แบบตอบรับลงทะเบียนAPA 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลา
คำนำหน้านาม(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
ชื่อนามสกุลหน่วยงานE-mail
โทรศัพท์มือถือ
กรุณาเลือกให้ตรงกับรอบเวลาที่ท่านสนใจ
โปรดระบุประเภทอาหาร
2
12/11/2019, 10:18:12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมาแก้วมณีสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา02-1601155
0866622780
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ1
3
14/11/2019, 14:48:26นางสาวหทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี032314603 ต่อ 124
0897993895
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ11
4
14/11/2019, 14:56:52นางลันดาสิทธิจักรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี038285534 ต่อ3103
0898156589
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ12
5
14/11/2019, 15:00:40นางนันธิดาปรีชาวุฒิวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี036211948 ต่อ 162
0814832969
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ13
6
14/11/2019, 15:05:00นางสาวนงลักษ์วิเศษเนตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี036211948 ต่อ 162
0957718032
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ14
7
14/11/2019, 16:09:22นางสาวสุณิสาสำเร็จดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์sunisa_s@hotmail.com
0815900275 /0-4451-4422 ต่อ 2101
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ15
8
15/11/2019, 10:47:27นางสาวอริศราหะยีเด
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
021501203 ต่อ1211
0924391937
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
อิสลาม16
9
15/11/2019, 10:57:39นางสาววันนิศารักษามาตย์วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ021501203 ต่อ1302
064-1536497
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ17
10
15/11/2019, 11:45:23นางสาวสุชีราปัญญาใสวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง-
0895541491
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ18
11
15/11/2019, 11:46:01นางสาวกมลทิพย์สมแก้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง-
0856230599
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ19
12
15/11/2019, 17:39:01นางสาวสโรธร ปุษปาคมสำนักงาน กสทช.022710151
0898341255
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
รถหน่วยงาน 1 คันและส่วนตัว 1 คัน ภศ9363กทม
10
13
15/11/2019, 17:44:13นางสาวดวงกมลเกษมสวัสดิ์สำนักงาน กสทช.022710151 ต่อ 3755
0819183020
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ111
14
17/11/2019, 15:00:04นางสาวพรพรรณพุ่มประยูรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
pumprayool@gmail.com
091-8581766
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ112
15
18/11/2019, 15:06:09นางสาวณัฏฐ์นรีคำอุไรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี036211948
0621462454
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ113
16
19/11/2019, 9:25:01นางศุภราคล้ายเพ็ญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา032631270
0896822131
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ114
17
19/11/2019, 9:25:59นางสาวสุภัสสรสักแก้วโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา032631270
0849998904
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ115
18
19/11/2019, 9:51:16นางสาวอรอุมาถิรธนกุลสำนักงาน กสทช.022710151 ต่อ 3759
0891521252
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ116
19
19/11/2019, 9:56:22นายอสิตวิทยาเวชสำนักงาน กสทช.022710151 ต่อ 3757
0859997902
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ117
20
19/11/2019, 10:03:59นายจิรายุศรีสุพลสำนักงาน กสทช.022710151 ต่อ 3773
0899965555
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ118
21
19/11/2019, 10:22:57นางสาวประนอมเกษจรัล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
p_kasjral@hotmail.com
0925343959
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ119
22
19/11/2019, 10:24:29นางกัณชพรจุลอักษร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
056213741
0652365491
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ120
23
19/11/2019, 11:21:13นางสาวดนยาแย้มภู่กศน.อำเภอท่ายางdonayanfe@gmail.com
0818589109/'032461021
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
กท3355 เพชรบุรี
21
24
20/11/2019, 8:54:11ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0-7580-9833
086-5978662
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
อิสลาม122
25
20/11/2019, 8:56:38นางจิราพรอนุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
jiraporn_anu@nstru.ac.th
081-0788733
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ123
26
20/11/2019, 8:58:31นางสาวดวงธิดารักษาแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0-7580-9833
081-8749433
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ124
27
20/11/2019, 8:59:24นางสาวทิวาภรณ์ฤทธิ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0-7580-9833
081-5369652
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ125
28
20/11/2019, 17:04:15นายอรุณศักดิ์อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
arunsak038@gmail.com
0948951867
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
อิสลาม126
29
21/11/2019, 7:28:16นางนวรัตน์พวงนาคโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
navarat@samsenwit.ac.th
0899261837
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ127
30
21/11/2019, 7:32:36นางจิตราลิ้มสุรัตน์โรงเรี่ยนสามเสนวิทยาลัย
chitrajoy05@gmail.com
0812713679
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ128
31
21/11/2019, 7:45:33นาง อมรรัตนนาคะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตamornrat.n.pkru.ac.th
0894754312
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ129
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
32
21/11/2019, 7:46:52นางสาวกุลสตรีปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตKullastri.p@pkru.ac.th
0832241935
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ130
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
33
21/11/2019, 8:13:40นางสาวพรวิเชียรแสนแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักวิทยบริการฯ
pornvichian.s@mail.rmutk.ac.th
0958010239
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ131
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
34
21/11/2019, 8:14:51นางสาววรนุชใยประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักวิทยบริการฯ
worranuch.y@mail.rmutk.ac.th
0859138646
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ132
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
35
21/11/2019, 8:16:08นายพิทักษ์พงษ์มีเนตรทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักวิทยบริการฯ
pitakpong.m@mail.rmutk.ac.th
0898114416
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ133
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
36
21/11/2019, 10:24:18นางสาวสุริษาวุฒิอิ่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาsurisa.w87@gmail.com
0817654921
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ134
37
21/11/2019, 13:47:34นางมัณฑนามณีโชติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีmunthana@bcns.ac.th
0818531339
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ135
38
21/11/2019, 15:30:06รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
peissara@windowslive.com
0899609050
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ136
39
22/11/2019, 12:02:41นางสาวณดาภาภูมิโคกรักษ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยาwisa.oom@gmail.com
0639536342
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ137
40
23/11/2019, 14:37:36นางอังคณาแสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" จ.สมุทรสาครkruung@gmail.com
0898959932
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ138
41
25/11/2019, 9:37:45นางสาวปนัดดาเพชรฉวีโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
pirawatnontesa@gmail.com
0922696626
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
7ฐ7670 กรุงเทพ
39
42
25/11/2019, 9:39:32นายพีระวัฒน์นนเทศาโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
pirawatnontesa@gmail.com
0626068603
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ140
43
25/11/2019, 9:57:17นายเกียรติศักดิ์สุธหลวงโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
peedoy_12@hotmail.co.th
0819607026
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ141
44
26/11/2019, 5:28:53นางกสมลชนะสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
kasamol2520@gmail.com
0846509905
อบรมวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ1
นำรถมา ฏย6026
42
45
26/11/2019, 5:31:11นางสาวมาริษาสุจิตวนิชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมVoon58@hotmail.com
0817556491
อบรมวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ143
46
26/11/2019, 9:42:33นางสาวนันท์นภัสชะฎาจิตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
nunnaphat2010@gmail.com
0843101802
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
4กภ9605 กรุงเทพ
44
47
26/11/2019, 13:02:24นางสาวนิรมลยินดีคณะนิติศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธธานีjju5940@gmail.com
0869028863
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ145
48
26/11/2019, 13:04:11นางสาวพรวิไลอุ้ยดำรงธรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
took-mu@outlook.com
0866295975
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ146
49
26/11/2019, 14:56:56นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒisaya@g.swu.ac.th
0622965952
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ147
50
26/11/2019, 15:11:35นางสาวกงใจไชยทองดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทkongjai26@gmail.com
0816048229
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ148
51
27/11/2019, 15:48:34นางสาวสุธาสินีพรมแตงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
krudao_sutha@hotmail.com
0839466046
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ1กง33949
52
27/11/2019, 17:21:34นางสาวศศิธร มาลาเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
sasimala_2015@gmail.com
0836789122
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ150
53
28/11/2019, 10:53:39นางสาวครองจิตวรรณวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
krongjit_wa@hotmail.com
0876751084
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ151
54
28/11/2019, 13:23:42นางสาวขนิษฐาเศษคึมบงกองกลาง สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
kanittha.j18@gmail.com
0807534777
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ152
55
28/11/2019, 13:28:06 นางสาวรุจิราเหลืองอุบลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามangel_a99@live.com
0972329659
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
มังสวิรัติ153
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
56
28/11/2019, 15:42:34 ผศ.ประหยัดช่วยงานศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางpopea@yahoo.com
0806784769
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ154
57
58
2/12/2019, 13:35:21ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาkoi189@yahoo.com
0949588969
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
พจ9559
55
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
59
2/12/2019, 13:37:38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จริยาภรณ์เจริญชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
wiriyaporn06@yahoo.com
0863096269
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ156
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
60
2/12/2019, 13:39:47ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณวรรณชูสังกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
arunwan145@gmail.com
0805897535
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ157
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
61
6/12/2019, 9:54:20นายพีรพลแก้วอำไพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
peerapol.ke@ssru.ac.th
021601249
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ158
62
6/12/2019, 10:26:01นายธเนตรมะนิก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
thanate.ma@ssru.ac.th
0866622780
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
อิสลาม159
63
6/12/2019, 10:26:51นางน้อยอรุณศรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
noy.ar@ssru.ac.th
0866622780
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ160
64
6/12/2019, 10:30:15นางสาวดาววรรณพลอาจ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
dawwan.po@ssru.ac.th
0866622780
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ161
65
6/12/2019, 11:20:57นางพรพรรณดอนพนัสบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
phornpharn.don@gmail.com
0909988263
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ1รถม.62
66
6/12/2019, 11:22:07นางสาวสายน้ำผึ้งบุญมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
saynumphung.boo@gmail.com
0884497645
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ163
67
6/12/2019, 11:24:55นางสาวอรชุมาหนูน้อยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
oh_nounoy@hotmail.com
0897992618
อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ปกติ164
68
11/12/2019, 12:03:36
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กอบชัยนิกรพิทยาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
kobchai.nik@hotmail.com
0897108292
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ165
69
15/12/2019, 22:28:50ู้นายชาญณรงค์น้อยบางยางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาelecmail@hotmail.com
0991302408
อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
ปกติ1
1กส2159
66
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...