมู่ที่ 7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
38
1860030019บ้านโคกสะอาดสีขาวสีขาวนายอรรนพ วัดแย้ม
0898587485
หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
39
1960030020
บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
สีขาวสีขาวนายอรรนพ วัดแย้ม
0898587486
หมู่ 12 บ้านกุดตามั่น ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60111
40
2160030022
บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
สีขาวสีขาวนายเสนีย์ วนิชไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0819726766
หมู่ 9 บ้านวังบ่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
41
2260030023
บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
สีขาวสีขาวนางบริสุทธิ์ แสงดาว
42
2360030024วัดห้วยธารทหารสีขาวสีขาว
นางสาวปทิตตา รอดประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0932869715
หมู่ 5 บ้านทับลุ่ม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
43
2460030025บ้านทับลุ่มประชาพัฒนาสีขาวสีขาวนางบัวสด มีมุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
0818266847
หมู่ 5 บ้านทับลุ่ม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
44
2960030030บ้านวังมะเดื่อสีขาว สีขาวนายชัยทอง  พันสนิทผู้อำนวยการโรงเรียน
0828351476
666 หมู่14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
45
3260030033บ้านคลองลานสีขาวสีขาวนายจำเนียร โลหะเวชผู้อำนวยการโรงเรียน
0817278021
หมู่ 15 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
46
3360030034บ้านหนองไผ่สีขาวสีขาวนายพนม จันทร์ดิษฐ
0810436370
91/4 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
47
3560030038วันครู(2504)สีขาวสีขาวนายเทพประทาน ศิโลผู้อำนวยการโรงเรียน
0897087345
99 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
48
3860030041
ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
สีขาวสีขาวนายอรุณ อินทร์แดนผู้อำนวยการโรงเรียน
0988057422
89 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
49
3960030042ชุมชนวัดห้วยร่วมสีขาวสีขาวนายประดิษฐ์ ชินจิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-2070790
108 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
50
4160030047สระงามสีขาวสีขาวนายวีระวัช ทองบู่ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8565107
44 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
51
4360030049วัดจันเสนสีขาวสีขาวนายประดิษฐ์ แก้วม่วงผู้อำนวยการโรงเรียน
0816043776
หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
52
4460030050บ้านดงมันสีขาวสีขาวนายอำนวย แก้วไพฑูรย์รักษาการ
0857331509
หมู่ที่ 11 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
53
4560030051วัดหนองตะโกสีขาวสีขาวนางรุ่งทิพย์ เกตุขาวผู้อำนวยการโรงเรียน
0898039078
หมู่ที่ 5 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
54
4660030052บ้านหนองกระทุ่มสีขาวสีขาวนางศิริรัตน์ แก้วม่วงผู้อำนวยการโรงเรียน
0958128170
หมู่ที่ 10 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
55
4960030055วัดบ่อนิมิตสีขาวสีขาวนางจันทิมา สุวรรณเทพรักษาการ
0895628774
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
56
5060030056บ้านโคกสว่างสีขาวสีขาวนางศิริพร ฤกษ์งามรักษาการ
0831661557
หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
57
5160030057วัดถ้ำผาสุขใจสีขาวสีีขาว
นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0908919014
หมู่ที่ 1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
58
5460030061
บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
สีขาวสีขาวนายวิเชียร คำศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0956386342
เลขที่ 1 ซอยทวีชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
59
5860030065
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
สีขาวสีขาวนายไพฑูรย์ เผือกพยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-6427702
เลขที่ 2 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60
5960030067ชุมชนบ้านเขาใบไม้สีขาวสีขาวนางสุรัญชนา โพธิ์หวีผู้อำนวยการโรงเรียน
09-4495-6359
ชุมชนบ้านเขาใบไม้ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
61
6360030071วัดเขาเจดีย์สีขาวสีขาวนางสมใจ หมีนอนรักษาการ
086-2036634
หมู่ 24 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
62
6460030072บ้านหัวเขาตาคลีสีขาวสีขาวนางพวงผกา มั่นประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน
08 9436 8116
ถนนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
63
6560030073
อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
สีขาวสีขาวนายภาสกร ผลเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1998809
120/2 หมู่ 5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
64
6760030075บ้านวังคางสีขาวสีขาวนางโชติมา บุญเวียงผู้อำนวยการโรงเรียน
0809346418
400 หมู่ 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
65
6860030077วัดช่องแคสีขาวสีขาวนางศรีเมือง บุญแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0891945007
หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
66
6960030078วัดหนองหญ้ารังกาสีขาวสีขาวนายณรงศักดิ์ ศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียน
0992711417
หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
67
7060030079คลองแปดประชาสรรค์สีขาวสีขาวนายเสถียรภาพ พึ่งน้อยผู้อำนวยการโรงเรียน
0810717581
หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
68
7160030080บ้านกกกว้าวสีขาวสีขาวนายธีรชัย เกษวิริยะการผู้อำนวยการโรงเรียน
0869335905
ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
69
7260030081บ้านเขาขวางสีขาวสีขาวนายสรรเพชญ์ อิงคนินันท์รักษาการ
0866332071
ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
70
7360030083วัดลาดทิพยรสสีขาวสีขาวนายเกรียงศักดิ์ วันทองรักษาการ
089-5689562
หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
71
7460030084วัดหนองคูน้อยสีขาวสีขาวนายทศรัสมิ์ เหมือนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
094-9185486
หมู่ที่ 2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
72
7560030086บ้านราษฎร์เจริญสีขาวสีขาวนางบังอร พรหมบุญมีรักษาการ
0899929520
ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
73
7660030087วัดทุ่งทะเลทรายสีขาวสีขาวนายกานต์ กุนทองผู้อำนวยการโรงเรียน
0868977832
หมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
74
7760030088บ้านโคกกร่างสีขาวสีขาวนายพูลสวัสดิ์ มุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียน
0898064660
200 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
75
8260030093ม่วงน้อยประชาสามัคคีสีขาวสีส้มนายสุขสันต์ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียน
0848207717
ม.11 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
76
9060030101บ้านห้วยหอมสีขาวสีขาวนายอัสดง แฉ่งกองผู้อำนวยการโรงเรียน
0953917648
หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดพนครสวรรค์ 60210
77
9160030102บ้านโคกเจริญสีขาวสีขาวนายชูศักดิ์ เชิดชูผู้อำนวยการโรงเรียน
0979683386
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
78
9260030103บ้านหนองบัวทองสีขาวสีขาวนางสาวบุญทวี ไชยเครื่องรักษาการ
0862168947
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
79
9360030104บ้านหนองบัวตากลานสีขาวสีขาวนายสุนทร พระเทพผู้อำนวยการโรงเรียน
0812804788
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
80
9460030105
บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
สีขาวสีขาวนางปิยภัทร บุญโกผู้อำนวยการโรงเรียน
0972431486
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
81
9560030106วัดเขาดุมสีขาวสีขาวนายธีรศักดิ์ อ่วมคร้ามรักษาการ
0983534672
หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
82
9660030107ชุมชนบ้านหัวหวายสีขาวสีขาวนายนพดล ปานเดชผู้อำนวยการโรงเรียน
0817073833
767 หมู่ที่1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
83
9860030110บ้านสายน้ำทิพย์สีขาวสีขาวนายจักรพงษ์ กัลณา
84
10060030113บ้านหนองพังพวยสีขาวสีส้มนายสามารถ แสงสนธิ์
85
10260030115
บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
สีขาวสีขาวนางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียน
0848144419
หมู่ที่ 10 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
86
10460030117บ้านตุ๊กแกสีขาวสีขาวนายนิวัตร วิไลวรรณผู้อำนวยการโรงเรียน
0899949492
หมู่ 3 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
87
10560030120อนุบาลท่าตะโกสีขาวสีขาวนายชูชาติ โพธิ์เพ็ชรผูู้อำนวยการโรงเรียน
0878387488
หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
88
10660030121วัดท่าตะโกสีขาวสีขาวนายสุรพงษ์ พรมแตงผูู้อำนวยการโรงเรียน
0812843576
หมูู่่ 6 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
89
10760030123บ้านเขาน้อยสีขาวสีขาวนางศศิญา ซื้อตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียน
0979219216
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
90
10860030124บ้านหนองกระโดนสีขาวสีขาวนางสาวกาญจนา บุญปานผู้อำนวยการโรงเรียน
0654309143
168/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
91
11160030130บ้านหนองไผ่สีขาวสีขาวนายจิตกร แข็งธัญกรรมผู้อำนวยการโรงเรียน
0817259972
หมู่ 2 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
92
11360030132วัดคร่อเรียงรายสีขาวสีขาวนายหาร ดีแสนรักษาการ
089-8583112
หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
93
12260030143
บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
สีขาวสีขาวนายสามารถ อัฒพุธผู้อำนวยการโรงเรียน
087-2002087
หมู่ที่ 2 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
94
12360030144บ้านดงจันทำสีขาวสีขาวนายวิทูร บุญช่วยรักษาการ
084-1809794
หมู่ที่ 6 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
95
12460030145วัดสายลำโพงเหนือสีขาวสีขาวนายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียน๐๘๖๒๑๑๐๘๒๗๒๑๒ หมู่ ๓ ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๖๐
96
12660030147วัดสายลำโพงใต้สีขาวสีขาวนางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0877393459
1/1 หมู่ 1 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
97
12760030148บ้านหนองปล้องโพชสีขาวสีขาวนางประภา สนิทผลผู้อำนวยการโรงเรียน
0862036102
111 หมู่ 8 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
98
13060030152บ้านชะลอมแหนสีขาวสีขาวนางวิลาสินี ศรสิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียน
0898607169
หมู่ 14 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
99
13160030153
บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
สีขาวสีขาวนายประเทือง มินเสน
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
0895656843
119 หมู่ 11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
100
13560030160บ้านหนองสองห้องสีขาวสีขาวนางสาวนายิกา กุมภา
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
0811810777
ม.7 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น4
แผ่น3
แผ่น2
 
 
Main menu