ม.1_10
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางเจิดจรรย์ ศรีสุข นางสาวนิตยาบุตรอ่อน
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายปรมินทร์ บุญทำนุก
ม.1/10
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกฤติวัชร์ จิตติธรรม
ม.1/10
0.00FALSE
10
3
เด็กชายกฤษธี โพธิ์ศรี
ม.1/10
0.00FALSE
11
4
เด็กชายกิตติภัทธ์ สายรัตน์
ม.1/10
0.00FALSE
12
5
เด็กชายเกียรติศักดิ์ ประทุมวงศ์
ม.1/10
0.00FALSE
13
6
เด็กชายขจรศักดิ์ หลักคำ
ม.1/10
0.00FALSE
14
7
เด็กชายจักรพรรดิ์ นาคำมูล
ม.1/10
0.00FALSE
15
8
เด็กชายชนาธิป มุสิกสาร
ม.1/10
0.00FALSE
16
9
เด็กชายชุติเทพ สินราช
ม.1/10
0.00FALSE
17
10
เด็กชายณัฐพงษ์ ตามศรีวัน
ม.1/10
0.00FALSE
18
11
เด็กชายณัฐพล ทองแรง
ม.1/10
0.00FALSE
19
12
เด็กชายเติมพงษ์ ส่งเสริม
ม.1/10
0.00FALSE
20
13
เด็กชายเติมศักดิ์ ส่งเสริม
ม.1/10
0.00FALSE
21
14
เด็กชายธนกฤต หอมหวล
ม.1/10
0.00FALSE
22
15
เด็กชายธนกฤต เกิดช้าง
ม.1/10
0.00FALSE
23
16
เด็กชายธนกฤฤต กตัญญู
ม.1/10
0.00FALSE
24
17
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมสัตย์
ม.1/10
0.00FALSE
25
18
เด็กชายธนวัฒน์ สายแวว
ม.1/10
0.00FALSE
26
19
เด็กชายธิติวุฒิ จิตรสิงห์
ม.1/10
0.00FALSE
27
20
เด็กชายธีรเดช อินหงษา
ม.1/10
0.00FALSE
28
21
เด็กชายธีรภัทร วงศ์ละคร
ม.1/10
0.00FALSE
29
22
เด็กชายนพรัตน์ พื้นผา
ม.1/10
0.00FALSE
30
23
เด็กชายปฐมพร ทองภู
ม.1/10
0.00FALSE
31
24
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีรักษา
ม.1/10
0.00FALSE
32
25
เด็กชายภพศรันย์ พานศรี
ม.1/10
0.00FALSE
33
26
เด็กชายภานุเดช สาครรัตน์
ม.1/10
0.00FALSE
34
27
เด็กชายภานุพงษ์ ศรีละพันธ์
ม.1/10
0.00FALSE
35
28
เด็กชายมนตรี เนตรไทย
ม.1/10
0.00FALSE
36
29
เด็กชายรพีพงษ์ จันทร์พันธ์
ม.1/10
0.00FALSE
37
30
เด็กชายวชิรธร ปุณณไพเราะ
ม.1/10
0.00FALSE
38
31
เด็กชายวสุพล ชูกลิ่น
ม.1/10
0.00FALSE
39
32
เด็กชายวัชชิระ นะวะทิตย์
ม.1/10
0.00FALSE
40
33
เด็กชายวุฒินันท์ ตรีรัตน์
ม.1/10
0.00FALSE
41
34
เด็กชายศุภเสกข์ พลอยสมบูรณ์
ม.1/10
0.00FALSE
42
35
เด็กชายอธิเทพ นุ่มนวล
ม.1/10
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงเกษราพร พุฒอุดม
ม.1/10
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงปริยาภัทร คงศรี
ม.1/10
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงอมลวรรณ พรมวงษา
ม.1/10
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงศศินภา สายแวว
ม.1/10
0.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu