ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
งบบนิหารสำนักงาน /อัธยาศัย/นอกระบบ/ดิจิทัลงบรายจ่ายอื่นจัดการเรียนการสอน/พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/เดินทางไปราชการ
2
3
ที่
เลขที่ ID
ประเภท
งบประมาณ
รายการจำนวนเงิน
เบิกจ่าย
วันที่ เจ้าหน้าแผน
เสนอผู้บริหาร
ที่
เลขที่ ID
ประเภท
งบประมาณ
รายการจำนวนเงิน
เบิกจ่าย
วันที่ เจ้าหน้าแผน
เสนอผู้บริหาร
ที่
เลขที่ ID
ประเภท
งบประมาณ
รายการจำนวนเงิน
เบิกจ่าย
วันที่ เจ้าหน้าแผน
เสนอผู้บริหาร
4
1182อัธยาศัยจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ศกร.ตำบล2,500.0020 ธ.ค. 25661371รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) ขนมไทย2,000.0017 ม.ค. 25671373จัดการเรียนการสอนค่าจ้างทำป้าโฟมบอร์ด1,800.0028 ธ.ค. 66
5
2222อัธยาศัยจััดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน660.0028 ธ.ค. 25662386รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) แปรรูปอาหาร1,600.0017 ม.ค. 25672253จัดการเรียนการสอนค่่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม405,440.0010 ม.ค. 2567
6
3221อัธยาศัยจัดซื้ื้อวัสดุหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล2,160.0028 ธ.ค. 25663385รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) ซาลาเปา1,600.0017 ม.ค. 25673480จัดการเรียนการสอนค่าจ้้างทำป้ายไวนิล2,650.0010 ม.ค. 2567
7
4311อัธยาศัยจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดฯ เฉลิมราชกุมารี950.0028 ธ.ค. 25664274รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) ศิลปประดิษฐ์1,600.0017 ม.ค. 25674656จัดการเรียนการสอนจัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำพร้อมอุปกรณ์2,600.0011 ม.ค. 2567
8
5312อัธยาศัยค่าจ้างทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด2,400.0028 ธ.ค. 25665663รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนวิชาชีพ3,500.0022 ม.ค. 25675384จัดการเรียนการสอนจัดซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ N-NET160,000.0011 ม.ค. 2567
9
6313อัธยาศัยค่่าซื้อวัสดุสำหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี7,545.0028 ธ.ค. 25666273รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนวิชาชีพ3,500.0022 ม.ค. 25676494จัดการเรียนการสอนจัดซื้ื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์35,400.0011 ม.ค. 2567
10
7223อัธยาศัยค่าจ้ัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน660.0017 ม.ค. 25677440รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนวิชาชีพ3,500.0022 ม.ค. 25677856จัดการเรียนการสอนค่าไปรไปรษณีย์ เดือน พ.ย. 666,585.0017 ม.ค. 2567
11
8560นอกระบบค่าจัดซื้อวัสดุ7,200.0017 ม.ค. 25678609รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 25678657จัดการเรียนการสอนค่าจัดซื้อวัสดุ 24 ตำบล96,000.0017 ม.ค. 2567
12
9777อัธยาศัยค่าจัดซื้ื้อวัสดุสำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี7,245.0017 ม.ค. 25679614รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ1,000.0022 ม.ค. 25679383จัดการเรียนการสอนค่าซื้อคู่มือปฐมนิเทศ 2/56150,000.0017 ม.ค. 2567
13
10416อัธยาศัยเบิกค่าจ่ายเงินค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล750.0017 ม.ค. 256710615รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ1,000.0022 ม.ค. 256710840จัดการเรียนการสอนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,200.0019 ม.ค. 2567
14
11853อัธยาศัยค่าโทรศัพท์เดือน ต.ค.-พ.ย.66 / ค่านำประปา ธ.ค. 66395.9023 ม.ค. 256711781รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ3,600.0022 ม.ค. 256711833จัดการเรียนการสอนเบิกจ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ รุ่น 1-229,300.0023 ม.ค. 2567
15
12852อัธยาศัยค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ธ.ค.66134.0623 ม.ค. 256712736รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567121024จัดการเรียนการสอนเบิิกจ่ายจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและป้ายไวนิล5,850.0025 ม.ค. 2567
16
13854อัธยาศัยค่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-พ.ย.663,381.2023 ม.ค. 256713548รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0022 ม.ค. 256713966พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ประวัติชาติไทย15,650.0025 ม.ค. 2567
17
14851ดิจิทัลค่าอินเทอร์์เน็ต ศกร.ตำบล เดือน พ.ย.6615,151.2023 ม.ค. 256714613รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567141021พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนา ศกร.ตำบล 13,450.0030 ม.ค. 2567
18
15855นอกระบบค่าโทรศัพท์เดือน ต.ค.-พ.ย.66 / ค่านำประปา ธ.ค. 661,628.9723 ม.ค. 256715662รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567151189พัฒนาผู้เรียนฯ
ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำชีวิต
5,000.006 ก.พ. 2567
19
16796อัธยาศัยค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วรสาร ธ.ค.66 ห้องสมุดประชาชน860.0023 ม.ค. 256716482รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567161190พัฒนาผู้เรียนฯค่าซื้ื้อสื่อประกอบการเรียนรู้โครงการเรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ฯ67,500.006 ก.พ. 2567
20
17797อัธยาศัยค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วรสาร ธ.ค.66 ห้องสมุดเฉลิมราชฯ860.0023 ม.ค. 256717743รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567171025จัดการเรียนการสอนซื้้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน95,970.006 ก.พ. 2567
21
18798อัธยาศัยค่าจ้ัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน ธันวาคม4,560.0023 ม.ค. 256718594รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567181297จัดการเรียนการสอนเดินทางไปราชการ 20-24 ม.ค.67540.008ก.พ.67
22
191370อัธยาศัยค่าหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน860.0012 ก.พ. 256719661รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 256719883พัฒนาผู้เรียนเบิกเงินโครงการอบรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่องโลกดึกดำบรรพ์86,450.008 ก.พ. 2567
23
201368อัธยาศัยค่าหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน860.0012 ก.พ. 256720546รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567201367จัดการเรียนการสอนค่าเช่่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,200.0014 ก.พ. 2567
24
211499อัธยาศัยค่าวัสดุหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล5,280.009 มี.ค. 256721478รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567211418จัดการเรียนการสอนค่าซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศกร.ตำบลทะเลชุบศร20,000.0021 ก.พ. 2567
25
221731อัธยาศัยค่าหนัังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน (เฉลิมราชฯ) ก.พ. 67840.0010 มี.ค. 256722497รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567221417พัฒนาผู้เรียนจัดซื้อโรงลอัพประกอบการเรียนรู้ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 38,400.0021 ก.พ. 2567
26
231732อัธยาศัยค่าซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชนจังหวัด ก.พ. 67840.0010 มี.ค. 256723496รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567231502จัดการเรียนการสอนค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์3,650.0021 ก.พ. 2567
27
241733อัธยาศัยค่าหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล4,800.0010 มี.ค. 256724611รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0022 ม.ค. 2567241412จัดการเรียนการสอนค่าเช่าเครื่ื่องคอมพิวเตอร์ฯ8,220.0021 ก.พ. 2567
28
251556นอกระบบค่าวัสดุุกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ4,400.0010 มี.ค. 256725479รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567251501จัดการเรียนการสอนค่าเดินทางไปราชการกิจกรรม พิธีปฏิญาณตนฯ8,052.0022 ก.พ. 67
29
2626550รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567261480พัฒนาผู้เรียนเบิกเงินโครงการเรียนรู้สู่ประวิติศาสตร์เมืองละโว้ฯ76,450.0022 ก.พ. 67
30
2727659รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567271522พัฒนาผู้เรียนเบิกเงินค่าวัสดุโครงการกีฬาสร้างความสามัคคี8,000.0027 ก.พ. 67
31
2828658รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567281523พัฒนาผู้เรียนเบิกเงินค่่าชุดนักกีฬา โครงการกีฬาสร้างความสามัคคี90,000.0027 ก.พ. 67
32
2929446รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567291552จัดการเรียนการสอนเบิกค่าเดินทางไปราชการ E-exam4,296.0028 ก.พ. 67
33
3030319รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567301555พัฒนาผู้เรียนเบิกเงินโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต13,050.0029 ก.พ. 67
34
3131610รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากร ชั้นเรียนวิชาชีพ8,000.0022 ม.ค. 2567311688จัดการเรียนการสอนค่าจัางทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งาน สรก.เมืองลพบุรี1,200.005 มี.ค. 67
35
3232782รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก กลุ่มสนใจ6,000.0022 ม.ค. 2567321576พัฒนาผู้เรียนโครงการกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนฯ41,240.955 มี.ค. 67
36
3333779รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567331646จัดการเรียนการสอนซื้อวัสดุุโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด5,770.005 มี.ค. 67
37
3434780รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567341645จัดการเรียนการสอนซื้อวัสดุโครงการสถานศึกษาสีขาว4,230.005 มี.ค.67
38
3535612รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567351462พัฒนาผู้เรียนฯค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวไกลฯ80,050.0010 มี.ค. 67
39
3636739รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0022 ม.ค. 2567361707พัฒนาผู้เรียนฯค่าจัดซื้ื้อสื่อและโรลอัพโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์80,000.0010 มี.ค. 67
40
3737498รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567371577พัฒนาผู้เรียนฯโครงการเรียนรู้ทำธนาคารน้ำใต้ดินฯ7,431.0010 มี.ค. 67
41
3838499รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0022 ม.ค. 2567381599พัฒนาผู้เรียนฯโครงการเรียนรูู้ประวัติศาสตร์เมืองละโว้ฯ76,450.0010 มี.ค. 67
42
3939501รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0022 ม.ค. 2567391728จัดการเรียนการสอนค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 2/25668,964.0014 มี.ค. 67
43
4040744รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567401780พัฒนาผู้เรียนฯค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1450.0014 มี.ค. 67
44
4141474รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567411778พัฒนาผู้เรียนฯค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนทบทวนความรู้ฯ50,000.0014 มี.ค. 67
45
4242475รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567421729พัฒนาผู้เรียนฯค่าใช้จ่ายโครงการเรียนู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 2 4,950.0014 มี.ค. 67
46
4343477รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567431812พัฒนาผู้เรียนฯจัดซื้อคู่มือประกอบโครงการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1-224,000.0014 มี.ค. 67
47
4444476รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567441779พัฒนาผู้เรียนฯจัดซื้อสื่ื่อเสริมการเรียนทบทวนความรู้ 56,000.0014 มี.ค. 2567
48
4545471รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567451777พัฒนาผู้เรียนฯค่าซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ รุ่นที่ 19,750.0014 มี.ค. 2567
49
4646545รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567461806จัดการเรียนการสอนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฯ8,220.0014 มี.ค. 2567
50
4747745รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567471776พัฒนาผู้เรียนฯค่าจัดซื้อสื่อหนังสือชุดสมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ9,000.0014 มี.ค. 2567
51
4848778รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0022 ม.ค. 2567481528จัดการเรียนการสอนค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม พ.ย. 2566193,760.0014 มี.ค. 2567
52
4949660รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567491851จัดการเรียนการสอนค่าเช่าเครื่องถ่่ายเอกสาร2,200.0015 มี.ค. 2567
53
5050559รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567501892พัฒนาผู้เรียนฯค่าจัดซื้อวัสดุุโครงการบริหารจัดกาารขยะอย่างมีคุณค่า รุ่นที่ 22,091.0015 มี.ค. 2567
54
51556รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567511975จัดการเรียนการสอนค่าตอบแทนครููประจำกลุ่ม เดือน พฤศจิกายน 66 ครั้ง 299,840.0019 มี.ค.2567
55
52552รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567521977พัฒนาผู้เรียนฯค่าวัสดุโครงการศาสตร์พระราชา รุ่น11,000.0019 มี.ค.2567
56
53735รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0022 ม.ค. 2567531960พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าป้ายโครงการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ รุ่น1450.0019 มี.ค.2567
57
54783รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0023 ม.ค. 2567541961พัฒนาผู้เรียนฯเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ รุ่น11,000.0019 มี.ค.2567
58
55929รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567551958พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าป้ายโครงการ ศาสตรืพระราชาฯ450.0019 มี.ค.2567
59
56884รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากร ชั้ั้นเรียนวิชาชีพ10,000.0023 ม.ค. 2567561926พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าวัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ต้น1,500.0019 มี.ค.2567
60
57885รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0023 ม.ค. 2567571927พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าวัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ปลาย1,650.0019 มี.ค.2567
61
58962รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567581814พัฒนาผู้เรียนฯเบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โรลอัพ โครงการบริหารขยะ รุ่น 1 และ264,000.0019 มี.ค.67
62
59898รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567591959พัฒนาผู้เรียนฯค่าทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1450.0020 มี.ค. 2567
63
60897รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ1,600.0023 ม.ค. 2567601962พัฒนาผู้เรียนฯค่าจ้างทำโรลอัพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ34,000.0020 มี.ค. 2567
64
61899รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567611976พัฒนาผู้เรียนฯค่าคู่มือโครงการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 12,000.0020 มี.ค. 2567
65
62961รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567621813พัฒนาผู้เรียนฯค่าจัดซื้อสื่ื่อและโรลอัพ โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา70,400.0020 มี.ค. 2567
66
63896รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ2,000.0023 ม.ค. 2567631989พัฒนาผู้เรียนฯ
ค่าจัดซื้อคู่มือการป้องกันการทุจริตฯ
7500020 มี.ค. 2567
67
64967รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ3,000.0023 ม.ค. 2567641998พัฒนาผู้เรียนฯค่าโรลอัพเรื่องยาเสพติดฯ51,200.0020 มี.ค. 2567
68
651052รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หมูฝอย1,600.001 ก.พ. 2567651988พัฒนาผู้เรียนฯค่าวัสดุุโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต3,000.0020 มี.ค. 2567
69
661047รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ขนมไทย2,000.001 ก.พ. 2567661808พัฒนาผู้เรียนฯโครงการเรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า32,400.0020 มี.ค. 2567
70
67887รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ เบเกอรี่5,000.001 ก.พ. 2567671207พัฒนาผู้เรียนฯโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ54,850.0029 มี.ค. 2567
71
681058รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ แซนวิช1,600.001 ก.พ. 256768
72
69969รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ เบเกอรี่ขนม3,500.001 ก.พ. 256769
73
701046รายจ่ายอื่นค่าตอบแทน ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ เบเกอรี่8,000.001 ก.พ. 256770
74
711051รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หมููกระจก1,600.001 ก.พ. 256771
75
721057รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ซอสผัดอาหาร1,600.001 ก.พ. 256772
76
73886รายจ่ายอื่นค่าตอบแทน ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ ตัดผมทรงแฟชั่น8,000.001 ก.พ. 256773
77
74963รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจก๋วยเตี๋ยว2,000.001 ก.พ. 256774
78
751075รายจ่ายอื่นค่าตอบแทน ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ เสริมสวย ทำสีผม ดัดเย็น วอลลุ่ม8,000.001 ก.พ. 256775
79
761050รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ลูกชุบ2,000.001 ก.พ. 256776
80
771056รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ แซนวิช1,600.001 ก.พ. 256777
81
781020รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ครองแครงกรอบ2,000.001 ก.พ. 256778
82
791108รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ เกล้าผม แต่งหน้า ทำเล็บ5,000.001 ก.พ. 256779
83
801110รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ขนมเทียน 5 สี2,000.001 ก.พ. 256780
84
811054รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กระเป๋าหนังใส่เงินเหรีญ1,600.001 ก.พ. 256781
85
821055รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กระเป๋าหนังใส่เงินเหรีญ1,600.001 ก.พ. 256782
86
831142รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กระเป๋าหนังใส่เงินเหรีญ1,600.001 ก.พ. 256783
87
841143รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กระเป๋าหนังใส่เงินเหรีญ1,600.001 ก.พ. 256784
88
851145รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กระเป๋าหนังใส่เงินเหรีญ1,600.001 ก.พ. 256785
89
861146รายจ่ายอื่นค่าตอบแทน ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ ขนมไทย8,000.001 ก.พ. 256786
90
871141รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ข้าวเกรียบปากหม้อ2,000.001 ก.พ. 256787
91
881140รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ เค้กกล้วยหอม3,000.001 ก.พ. 256788
92
891139รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ข้าวหมูแดง1,600.001 ก.พ. 256789
93
901109รายจ่ายอื่นค่าวัสดุ ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ ขนมไทย5,000.001 ก.พ. 256790
94
911111รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ขนมถั่วแปบ1,600.001 ก.พ. 256791
95
92834รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก ชั้นเรียนกลุ่มอาชีพ ทำสีผม ยืดผม ดัดเย็น วอลลุ่ม5,000.001 ก.พ. 256792
96
93968รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ คุกกี้2,000.001 ก.พ. 256793
97
941022รายจ่ายอื่นค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 29,000.0012 ก.พ. 256794
98
951393รายจ่ายอื่นต่าตอบแทน (กลุ่มสนใจ)8,000.0013 ก.พ. 256795
99
961394รายจ่ายอื่นต่าตอบแทน/วัสดุ (กลุ่มสนใจ)7,000.0013 ก.พ. 256796
100
971248รายจ่ายอื่นค่าวัสดุฝึก (ชั้นเรียนวิชาชีพ)3,500.0013 ก.พ. 256797