ABCD
1
straingisaid_epi_isl
2
hCoV-19/USA/NY-UB-00148/2020EPI_ISL_1009371
3
hCoV-19/Netherlands/UT-RIVM-11945/2021EPI_ISL_1014076
4
hCoV-19/USA/NC-CDC-LC0002643/2021EPI_ISL_1029856
5
hCoV-19/USA/NC-CDC-LC0002652/2021EPI_ISL_1029862
6
hCoV-19/Wales/ALDP-12A1A2C/2021EPI_ISL_1043804
7
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL35683/2021EPI_ISL_1055118
8
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL35088/2021EPI_ISL_1055148
9
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL35708/2021EPI_ISL_1055155
10
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL34979/2021EPI_ISL_1055161
11
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL34992/2020EPI_ISL_1055164
12
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL35767/2021EPI_ISL_1055170
13
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-21IRL35754/2021EPI_ISL_1055177
14
hCoV-19/SouthKorea/KDCA1453/2020EPI_ISL_1063687
15
hCoV-19/SouthKorea/KDCA1491/2020EPI_ISL_1063702
16
hCoV-19/Anhui/33/2020EPI_ISL_1069198
17
hCoV-19/Netherlands/GE-RIVM-13644/2021EPI_ISL_1090007
18
hCoV-19/Netherlands/UT-RIVM-13335/2021EPI_ISL_1090035
19
hCoV-19/Netherlands/UT-RIVM-13395/2021EPI_ISL_1090051
20
hCoV-19/Ireland/LH-NVRL-e85IRL02414/2021EPI_ISL_1093041
21
hCoV-19/Belgium/rega-3206/2021EPI_ISL_1094192
22
hCoV-19/Switzerland/ZH-ETHZ-500362/2021EPI_ISL_1119429
23
hCoV-19/Switzerland/ZH-ETHZ-490353/2021EPI_ISL_1130917
24
hCoV-19/Switzerland/ZH-ETHZ-490357/2021EPI_ISL_1131089
25
hCoV-19/Germany/NW-RKI-I-013749/2021EPI_ISL_1143885
26
hCoV-19/Chile/RM-22499/2020EPI_ISL_1167821
27
hCoV-19/Nigeria/CV816/2021EPI_ISL_1173243
28
hCoV-19/Ireland/D-NVRL-21IRL43704/2021EPI_ISL_1180345
29
hCoV-19/Ireland/D-NVRL-21IRL43705/2021EPI_ISL_1180347
30
hCoV-19/India/OR-ILS02/2020EPI_ISL_1190402
31
hCoV-19/Zimbabwe/ZW-41190/2020EPI_ISL_1191853
32
hCoV-19/Zimbabwe/ZW-41806/2020EPI_ISL_1191880
33
hCoV-19/Zimbabwe/ZW-41815/2020EPI_ISL_1191885
34
hCoV-19/Norway/2963/2021EPI_ISL_1192316
35
hCoV-19/Ireland/MN-NVRL-ec21IRL29683/2021EPI_ISL_1196488
36
hCoV-19/Germany/BW-RKI-I-028074/2021EPI_ISL_1211105
37
hCoV-19/Netherlands/ZE-RIVM-15857/2021EPI_ISL_1232532
38
hCoV-19/Finland/4AS3D428/2020EPI_ISL_1240950
39
hCoV-19/Canada/QC-L00246066/2020EPI_ISL_1241363
40
hCoV-19/Canada/QC-L00247642/2020EPI_ISL_1241424
41
hCoV-19/Canada/QC-L00247643/2020EPI_ISL_1241425
42
hCoV-19/Canada/QC-L00247877/2020EPI_ISL_1241438
43
hCoV-19/Canada/QC-L00248166/2020EPI_ISL_1241461
44
hCoV-19/Canada/QC-L00248202/2020EPI_ISL_1241462
45
hCoV-19/Canada/QC-L00248238/2020EPI_ISL_1241463
46
hCoV-19/England/CAMC-1395C7F/2021EPI_ISL_1264036
47
hCoV-19/England/CAMC-13A55F9/2021EPI_ISL_1275793
48
hCoV-19/England/CAMC-139C72C/2021EPI_ISL_1276987
49
hCoV-19/Germany/NW-RKI-I-037718/2021EPI_ISL_1283691
50
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-17284/2021EPI_ISL_1289308
51
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-17295/2021EPI_ISL_1289309
52
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-17309/2021EPI_ISL_1289311
53
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-17329/2021EPI_ISL_1289312
54
hCoV-19/Netherlands/UT-RIVM-17015/2021EPI_ISL_1289355
55
hCoV-19/Togo/BMC-98-20/2020EPI_ISL_1293351
56
hCoV-19/Scotland/CAMC-13D357A/2021EPI_ISL_1315644
57
hCoV-19/USA/CA-UCSF-JD710/2021EPI_ISL_1318780
58
hCoV-19/Togo/BMC-529-20/2020EPI_ISL_1321604
59
hCoV-19/Canada/QC-L00248453/2020EPI_ISL_1324739
60
hCoV-19/England/CAMC-13DCAFA/2021EPI_ISL_1326959
61
hCoV-19/England/CAMC-13D3941/2021EPI_ISL_1327640
62
hCoV-19/Kazakhstan/129404/2020EPI_ISL_1334572
63
hCoV-19/Kazakhstan/129528/2020EPI_ISL_1334580
64
hCoV-19/France/ARA-HCL021016705001/2021EPI_ISL_1336571
65
hCoV-19/USA/IL-NM-6703/2021EPI_ISL_1340803
66
hCoV-19/Scotland/QEUH-13FA522/2021EPI_ISL_1345609
67
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000042/2020EPI_ISL_1362593
68
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000069/2020EPI_ISL_1362620
69
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000072/2020EPI_ISL_1362623
70
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000079/2020EPI_ISL_1362630
71
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000080/2020EPI_ISL_1362631
72
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000081/2020EPI_ISL_1362632
73
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000084/2020EPI_ISL_1362635
74
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000085/2020EPI_ISL_1362636
75
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000088/2020EPI_ISL_1362639
76
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000089/2020EPI_ISL_1362640
77
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000090/2020EPI_ISL_1362641
78
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000091/2020EPI_ISL_1362642
79
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000092/2020EPI_ISL_1362643
80
hCoV-19/USA/MO-MSPHL-000093/2020EPI_ISL_1362644
81
hCoV-19/Netherlands/GE-RIVM-18888/2021EPI_ISL_1370923
82
hCoV-19/Netherlands/GE-RIVM-19060/2021EPI_ISL_1371033
83
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-17990/2021EPI_ISL_1371528
84
hCoV-19/Netherlands/NB-RIVM-18033/2021EPI_ISL_1371559
85
hCoV-19/England/CAMC-13EE59A/2021EPI_ISL_1377110
86
hCoV-19/Scotland/QEUH-14067D1/2021EPI_ISL_1377999
87
hCoV-19/USA/FL-TGH-0043/2020EPI_ISL_1379452
88
hCoV-19/USA/FL-TGH-0060/2020EPI_ISL_1379469
89
hCoV-19/USA/FL-TGH-0080/2020EPI_ISL_1379487
90
hCoV-19/USA/FL-TGH-0082/2020EPI_ISL_1379489
91
hCoV-19/USA/FL-TGH-0083/2020EPI_ISL_1379490
92
hCoV-19/Belgium/rega-4279/2021EPI_ISL_1380719
93
hCoV-19/Belgium/rega-4280/2021EPI_ISL_1380720
94
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000265/2020EPI_ISL_1382955
95
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000310/2020EPI_ISL_1382995
96
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000193/2020EPI_ISL_1383018
97
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000211/2020EPI_ISL_1383034
98
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000153/2020EPI_ISL_1383098
99
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000154/2020EPI_ISL_1383099
100
hCoV-19/Spain/NC-CHN-01000155/2020EPI_ISL_1383100