336 รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรปี 60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
2
ข้อมูลการรายชื่อผู้ประเมินย้อนหลัง 3 ปี และเกณฑ์การเลือกผู้ประเมิน
https://www.sites.google.com/site/auditorsqaku/ray-chux-krrmkar-pramein-khunphaph-kar-suksa-phayni-mk/radab-hlaksutr
3
ที่ตำแหน่งทางวิชาการดร.ชื่อ-นามสกุล
รุ่น
คณะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailรหัสผู้ประเมินฯ KUหมายเหตุ
4
1ผศ.ดร.ดรบัญชา ชิณศรี7คณะเกษตรPlant Pathalogy, Nematology
รักษาการ ผช.อธิการบดี
081-619-9563agrbcc@ku.ac.th
5
2ผศ.ดร.ดรสุดสายสิน แก้วเรือง7คณะเกษตรWater eng. & management
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตร
- กรรมการการศึกษา มก.
085-1087091agrskr@ku.ac.th
6
3อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี7คณะเกษตร
วิทยาศาสตร์การอาหาร, อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์การอาหาร, อาหารและโภชนาการ
089-069-9595agrstrm@ku.ac.th, rsujitta@hotmail.com
7
4อาจารย์ดร.เจนจิรา ดวงจิต3คณะเกษตรjanejira.d@ku.ac.th
8
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์1คณะเกษตรmolecular breedingรองหัวหน้าภาควิชา086-7742509chalermpol.ph@ku.th
9
6อาจารย์ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์3คณะเกษตรมลพิษทางดิน,การวิเคราะห์ดินทางเคมี,เคมีดิน085-964-1305fagrdrk@ku.ac.th
10
7อาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร1คณะเกษตรโภชนศาสตร์เชิงคลีนิค-089-1106299techaboy@yahoo.com
11
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา3คณะเกษตรพัฒนาการเด็กและครอบครัว ปฐมวัย ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย 098-8299113agrtwd@ku.ac.th
12
9อาจารย์ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา1คณะเกษตรแร่ในดิน ธาตุอาหารโพแทสเซียมในดิน-086-112-4213fagrttd@ku.ac.th
13
10อาจารย์ดร.น้องนุช ศิริวงศ์6คณะเกษตรรองหัวหน้าภาควิชาagrnns@ku.ac.th
14
11อาจารย์ดร.ปริยานุช จุลกะ3คณะเกษตรการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์รองหัวหน้าภาควิชา081-906-5680pariyanuj.c@ku.ac.th
15
12อาจารย์ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร1คณะเกษตรเชื้อราก่อโรคพืช, อันตรกิริยาระหว่างพืชและเชื้อก่อโรค086-394-5367fagrpps@ku.ac.th
16
13
รองศาสตราจารย์
ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ1คณะเกษตรการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร081-7523478patanapom@hotmail.com
17
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิจิตรา แก้วสอน4คณะเกษตรเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก089-949-3929pichittra.k@ku.th
18
15อาจารย์ดร.เพชรดา ปินใจ3คณะเกษตรจุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรรองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา084-334-1122agrprj@ku.ac.th
19
16อาจารย์ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น3คณะเกษตรกีฏวิทาทางการแพทย์087-5408448ngernklun@yahoo.com
20
17อาจารย์ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม1คณะเกษตรความอุดมสมบูรณ์ของดิน-084-005-8569agrrrp@ku.ac.th
21
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่2คณะเกษตรagrwyl@ku.ac.th
22
19อาจารย์ดร.ศรันยา คุณะดิลก1คณะเกษตรสิ่งทอหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์081-5665333agrsyp@ku.ac.th
23
20อาจารย์ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต6คณะเกษตรประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรagrsspp@ku.ac.th
24
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร3คณะเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือแปรรูปรองหัวหน้าภาควิชา081-9224525agrspks@ku.ac.th
25
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล2คณะเกษตรการผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช, วัชพืชม สารสกัดจากพืชรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษ089-697-3423agrsml@ku.ac.th
26
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง2คณะเกษตรIntegrated water resources managementรองคณบดี085-1087091agrskr@ku.ac.th
27
24
รองศาสตราจารย์
ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ6คณะเกษตรagrsuk@ku.ac.th
28
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ1คณะเกษตรเทคโนโลยีการศึกษา,ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร089-6906208agrstsw@ku.ac.th
29
26อาจารย์ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์4คณะเกษตรagrscar@ku.ac.th
30
27
รองศาสตราจารย์
ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์3คณะเกษตรagrsuw@ku.ac.th
31
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์4คณะเกษตรการสำรวจจำแนกดิน การใช้ที่ดิน แร่วิทยาในดินรองคณบดีคณะเกษตร081-636-5122agrsnt@ku.ac.th
32
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรอุมา เพียซ้าย1คณะเกษตรความหลากหลายของเชื้อรารองหัวหน้าภาควิชา084-6996871agromj@ku.ac.th
33
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัญชนา ท่านเจริญ2คณะเกษตรชีววิทยา กีฏวิทยารองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา087-7155699agrant@ku.ac.th
34
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิริยา กุลชนะรัตน์3คณะบริหารธุรกิจสถิติธุรกิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการ081-3717143kiriya.k@ku.th
35
32อาจารย์ ดร.ยอดมนี เทพานนท์1คณะบริหารธุรกิจการจัดการการบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต086-7739113yodmanee.t@ku.ac.th
36
33อาจารย์ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล2คณะบริหารธุรกิจfbussci@ku.ac.th
37
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย1คณะบริหารธุรกิจManagement, negotiationรองคณบดี082-355-8888haruthai.p@ku.ac.th
38
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์3คณะบริหารธุรกิจการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน080-0045115fbusapp@ku.ac.th
39
36อาจารย์ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล3คณะบริหารธุรกิจManagement Information Systemsหัวหน้าภาควิชา085-165-4611ekanong.t@ku.th
40
37
รองศาสตราจารย์
ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์7คณะประมงMarine environmentคณบดี086-3544596ffisspm@ku.ac.th
41
38อาจารย์ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์5คณะประมงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการffiskks@ku.ac.th
42
39อาจารย์ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา4คณะประมง1. สมุทรศาสตร์กายภาพ 2.แบบจำลองกระแสน้ำ099-3207766jitraporn133@gmail.com, ffisjpp@ku.ac.th
43
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จินตนา สและน้อย1คณะประมงภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองหัวหน้าภาควิชา081-2070050ffisjid@ku.ac.th
44
41อาจารย์ดร.จีรภา หินซุย5คณะประมงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยffisjrp@ku.ac.th
45
42อาจารย์ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์2คณะประมงวิศวกรรมอาหารรองหัวหน้าภาค089-763-1171ffisjwm@ku.ac.th
46
43อาจารย์ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร5คณะประมงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการtearna@gmail.com
47
44อาจารย์ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์2คณะประมงพัฒนาผลิตภัณฑ์094-340-3335ffisntp@ku.ac.th
48
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์5คณะประมงการจัดการประมงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ095-564-1105ffisjts@ku.ac.th
49
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล1คณะประมงแบบจำลองเชิงตัวเลข, สมุทรศาสตร์, พลังงานทดแทน, อุทกศาสตร์090-197-1030ffismta@ku.ac.th
50
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เมธี แก้วเนิน2คณะประมงการจัดการประมง เศรษฐกิจสังคมประมง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์081-9040184ffismtk@ku.ac.th
51
48อาจารย์ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์3คณะประมงชีววิทยาประมง การจัดการประมง การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต095-062-4655ffissnw@ku.ac.th
52
49อาจารย์ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ5คณะประมงการประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อการจัดการประมงรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง คณะประมง095-110-4259ffisurnh@ku.ac.th
53
50
รองศาสตราจารย์
ดร.กนกพร นุ่มทอง6คณะมนุษยศาสตร์ภาษาจีน วรรณคดีจีนรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร081-4287868kanokporn.n@ku.th
54
51อาจารย์ดร.กฤตธน สนธิรักษ์5คณะมนุษยศาสตร์kritkujp@gmail.com
55
52อาจารย์ดร.กฤตยา ณ หนองคาย5คณะมนุษยศาสตร์วรรณคดีไทยรักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์081-9056076fhumkyn@ku.ac.th
56
53อาจารย์ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์3คณะมนุษยศาสตร์หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกchatu_wits@hotmail.com
57
54อาจารย์ชมพูนุช จิตติถาวร6คณะมนุษยศาสตร์chompunuchj@gmail.com
58
55อาจารย์ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี1คณะมนุษยศาสตร์นิเทศศาสตร์080-2361444natchuda_44@live.com
59
56อาจารย์ดร.ธวัชชัย ทะราศรี3คณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์ประธานหลักสูตร 085-4179999fhumtct@ku.ac.th
60
57อาจารย์ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล6คณะมนุษยศาสตร์ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์ภาษาไทยหัวหน้าภาควิชา086-6225659thanwaporn@gmail.com
61
58อาจารย์ดร.ปราณี จงสุจริตธรรม4คณะมนุษยศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น ญี่ปุ่นธุรกิจกรรมการสภาสถาบันเทคโยโลยีไทย-ญี่ปุ่น089-4824530pranee_90@hotmail.com
62
59อาจารย์ดร.เปรมฤดี ชอบผล3คณะมนุษยศาสตร์ท่องเที่ยว โรงแรม การสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยคุณภาพ081-726-4326fhumpdc@ku.ac.th
63
60อาจารย์ดร.พัชราพรรณ กะตากูล4คณะมนุษยศาสตร์fhumppka@ku.ac.th
64
61อาจารย์ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์6คณะมนุษยศาสตร์noo_jan@yahoo.com
65
62อาจารย์ดร.ภาคม บำรุงสุข2คณะมนุษยศาสตร์ดนตรีไทย/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา089-521-8561fhumpkb@ku.ac.th
66
63อาจารย์ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า6คณะมนุษยศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น084-.1484362fhumykf@ku.ac.th
67
64อาจารย์ดร.รภัส ศิลป์ศรีกุล1คณะมนุษยศาสตร์การโรงแรมหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ091-8725666fhumrbs@ku.ac.th
68
65อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า4คณะมนุษยศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา080-604-1031fhumrpc@ku.ac.th
69
66อาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง6คณะมนุษยศาสตร์i.rassamee@gmail.com
70
67อาจารย์วราลี จันทโร5คณะมนุษยศาสตร์swaralee@hotmail.com
71
68อาจารย์ดร.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์3คณะมนุษยศาสตร์ภาษาเยอรมัน (ไวยากรณ์ /การอ่าน)ประธานหลักสูตรศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)081-449-6717fhumwth@ku.ac.th
72
69อาจารย์ดร.วัชราภรณ์ อาจหาญ4คณะมนุษยศาสตร์วรรณคดีศึกษา วรรณคดีไทยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ081-8393653lekwatchara@hotmail.com
73
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัฒนา อนันตผล1คณะมนุษยศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์081-2080106fhumwna@gmail.com
74
71
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น4คณะมนุษยศาสตร์wanyooyee@hotmail.com
75
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์5คณะมนุษยศาสตร์somchitsiri@hotmail.com
76
73อาจารย์ดร.สมาน แก้วเรือง3คณะมนุษยศาสตร์ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทย(คำศัพท์ในวงการต่างๆ)089-0562457fhumsmk@ku.ac.th
77
74
รองศาสตราจารย์
ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล6คณะมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาไทย 089-4141421fhumswn@ku.ac.th
78
75อาจารย์ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน1คณะมนุษยศาสตร์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ086-9924416s_prasongthan@hotmail.com
79
76อาจารย์ดร.สุมิดา อังศวานนท์1คณะมนุษยศาสตร์ดนตรีตะวันตกประธานหลักสูตร061-424-5644asumida@gmail.com
80
77อาจารย์ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข6คณะมนุษยศาสตร์ภาษาไทย081-929-0497fhumsrms@ku.ac.th
81
78
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน6คณะมนุษยศาสตร์สัทศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์085-9100757fhumups@ku.ac.th
82
79อาจารย์ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง5คณะวนศาสตร์ffortrk@ku.ac.th
83
80อาจารย์ดร.นพรัตน์ คัดคุริวาระ5คณะวนศาสตร์หัวหน้าภาควิชาffornrm@ku.ac.th
84
81อาจารย์ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์7คณะวนศาสตร์การสำรวจและทำแผนที่ป่าไม้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางป่าไม้ โลจิสติกส์ในทางป่าไม้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร081-666-5261piyawat.d@ku.ac.th
85
82
รองศาสตราจารย์
ดร.รองลาภ สุขมาสรวง5คณะวนศาสตร์การศึกษาและจัดการสัตว์ป่ารองหัวหน้าภาควิชา081-7853076mronglarp@hotmail.com
86
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ4คณะวนศาสตร์วนศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อมรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา089-985-7555fforrrp@ku.ac.th
87
84อาจารย์ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล4คณะวนศาสตร์การทำไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้099-050-3571fforlwr@ku.ac.th
88
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วัฒนชัย ตาเสน6คณะวนศาสตร์กรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทfforwct@ku.ac.th
89
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์3คณะวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้081-899-5643fforwca@ku.ac.th
90
87
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วาทินี สวนผกา3คณะวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การขยายพันธุ์ไม้ป่า วนเกษตรรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา081-971-9789wathinee.s@ku.ac.th
91
88
รองศาสตราจารย์
ดร.วิพักตร์ จินตนา1คณะวนศาสตร์นิเวศวิทยาและการจัดการป่าชายเลน, วนเกษตร, วนศาสตร์ชุมชน081-909-4885fforvij@ku.ac.th
92
89
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมนิมิตร พุกงาม1คณะวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาหัวหน้าภาควิชา, ประธานหลักสูตรfforvij@ku.ac.th
93
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธีร์ ดวงใจ5คณะวนศาสตร์รองหัวหน้าภาควิชาfforsud@ku.ac.th
94
91
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน1คณะวนศาสตร์Tourism Impact, Tourism in Protected Areaรองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา084-936-6994fforssp@ku.ac.th
95
92
ศาสตราจารย์
ดร.สุภา หารหนองบัว7คณะวิทยาศาสตร์เคมีเชิงฟิสิกส์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
นายกสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
081-488-1507fscisph@ku.ac.th
96
93อาจารย์ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ2คณะวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และ การจัดการสิ่งแวดล้อมรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ081-935-0942fsciknr@ku.ac.th
97
94
รองศาสตราจารย์
ดร.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
3คณะวิทยาศาสตร์ชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สรีรวิทยา ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล081-376-2006fscijws@ku.ac.th
98
95
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย1คณะวิทยาศาสตร์อนุกรมวิธานพืชหัวหน้าภาควิชา081-9140580fsciccn@ku.ac.th
99
96
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฎฐา เสนีวาส1คณะวิทยาศาสตร์Plant Morphology, Algae081-612-5603fscintsv@ku.ac.th
100
97
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล6คณะวิทยาศาสตร์สรีรวิทยารองคณบดีฝ่ายบริหาร089-8127810fscitpa@ku.ac.th
Loading...
 
 
 
รายชื่อกรรมการระดับหลักสูตรม.ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกษตร
บริหาร
ประมง
มนุษยศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
เกษตร กำแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พาณิชยนาวี
การจัดการ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
สาธารณสุขศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศว.
วว.
สุพรรณบุรี
ภายนอก
 
 
Main menu