ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Bortresta
2
V312-Aug3-Aug4-Aug5-Aug6-Aug7-Aug8-Aug
3
MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
4
HallASkott-rampGymASkott-rampGymASkott-rampGymASkott-rampGymASkott-rampGymASkott-rampGymASkott-rampGym
5
08:00-08:15060807080711
6
08:15-08:30
7
8:308:45
8
8:459:00
9
09:00-09:1512
10
09:15-09:30SpolSpolSpolSpolSpolSpol
11
09:30-09:450707080606J18:2
12
09:45-10:00
13
10:00-10:15
14
10:15-10:30Spol
15
10:30-10:45Spol10
16
10:45-11:00SpolSpolSpolSpolSpolA-lag
17
11:00-11:15J18:106060708
18
11:15-11:30
19
11:30-11:45
20
11:45-12:00SpolSpol
21
12:00-12:15J18:109
22
12:15-12:30SpolSpolSpolSpolSpol
23
12:30-12:45J18:208070807
24
12:45-13:00
25
13:00-13:15Spol
26
13:15-13:3008Spol
27
13:30-13:45Uppvärm
28
13:45-14:00SpolSpolSpolSpolSpolSpol
29
14:00-14:15060708J18:106Tränings-match
30
14:15-14:30SpolJ18:1 vs
31
14:30-14:45Tränings-matchAlmtuna
32
14:45-15:00J20 vs
33
15:00-15:15IsvårdIsvårdIsvårdIsvårdIsvårdHuddinge
34
15:15-15:30
35
15:30-15:45
36
15:45-16:00
37
16:00-16:15J18:10606J18:2J18:1
38
16:15-16:30Spol
39
16:30-16:4509
40
16:45-17:00Spol
41
17:00-17:15SpolSpolSpolSpolSpol07
42
17:15-17:30J18:2J18:1J18:2J18:1J18:2
43
17:30-17:45
44
17:45-18:00Spol
45
18:00-18:15Uppvärm
46
18:15-18:30SpolSpolSpolSpolSpolSpolSpol
47
18:30-18:4508J20A-lagA-lagJ20Tränings-matchTränings-match
48
18:45-19:0006 vsJ18:2 vs
49
19:00-19:15Täby?
50
19:15-19:30
51
19:30-19:45SpolSpolSpolSpolSpol
52
19:45-20:00J20J18:2J18:1J18:2Isvård
53
20:00-20:15
54
20:15-20:30
55
20:30-20:45
56
20:45-21:00SpolSpolSpolSpolSpolSpol
57
21:00-21:15A-lagJ18:1J18:2J20
58
21:15-21:30
59
21:30-21:45
60
21:45-22:00
61
22:00-22:15SpolSpolSpolSpol
62
22:15-22:30IsvårdIsvårdIsvårdIsvård
63
22:30-22:45
64
22:45-23:00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100