SP
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
TYGODNIOWY PODZIAŁ GODZIN DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
3
Rok szkolny 2016/2017
4
ważny od 13.02.2017
5
6
IaIbIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbVaVbVI aVI b
7
M. RolkeA. ŚcieszkaE.Wierzbicka
M. Kurkiewicz
M. ProchackaA. MroczkoU. ZacharskaB. RadwanM. StaniekM. NizioM. BemA. Kita
8
1a1b10a121011214376
9
PONIEDZIAŁEK
10
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
0j.ang / wf
11
1wfj. ang / infnznznzplastykawf / j.angreligiamatematykaj.niem / j.fr (7,15)j. polski
12
2j.ang / j.angnznzwfnznzinf ch / wf dzplastykaj.niem / j.fran (2,3,4,B)przyrodaj. polski
13
3nzreligianzj. ang / infnznzj.niem / j.fran (1,2,D,B)j. polskiprzyrodag.wychowawczareligia
14
4nznznznzj. ang / infreligiaj. polskij. polskimatematykaj.ang / j.ang (3,B)historiaj.niem / j.fr (6,D)
15
5nznzreligianzwfj. ang / infj.ang / j.ang (2,6)j. polskimatematykareligiaj. polskiwf / wf
16
6matematykamatematykawf / j.angj. polskireligiaj.ang / j.ang (6,B)
17
7wf ch / -j. ang / -
18
WTOREK
19
W
T
O
R
E
K
0matematykareligia
religia
20
1religiaj. ang / infwfj.ang / j.ang (B)nznzmatematykaprzyrodareligiaj.polskij. polskihistoria
historia
21
2j. ang / infwfnznznzj.ang/j.ang Dj.polskij.ang / wfprzyrodaj. polskimuzykamatematyka
matematyka
22
3nzinf / j. angreligianznznzprzyrodag.wychowawczaj.polskihistoriaj.ang / j.ang (B)matematyka
matematyka
23
4nznznzreligiaj.ang / j.ang (D)nzreligiamuzykahistoriamatematykaj.ang / j.ang (B)przyroda
przyroda
24
5nznznznzreligiawfj.ang / j.ang (B)technikaj.ang / wfg.wychowawczaprzyrodaplastyka
plastyka
25
6j.fran / j.niem (10)muzykaj.polskiinf / j. angwf / wfreligiag. wychowawcza
g. wychowawcza
26
7wf / wf
27
ŚRODA
28
Ś
R
O
D
A
0j.fran / j. niemj. fran- / wf dzj. polskireligia
29
1nzj.ang / j.angnznznznztechnikamatematykaj. polskiwf dz / inf chplastykawf dz/ inf ch
wf dz/ inf ch
30
2nznzj.ang / j.ang (B)nznznzj. polskimatematykaprzyrodainf dz / wf chj.niem / j.fr Dinf dz / wf ch
inf dz / wf ch
31
3nznznznznznzj.ang / j.ang (B)inf / j. angwf / j.angj.polskimatematykaj.polski
j.polski
32
4nznzreligianznzprzyrodaj. ang / infj.ang / wfj.ang / j.ang (B)matematykamatematyka
matematyka
33
5BBBBnzwf ch / inf dzreligiamatematykaj.ang / j.ang (B)j. polskij.niem / j.fr D
j.niem / j.fr D
34
6BBBBBBreligiatechnikatechnikamatematykaj. polskiprzyroda
przyroda
35
7
36
CZWARTEK
37
C
Z
W
A
R
T
E
K
0j. ang/-inf ch / wf dz
38
1nznznznznzinf / j. angprzyrodawf / j.angplastykamatematykamatematykaj. polski
39
2nznznznzinf / j. angnzhistoriaprzyrodag.wychowaczaj.polskimatematykaj. polski
40
3inf / j. angnznznznznzj.polskihistoriamatematykaj. polskij.ang / j.ang (D)historia
41
4nznznzinf / j. angnznzj. polskij. polskihistoriaprzyrodawf ch / inf dzj.ang / j.ang (B)
42
5LLmatematykaj. polskij. polskihistoriaprzyrodaj.ang / j.ang (B)
43
6LLg.wychowaczamatematykaj. polskij.ang / j.angprzyroda
44
7LLplastyka
45
PIĄTEK
46
P
I
Ą
T
E
K
0- / j. ang- / j. ang
47
1
48
2religianznznznznzmatematykaprzyrodaj.niem / j.fran (3,4,33,C)j.ang / j.ang (F)j. polski
49
3nzreligianznznznzj.fran / j.niem (1,2,C,D)inf / j. angmatematykahistoriaj.ang / j.ang (B)
50
4nznzinf / j. angnznzreligiaj. polskimatematykaprzyrodamuzykamatematykamatematyka
51
5nznznzreligiaj.niemtechnikaj. polskimuzykaprzyrodaj. polskimatematyka
52
6j.ang / j.ang (B)religiamatematykatechnikaj. polskimuzyka
53
7
54
Loading...
 
 
 
SP