สมุดโทรศัพท์ บุคลากร เลย เขต 1 ปี 2560.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2
ที่ตั้ง ถนน เลย - เชียงคาน อำเภอเมืองเลย จ.เลย 42000 E-mail: info@loei.go.th
3
โทร 0-4281-3112 -4 , โทรสาร 0-4281-1697
4
5
ผอ.สพป.ลย.1303กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-4281-3113
6
หน้าห้อง ผอ.สพป.ลย.1 304ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล201
7
กด 1 กลุ่มอำนวยการธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล201
8
กด 2 กลุ่มบริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ204
9
กด 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นิติกร404
10
กด 4 กลุ่มนโยบายและแผน
11
กด 5 กลุ่มส่งเสริมกลุ่มนโยบายและแผน
12
กด 6 กลุ่มบริหารการศึกษาศึกษาเอกชนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน205
13
กด 7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลธุรการ/กลุ่มนโยบายและแผน206
14
กด 8 หน่วยตรวจสอบภายในศูนย์ ITEC207
15
กด 9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศห้องอบรมคอมพิวเตอร์301
16
กด 0 ติดต่อ Operatorกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-4281-1301
17
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ401
18
รอง ผอ.สพป.ลย.1 0-4281-3112-4ธุรการ / กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ402
19
นายสมพงษ์ พรมใจ305กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 0-4281-1301
20
นายยืนยง ปาลี305ผอ.กลุ่ม/กลุ่ม/ธุรการ403
21
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง308กลุ่มนิเทศติดตามฯ 0-4281-1733
22
นายวิเศษ วงศ์วรัญญู309ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ405
23
นายสุขสันติ์ นาหัวนิน113งานหลักสูตร406
24
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี307งานวัดประเมินผล407
25
นายกฤต สุวรรณพรหม111
26
นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์306หน่วยตรวจสอบภายใน 0-4286-1488
27
กลุ่มอำนวยการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 7
28
ผอ.กลุ่มอำนวยการ208คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา7
29
บริหารงานทั่วไป / ประชาสัมพันธ์209ห้องประชุมเทพบารมี107
30
ห้องยาม110ห้องรับรองห้องประชุมเทพบุญเติม102
31
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย108
32
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ112
33
ธุรการกลุ่ม113
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สารบัญ
หมายเลขภายใน สพป.ลย.1
หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
Sheet1
1 สารบัญ ..จัดใหม่
2 หมายเลขภายใน ......จัดใหม่
3 หมายเลข บุคลากร...จัดใหม่