ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 7 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
7/1/2016 12:28:02
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางขวัญฤดี บุญศรีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย098-2715765982715765kwan.nakin@gmail.com-
3
6/30/2016 13:39:41
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น854125352854125352banpatee-06@hotmail.comแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
6/30/2016 13:41:41
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางปริศนา ทรงวาจา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย819666853gft2dken jungการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5
6/21/2016 17:55:15
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางเพ็ญนภา โสติยา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น831273144r-wearnPhennapa Sotiya
6
6/30/2016 9:08:19
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางแพรรดา สิทธิโสม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
882880866882880866
www.facebook.com/allin2555
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนประจวบ วิทยาลัย
7
6/29/2016 6:33:18
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางรัชนี อุดมสินานนท์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย894247779udomsinanonratchanee001@gmail.comกาจัดทำเอกสารประกอบการสอน
8
6/22/2016 14:37:19
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
868721237Krukham511Pitchamon Jaa-
9
7/1/2016 12:05:11
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศลิษา สิงห์สุขครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
910152534gammamaGam Ma-
10
7/1/2016 10:55:36
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุภา คิดนุนาม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น857778229857778229Supatcha kidnunamการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นม.2โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
11
6/30/2016 13:38:18
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุมณฑา มีสุขครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย887031361887031361kaii-za-
12
6/22/2016 20:20:15
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นางอมรรัตน์ พรมมีครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น831244337831244337amornrat sritumpawaวิจัย
13
6/30/2016 13:45:15
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นายธงชัย เอี่ยมสะอาดครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย----
14
6/29/2016 1:46:41
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นายนฤพนธ์ สายเสมาครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
819553667coolaun.com
Narupon Noppakun Saisema
-
15
7/27/2016 13:12:57
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นายบุญสิทธิ์ วานุนาม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย849582145849582145นายบุญสิทธิ์ วานุนามชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์
16
6/30/2016 13:40:41
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นายประดับ ได้ทุกทาง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย810700260810700260ประดับ เถาะพูนรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
17
7/27/2016 14:00:12
สหวิทยาเขต 7
01.ประสาทวิทยาคาร
นายสุรพล แพงเจริญ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น939425519suraphol1957สุรพล แพงเจริญแบบฝึก เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ชั้น ม.1
18
6/27/2016 14:07:33
สหวิทยาเขต 7
02.โคกยางวิทยานางสาวสุจิตรา บัวเงินครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย894265687suji0906suji suji -
19
6/27/2016 14:04:20
สหวิทยาเขต 7
02.โคกยางวิทยานายสิทธิพร พวงสดครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
982234578-
skpongsod1986@gmail.com
-
20
6/25/2016 19:51:15
สหวิทยาเขต 7
03.ตานีวิทยานางสาวกาญจนา สายวิเศษ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
878745117878745117ครูคณิตต.น.ว
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
21
6/27/2016 13:17:39
สหวิทยาเขต 7
03.ตานีวิทยา
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
0000
22
6/27/2016 21:17:41
สหวิทยาเขต 7
03.ตานีวิทยานางสาววรรณภา งามวงษ์ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น918733147noo_greenpeaceคุณครูพี่กล้วยหอม-
23
6/25/2016 22:45:09
สหวิทยาเขต 7
03.ตานีวิทยานางสาววรรณา กมุติราครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย086-0355936086-0355936kadam_06@Hotmail.com_
24
6/27/2016 9:07:51
สหวิทยาเขต 7
03.ตานีวิทยานายนรากร บุญปกครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
997029805narakonTu nankhieo-
25
6/27/2016 8:52:50
สหวิทยาเขต 7
04.ไทรแก้ววิทยานางสาวดารินทร์ กะการดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายO882034787
Noi.darin@gmail.com
--
26
6/26/2016 11:16:27
สหวิทยาเขต 7
04.ไทรแก้ววิทยานางสาวรัตนา หวังสุดดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
981045519981045519
rattana_210419@hotmail.com
ส่งผลงานแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล
27
6/25/2016 11:17:04
สหวิทยาเขต 7
04.ไทรแก้ววิทยานายอนุชา ดีพาชูครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
818763480hanuman1981สาวกMtไม่มี
28
6/25/2016 11:06:17
สหวิทยาเขต 7
05.ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวจารุวรรณ หมายถูกครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
935569984Jaruwan_jpnJaruwan jpn-
29
6/27/2016 8:23:34
สหวิทยาเขต 7
05.ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวอรพิน ฉายแก้วครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
828626050aoom-98orapin chykaew-
30
6/27/2016 8:34:15
สหวิทยาเขต 7
05.ทุ่งมนวิทยาคาร
นายอัครภูมิศาสตร์ เงางาม
พนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
964489253964489253
Akhaphum.99@hotmail.com
_
31
7/25/2016 15:51:34
สหวิทยาเขต 7
06.เชื้อเพลิงวิทยา
นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
087-2502480087-2502480ครูภูวิภา จันทะเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์ชั้น ม.3 โดยใช้วิธี 4MAT
32
6/25/2016 11:09:26
สหวิทยาเขต 7
06.เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
903624615kaikan85kannika ruangkasemการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
33
7/21/2016 12:47:22
สหวิทยาเขต 7
06.เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวณัฏฐวี ทองดาครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
844791324nattawee_tณัฏฐวี ทองดาไม่มี
34
7/29/2016 13:03:54
สหวิทยาเขต 7
07.ตาเบาวิทยานางกนกพร สาคเรศครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
979207008meow1878kanokporn Somniyamไม่มี
35
7/29/2016 12:01:43
สหวิทยาเขต 7
07.ตาเบาวิทยา
นายวินิตย์ พงค์ชะอุ่มดี
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย635989677000
36
6/30/2016 14:02:12
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานางนิตยา ต้องถือดีครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น801621638saka.2521นิตยา ต้องถือดีไม่มี
37
6/28/2016 20:11:34
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานางบญเรือง โมคศิริครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
857646322kruboonruang123บุญเรือง โมคศิริ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
38
6/30/2016 10:36:56
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานางสาวคำมี ใจกล้าครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
807989784807989784คำแก้ว ใจกล้าไม่มี
39
6/30/2016 14:30:59
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานางสาวสุวิชญา คงสุขครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น621417162khongsook.yuiSuwichaya khongsookไม่มี
40
6/27/2016 13:44:54
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานางสุวรรณี พิมลีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
918284828918284860สุวรรณี พิมลียังไม่ประกาศ
41
6/30/2016 16:31:56
สหวิทยาเขต 7
08.กาบเชิงวิทยานายอดิศักดิ์ ปุวิชาครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
883145475tom05042531
tomson_adisak@hotmail.com
นวัตกรรม
42
6/27/2016 13:53:30
สหวิทยาเขต 7
09.แนงมุดวิทยานางนิศาชล ใจกล้าครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย879392305879392305farida Bunruksaไม่มี
43
7/2/2016 10:36:09
สหวิทยาเขต 7
09.แนงมุดวิทยานางยอดขวัญ แหวนวิเศษครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น879661265yodkwanyod_kwan32@hotmail.comไม่มี
44
6/27/2016 13:16:52
สหวิทยาเขต 7
09.แนงมุดวิทยานางสาวยุพา นิเลปิยังครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
940300711Choe-tueYupa Jankong-
45
6/27/2016 13:47:41
สหวิทยาเขต 7
09.แนงมุดวิทยา
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น849544569MokotosuwanMokoto Sunwanไม่มี
46
6/25/2016 10:58:03
สหวิทยาเขต 7
10.โคกตะเคียนวิทยา
นางโชติกา ยั่งยืนครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย956149555Porsche102555Kru Chothikaไม่มี
47
6/28/2016 15:00:35
สหวิทยาเขต 7
10.โคกตะเคียนวิทยา
นางวีนัสรา สุนทรงามครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น610587233goi-0610587233Veenus Fation-
48
6/28/2016 12:19:07
สหวิทยาเขต 7
10.โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาเหลือ
พนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
874499668kanpitcha.kamInfinity Narakไม่มี
49
6/28/2016 11:59:05
สหวิทยาเขต 7
10.โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวนันทิกร สุขประสพ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น885943010885943010นันทิกร สุขประสพการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
50
6/30/2016 16:53:43
สหวิทยาเขต 7
11.ปราสาทเบงวิทยา
นางไพลิน จุไรครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
868670756pailin2529pailin kru-mathไม่มี
51
6/25/2016 11:24:22
สหวิทยาเขต 7
11.ปราสาทเบงวิทยา
นายวิวัฒน์ สำราญใจครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
895815285wiwat sumranjai86617ไม่มี
52
7/17/2016 13:06:14
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นางสาวนวลปรางค์ พองนวลครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น878772974lovelymaprang555คุณครูมะปรางหวาน---
53
7/17/2016 12:55:59
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นางสุภาพร มฤทุกุลครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
804680499804680499นก สุภาพร---
54
7/17/2016 12:51:16
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสงครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น091 8347817091 8347817ชัยณรงค์ เอื้อนไธสง--
55
7/17/2016 12:50:10
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นายพรชัย สุขแสวงครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย084-4562751084-4562751pornchai suksawang-
56
6/25/2016 11:41:22
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นายวีระวัฒน์ ดวงมณีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
956025523890037975Weerawat Duangไม่มี
57
7/17/2016 13:02:15
สหวิทยาเขต 7
12.พนมดงรักวิทยา
นายสุนทร แก้วผนึกครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย082 7033747somti555santhon kaewpanug---
58
9/1/2017 15:10:01
สหวิทยาเขต 7
02.โคกยางวิทยานายชูเกียรติ โสนทองครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
----
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu