ม.ปลาย-รายชื่อนักเรียนชุมนุม.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สมปอง คุ้มสิน
2
3
ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 นางสาวรัชดา จิตสามารถ
4
5
6
ที่ชื่อ - สกุลชั้น
7
1นายรติพงษ์พุดทรัพย์5/4
8
2นายจิรายุสเหยื่อแสวง5/4
9
3นายรณัฐพลเพ็ชร์รักษ์5/4
10
4นายรติิพงษ์อภิญสถานนท์5/4
11
5นายอภิสิทธิ์บุญเงิน5/4
12
6
นางสาว
จิิราภาสัตบุษ5/4
13
7
นางสาว
ทรรศนีย์นรสิงห์5/4
14
8
นางสาว
ปาริชาติโอนตึ่ง5/4
15
9
นางสาว
กัลย์สุดาทิมสุกใส5/4
16
10
นางสาว
จิราวรรณทองคำ5/4
17
11
นางสาว
วันวิสาข์เข็มเงิน5/4
18
12
นางสาว
ศศิภากล่อมยงค์5/4
19
13
นางสาว
ประกายดาวขันธ์บรรจง5/4
20
14
นางสาว
กรกนกปิ่นทอง5/4
21
15
นางสาว
สุรัชวดีภูนุภา5/4
22
16
นางสาว
ณัฐกมลหอมยามเย็น5/4
23
17
นางสาว
ณััฐพรจ่าคำ5/4
24
18
นางสาว
ปิยฉัตรพุูลแก้ว5/4
25
19
นางสาว
วัันวิสาข์กาฬษร5/4
26
20
นางสาว
วีรดาโฉมเชิด5/4
27
21
นางสาว
สุุทธิกาญจน์ล้อทองคำแท้5/4
28
22
นางสาว
ณิชาภัทรสมิงนคร5/4
29
23
นางสาว
ธัญรดายิ้มแย้ม5/4
30
24นายธรรพ์ณธรบัวศรี5/4
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1.ครูรัชดา
2.ครูพิมพ์ชนก.นนทะกาล
3.ครูสุทธิรัตน์
4.ครูสราวุธ
5.ครูพชรวรรณ
6.ครูเสมอใจ
7.ครูเตชินี.นันทนัช
8.ครูประภาศิริ
9.ครูสำเริง.ภาคภูมิ
10.ครูอมรรัตน์
11.ครูสมปอง
12.ครูกนกวรรณ(จุล)
13.ครูชมพูนุช
14.ครูกรองทอง.กนิกนันท์ฯ
15.ครูธนู(จันทร์)
16.ครูเยาวเรศ
17.ครูพรพิมล
18.ครูปรีณาพรรณ
19.ครูศุภโชค.สุพรรษา
20.ครูพรรณวดี.พันธ์ทิพย์
22.ครูไพฑูรย์
21.ครูทรงศักดิ์
23.ครูสุกัญญา
24.ครูถวรรณ
25.ครูสุวรรณ
26.ครูจิราพร
27.ครูธนวรรณ
28.ครูฐานิดา
 
 
Main menu