sent_bookmark2560_2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัสครู
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนรายวิชาที่สอน
ผลการตรวจ
2
103นางรัตนาแสนแดงภาษาไทย
3
110นางสาว
ณิชาวรินทร์
ลาหาญภาษาไทย
4
111นางแรมใจ
ปลดเปลื้อง
ภาษาไทย
5
112นางสาวเบญญาภา
ปทุมราษฎร์
ภาษาไทย
6
115นางจำปีผิวอ่อนภาษาไทย
7
116นาง
ปิยฎายิน
ศรีเนตรภาษาไทย
8
117นางสาว
ประไพศรี
ธรรมสัตย์ภาษาไทย
9
118นางสาวนันทิยา
วงศ์วิจิตร
ภาษาไทย
10
119
ว่าที่ร้อยตรี
แมนบุญวังภาษาไทย
11
202นายวันชัยพรมกสิกรคณิตศาสตร์
12
204นางประภาพรพรมกสิกรคณิตศาสตร์
13
206นางสาวสมพงษ์วรรณโสภาคณิตศาสตร์
14
207นางสาวสบาไพคำเลิศคณิตศาสตร์
15
211นางชมพูนุชเกื้อทานคณิตศาสตร์
16
216นางสาววริญญาไชโยทาคณิตศาสตร์
17
221นายสมพรคุ้มครองคณิตศาสตร์รอการตรวจสอบ
18
222นายนัยจิตรไพโสภาคณิตศาสตร์
19
223นาง
ณัฐธยาน์
ขันบุตรคณิตศาสตร์
20
228นางสาว
มยุรฉัตร
ลาภสารคณิตศาสตร์รอการตรวจสอบ
21
229นางสาวพานิภัคบ่อแก้วคณิตศาสตร์
22
231นายธีระพลสินเติมคณิตศาสตร์
23
233นางสาว
หทัยกาญจน์
พลพันขางคณิตศาสตร์
24
237นายวุฒิไกรกุลราษฎร์คณิตศาสตร์
25
238นางสาวศิรินาฎแก้ววิชัยคณิตศาสตร์
26
239นายกิตติขันอ่อนคณิตศาสตร์
27
240นางสาวภาวิณีชมชิดคณิตศาสตร์
28
302นางอารีย์
สิถิระบุตร
วิทยาศาสตร์
29
303นางยุพาพรมหาโยธีวิทยาศาสตร์
30
304นายธวัชชัย
สุดาศักดิ์
วิทยาศาสตร์
31
305นายณัชธฤตเกื้อทานวิทยาศาสตร์
32
307นางสาวควรคิดอัปกาญจน์วิทยาศาสตร์รอการตรวจสอบ
33
308นายทองแสงหน่อแก้ววิทยาศาสตร์
34
309นางสาว
ยุภาวัลย์
ลุกลามวิทยาศาสตร์รอการตรวจสอบ
35
316นางสาว
อัจฉรียา
นารีวงศ์วิทยาศาสตร์
36
320นางสาวนันทนาสำเภาวิทยาศาสตร์
37
321นางยุวธิดาวรรณทาปวิทยาศาสตร์
38
323นาง
จิตสัมพันธ์
ศิลาลัยวิทยาศาสตร์
39
325นาย
ดารากรณ์
อัปกาญจน์วิทยาศาสตร์รอการตรวจสอบ
40
330นางสาว
เบญจมาภรณ์
อินทร์โสมวิทยาศาสตร์
41
335นายปรีดาเหลาผาวิทยาศาสตร์
42
337นางสุนันทาทองพุ่มวิทยาศาสตร์
43
338นางกชพรอรกาลวิทยาศาสตร์
44
339นายธนบูลย์อรกาลวิทยาศาสตร์
45
340นางสาว
เกษศิรินทร์
พลหาญวิทยาศาสตร์
46
341นาย
ชัยยันต์
จันทร์ทองวิทยาศาสตร์รอการตรวจสอบ
47
342นางสาวจินตหราอ่อนโยนวิทยาศาสตร์
48
345นางสาวชมพูนุชสมสอาดวิทยาศาสตร์
49
346นางสาวอรอนงค์ไพเราะวิทยาศาสตร์
50
402นายทองแดงแสวงบุญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51
403นาย
ผดุงศักดิ์
ละพรมมา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52
405นางเยาวภาแพงดี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รอการตรวจสอบ
53
406นางสาวเกสรลาภสาร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54
407นางเพียงคำสิมกันยา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55
408นางสาวลาวัลย์หวานใจ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56
411นางสาวภัทรวดี
วัณฏ์สุรกานต์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57
413นางนงนุชทวีพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58
418นางสาวนุศราพรอินทร์ลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59
419นางวราภรณ์ขันติจิตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60
420นางสาวอรณีกาแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61
421นาย
รุ่งนพฤทธิ์
บัวใหญ่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62
422นายวีรพงษ์
ภิรมย์ตระกูล
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63
423นางสาวสุชาดาโพนทะนา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64
502นาง
นวลละออง
สุดาศักดิ์
สุขศึกษาพลศึกษา3 รายวิชา
ส่งข้อมูลเรียบร้อย
คลิกเพื่อดูข้อมูล
65
508นางประจบรัตนศรีสุขศึกษาพลศึกษา
66
509นาย
พรประสิทธิ์
โสวันนาสุขศึกษาพลศึกษา
67
513นาย
นิติวุฒิ
สุจริตสุขศึกษาพลศึกษา
68
515นางสาวสิรินดาสีโสสุขศึกษาพลศึกษา
69
608นางอภิชญาวงศ์ชาลีศิลปะ
70
609นางสาวอรวราอนุดำศิลปะ
71
610นายทินกรจิณะแสนศิลปะ
72
612นายพีรวัส
พันธ์สุวรรณ
ศิลปะ
73
613นาย
กิตติพันธ์
ไกรนราศิลปะ
74
614นายสราวุธนาบอนศิลปะ
75
615นางสาวรินรดาอินทรัตน์ศิลปะ
76
616นายนพรัตน์สรรพาวุธศิลปะ
77
701นายสัญชัย
ศรีสวัสดิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78
704นาง
นงลักษณ์
อุปสุข
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79
706นายเจษฎาศิริโภค
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80
707นายจิเรศปัญญามูล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81
712นาย
สังข์วาล
สิมมะลี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82
713นางสาว
วริณศิญา
พงษ์เกษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83
714นายชุมพลอักโข
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รอการตรวจสอบ
84
324นาย
ประเสริฐ
เผ่าแสนเมือง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85
801นายสงบกาณารักษ์ภาษาต่างประเทศ
86
802นาง
วิมลพรรณ
พันธ์สุวรรณ
ภาษาต่างประเทศ
87
804นาง
นงลักษณ์
กาณารักษ์ภาษาต่างประเทศ
88
809นางสาว
เสาวลักษณ์
คชมิตรภาษาต่างประเทศ1
ส่งข้อมูลเรียบร้อย
89
813นางวงเดือนบรีสภาษาต่างประเทศ
90
815นางนิรมลสุวะโสภาภาษาต่างประเทศรอการตรวจสอบ
91
819นางสาวณัฐพรก้อนรัตน์ภาษาต่างประเทศ
92
821นางสาว
ฐานิตารัชต์
วิสุหิรัญพูลลาภ
ภาษาต่างประเทศ
93
826นางสาว
จารุวรรณ
บุตรเคนภาษาต่างประเทศ
94
830นาย
เกรียงศักดิ์
บัวถาภาษาต่างประเทศ
95
842นางสาวรัชฎาจันทร์หอมภาษาต่างประเทศ
96
844นายVanzKnightภาษาต่างประเทศ
97
845นายThomus
Warren baker
ภาษาต่างประเทศ
98
846นายRyon
Connaughton
ภาษาต่างประเทศ
99
847นาย
สุรเชษฐ์
อโลภะตานนท์
ภาษาต่างประเทศ
100
848นางสาวมณฑิรากิ้มเส้งภาษาต่างประเทศ
Loading...
 
 
 
studentdata
 
 
Main menu