KMหัวข้อ "ประสบการณ์การบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
KMหัวข้อ "ประสบการณ์การบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร"
2
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท่านได้นำความรู้จากการ KM ครั้งนี้ไปใช้
3
23/7/2018, 11:05:53รัมภา บุญสินสุขนำไปใช้
4
24/7/2018, 13:47:56นิธินันท์ ชัยคีรีอาจารย์ที่คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ควรส่งผลการตรวจรายงานผู้ป่วยคืนให้นิสิตภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่นิสิตส่งงาน เพื่อให้นิสิตรับ feedback ได้ทันที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการฝึกปฏิบัติงานครั้งถัดไปนำไปใช้
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu