ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายนามผู้ร่วมสนับสนุนการปูพื้นลานกิจกรรม ในโครงการสร้างลานธรรม 100 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ตารางเมตรละ 499 บาท จำนวน 225 ตารางเมตร
2
ที่ชื่อ - นามสกุล
จำนวน(ตร.เมตร)
จำนวนเงิน
หมายเหตุคงเหลือ122ตร.เมตร
3
1นายวินัย ไชยคำ21,000.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษาแจ้งโอนเงินทำบุญที่บัญชี ธกส. เลขบัญชี
018638078442
ชื่อบัญชี "บัญชีรายได้สถานศึกษาฯ"
4
2สัตวแพทย์หญิงอัศราภัสสร์ ไชยคำ1500.00
เชียงรายรักษาสัตว์(แม่ลาว) โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
5
3นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ1499.00
6
4นายอำนวย จอมใจ31,500.00
ร้อยละที่สนับสนุน
54.22
7
5นางสาววาสนา อินต๊ะยศ1499.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
8
6นางสาวเสาวภา ไชยยา1500.00
9
7นางประทินทิพย์ สลีสองสม1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
10
8นางปิยะลักษณ์ ริมทอง42,000.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
11
9นางวัลภา แปงศิริ52,495.00
12
10นางพรรณพิราช บทมา1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
13
11นางนิศาสินี พาสอน1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
14
12นายโยธิน แก้วก๋า21,000.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
15
13นางปราณี อินสวรรค์1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
16
14นางศิรินทร์รัตน์ ชัยสุวรรณ์1499.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
17
15
พ่อกำนันธงชัย แม่กำนันบุหงา พันธุ
42,000.00
18
16นายมงคล นางเพชรา ชมภูรัตน์1499.00
19
17แม่ครูอุดมลักษณ์ แก้วเขื่อน1500.00
20
18นางคำน้อย ไชยชมภู21,000.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
21
19ครอบครัวพ่อสิงห์โต มูลสถาน21,000.00
22
20
นายสมชาติ กันทะวังพร้อมครอบครัว
21,000.00
23
21นายอภิชัย พรมมินทร์2998.00
24
22 น.ส.ธมลวรรณ หวายคำ1499.00
25
23ครูจรัสศรี ครูวิมลวรรณ ชัยทอง31,500.00
26
24
นายวิเชียร นางศรีวรรณ นายธนกร กาวิชัย
1499.00
27
25นายทวีศักดิ์ บัวสุวรรณ์0100.00
ผู้ปกครองนักเรียน ป.4 ด.ช.ธนพล บัวสุวรรณ์
28
26นางสาวทัศนีย์​ สิงหนาท52,495.00
29
27
คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
1800.00
30
28
แม่หลวงยุพดี คุณKongChong Yong พร้อมครอบครัว
105,000.00ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดำ
31
29
พ่่อหลวงอนันต์ แม่หลวงอุไรพร จันศิริ
21,000.00
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ/ใบอนุโมทนา
32
30นายปรีดา นางรัตนา สายศักดิ์1500.00ใบอนุโมทนา
33
31นางสาวพิชญา การขยัน1500.00ใบอนุโมทนา
34
32ส.อ.ตุรายุ สิงหนาท21,000.00
35
33ชมรมเพื่อน ม.ศ.3/2121,000.00
36
34
คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
1540.00
37
35คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญ1840.00
38
36นายชิรศักดิ์ พรหมศรี0100.00ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
39
37นางดา ริมทอง0100.00รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
40
38นายอานนท์ วงษารัตน์0100.00
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ
41
39นายอ้าย เมืองมูล0100.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
42
40นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น0200.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
43
41นายพนัสพงษ์ ภิราษร0200.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
44
42นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม0100.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
45
43นายพงศกร วงค์ชัย0100.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
46
44นายบุญสอน ปงรังษี0100.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
47
45นางพรพิมล วงษารัตน์0100.00สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
48
46พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ1922.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 1
49
47พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0330.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 2
50
48พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0265.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 3
51
49พ่อแก้ว สีรัตน์ พร้อมครอบครัว1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
52
50พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ1930.00กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​
53
51พ่อหลวงขวัญรักษ์ เมืองมูล31,500.00ประธานศิษย์เก่ารุ่น 32
54
52ผู้ปกครองนักเรียน อ.2-ม.3136,963.00
ร่วมสมทบเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2564
55
53พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ1554.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 4
56
54พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0492.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 5
57
55ครูเยาวณี แก้วเขื่อน21,000.00
58
56
นายภาณุภัทร์ - นางสาวศศินันท์ หมื่นองค์
1500.00
59
57
คุณหมอเพ็ญศรี ปงรังษี - คุณผุสดี จันทาพูน
1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
60
58นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์21,000.00
ครั้งที่ 1(1-ก.ย.64)/ครั้งที่2(6ก.ย.64)
61
59พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0420.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 6
62
60คุณวิษณุกร แก้วก๋า21,000.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
63
61คุณครูเตือนใจ ริมทอง1500.00เงินสดผ่าน ผอ.อำนวย
64
62คุณณัฐภาวี สุศิวะ 1500.00โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
65
63คุณธีรชาติ สีรัตน์1500.00บริจาคผ่าน ผอ.อำนวย หมู่ 12
66
64คุณแมน พันเดช1500.00บริจาคผ่าน ผอ.อำนวย หมู่ 12
67
65คุณธีรศักดิ์ สีรัตน์0200.00บริจาคผ่าน ผอ.อำนวย หมู่ 12
68
66พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0336.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 7
69
67ผอ.ดอกรัก สมบัติหลาย1500.00บริจาคผ่าน ผอ.อำนวย
70
68พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ0340.00กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 7
71
72
รวม10357,214.00
73
คงเหลือ122
74
ค้างอยู่60878
75
ยอดทั้งหมด112275
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100