ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565
2
ที่
เลข 13 หลัก
รหัสตัว
เพศ
ชื่อนามสกุล
3
115601016672335386จักรภัทรเชื้อดี
4
215677000011315387ตุลยวิชญ์เขื่อนวัง
5
315677000043865390ธนภัทรเขื่อนวัง
6
415677000089775391นพกรสิงห์แก้ว
7
5
1560101666695
5396วงศกรอ้อยหวาน
8
615601016647815397วรภพไชยา
9
715099667315325398วัชรพงษ์ฟองเขียว
10
815101015866835402อรรถนนท์คนหาญ
11
9
1560101672547
5417พิชชากรเทียมแก้ว
12
1015677000018165403กมลชนกดอนมูล
13
1115677000055525405ณัฐณิการ์การหมั่น
14
1215677000059355409ปภินพิทย์ปิงยศ
15
1315687000021045412มาริโอโทมารุ
16
14
1567700055803
5413สิริวิมลท้าวการ
17
1515601016678885414อริสราเปลี่ยวศรี
18
19
20
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2565
21
ที่
เลข 13 หลัก
รหัสตัว
เพศ
ชื่อนามสกุล
22
115601016686635385กฤษณพงษ์คำดี
23
2
1560301488111
5388ทักษ์ดนัยใจลา
24
315601016639125389ธนโชติรินชุม
25
415677000105815392นราวิชญ์นาดี
26
5
1568600000053
5393นิติธรเนตรนำเกตุ
27
615601016702425394นิภัทร์มินบำรุง
28
715677000088885399ศิวกรตุ่นเต้น
29
815677000096125400สิระกรไชยเมือง
30
915601016706505404กวิสราสืบเครือ
31
1015677000112515406ณิชกานต์ สารเก่ง
32
11
1567700009148
5407ธัญชนกสิงห์แก้ว
33
12
1567700005161
5408นารินทร์ใจอยู่
34
1315290000342925410พรรทิพภาจิตรมุง
35
14
1568600000045
5411มานิตาอ้อยหวาน
36
15
1749901291749
5415อัญรินทร์ขวัญสมบูรณ์
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100