แจ้งความประสงค์พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (แบบ2)
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2
ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการพัฒนาศํกยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (OTOP)
3
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
4
จังหวัดนครราชสีมา (76 กลุ่ม)
5
ที่ชื่อกลุ่มชื่อ - สกุลเบอร์โทรศัพท์ประเภทของความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อำเภอ
6
ของใช้/ตกแต่งที่ระลึกผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบผลิตภัณฑ์
7
1กลุ่มแปรรูปเสื่อกกบ้านสระจันทร์นางฮวย  ประสิทธิ์นอก0811858464 /ประทาย
8
2กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตลาดไทรนางบุญช่วย  ท่วมไธสง0804805187 /ประทาย
9
3กลุ่มทอผ้าด้ายลายขิดนางจำปา  นามนอก0899857523 /ประทาย
10
4กลุ่มผลิตผ้าม่านจากต้นกกนางมัลลิกา  เจริญลาภพร0899857523 /ประทาย
11
5กลุ่มดอกไ้ประดิษฐ์บ้านทับสวายพัฒนานางบุญอ้อม ปุระหล่า0839323272/ห้วยแถลง
12
6กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าไหมตะคร้อใต้นางรัญจวน แสนรักษ์0887209689/ห้วยแถลง
13
7กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมนางศิริลักษณ์ โชคกลาง0810718706/ห้วยแถลง
14
8นางสาวปารมี ขุนสูงเนินนางสาวปารมี ขุนสูงเนิน0815793226/
15
9พัฒนาไทยนางทัดศรี ลิ้มจึงเจริญ0898646773/
16
10กลุ่มอนุรักษ์เส้นหมี่ตะคุนางมาลัย อุดมตะคุ089-9171350/ปักธงชัย
17
11กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้และผ้าไหมเทศบาลตำบลตะขบนางรตวรรณ ผึ่งตะขบ081-9764533/ปักธงชัย
18
12กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดอนขวางนางนิศาชล เพาะจะโปะ081-7604306/ปักธงชัย
19
13กลุ่มสตรีไข่เค็มพอกดินสอพองนางทรงศรี เหรียญมณี0817098584/
20
14กลุ่มแม่บ้านเดชอุดมพัฒนานางสมพร อร่ามชัย0867234107/
21
15กลุ่มผ้านวมแม่กะวัยนางกะวัย โอดกระโทก0849591472/
22
16ร้อยเอกแมน ตันสูงเนินร้อยเอกแมน ตันสูงเนิน0878717845
23
17กลุ่มผลิตตะกร้าจากเถาวัลย์น.ส.เลื่อน รวดเร็ว0887156944/ชุมพวง
24
18กลุ่มทอผ้้าไหมมัดหมี่และผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติบ้านลุงประดู่นางทองทิพย์ วงษ์แสน0892837025/ชุมพวง
25
19กลุ่มทอผ้าขิดบ้านด่านช้างนางสุดใจ จันทร์ภิรมย์089-0792733/บัวใหญ่
26
20กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระพะเนียดนางสะอาด กองเกิด089-5055938/บัวใหญ่
27
21กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองเม็กนางทองยุ่น ภักดีโชติ087-0681766/บัวใหญ่
28
22กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านซาดนางญวน วินชะชัย082-1266250/โนนแดง
29
23กลุ่มทำหมอนสม๊อคบ้านป่าตะแบงนางบัวรอง กล้าหาญ087-0171256/โนนแดง
30
24กล่มทอผ้าไหมพื้นเมืองนางอนงค์ อะโนรี087-8688693 /บัวลาย
31
25 กล่มทอผ้าบ้านหนองผือ นางยุพิน ทัศนะ085-4499168 /บัวลาย
32
26กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวงนางกนกวรรณ วชิรทรงสัตยา085-8363972 /บัวลาย
33
27กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง นางสมบัติ เก่าแสน082-4525545 /บัวลาย
34
28กล่มทอผ้าบ้านหนองแวงนางสมคิด อิ่มเพ็ง081-5931470/บัวลาย
35
29กลุ่มทอผ้าขิตบ้านหนองจานนางเนย เถียนนอก 089-9485643 /บัวลาย
36
30กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญนางละมุล  แก้วนอก0898476117/สีดา
37
31กลุ่มแม่่บ้านช่อระการ่วมใจนางกากี หาญนอก0867463066/บ้านเหลื่อม
38
32กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านอ้อเหนือนางบุญมี ปรคนธรรพ์08-6244-8735 /โนนไทย
39
33กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลโนนไทยนางปราณี หันสันเทียะ08-5630-4419 /โนนไทย
40
34กลุ่มแม่บ้านตลองใบพัดนางพรกมล วันเนาว์087-8749235//วังน้ำเขียว
41
35กลุ่มเครื่องนอนพุทธชาตินางสมประสงค์ บัวนาค089-9489690 / /วังน้ำเขียว
42
36กลุ่มวิสาหกิจขนุนทอดกรอบนายวิลาศ สมัยคงมั่น081-2652403/วังน้ำเขียว
43
37กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนดู่นายมนตรี นนทะสิงห์0862576944 /แก้งสนามนาง
44
38กลุมทอเสื่อกกบ้านโนนฟักทองนางหนูกาย เงินอุดม081-1819496 /แก้งสนามนาง
45
39กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาดนางคล้าย ไวแก้วศูนย์ - /
46
40กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมชุมชนมะค่า  นางฤทัย   พลหาญ083-7206354/โนนสูง
47
41กลุ่มจักสานหมวกใบตาลนางสาคร   ด่านเสลา087-2478857/โนนสูง
48
42กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยงนางลำดวน วีระสอน089-2831884/คง
49
43กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนานางศศิธร ภักดีแก้ว087-2444704/คง
50
44กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองหว้านางปราณี ฉิมนอก085-9709905/คง
51
45กลุ่มหัตถกรรรมมัดเชือกนางฐิตสิริ โกมารกุล ณ นคร0833710056/ขามทะเลสอ
52
46กลุ่มเกษมสุขกระเป๋าถักนางพะเยาว์ ยอดยิ่ง0801586527หนองบุญมาก
53
47กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสารภีนางเทศ ศรีทรัพย์0876524750 /หนองบุญมาก
54
48กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายชนวนนางมณีรัตน์ นพรัตน์วัฒนา0819768954/ปากช่อง
55
49กลุ่มหินทรายบ้านสารภีนางณัชชา อมฤก0814451606 /หนองบุญมาก
56
50กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมสระตะเคียนนายเผด็จ โนนทะคำจันทร์0817309867 /เสิงสาง
57
51กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านรุ่งเรืองพัฒนานายสุนิตย์ แทนวัน0844787904 /เสิงสาง
58
52กลุ่มจักสานผักตบชวานางจินต์ฎา กล้ากลาง0807342984/จักราช
59
53กลุ่มทอเสื่อยกลายบ้านม่วงนางเต็ม เทิดทองหลาง0843190661/จัักราช
60
54กลุ่มตะกร้าสานจากพลาสติกนางธนาภา อริยานุวัฒน์0884775114//ด่านขุนทด
61
55กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนปีบนางสุบรรณ โลนไธสง0862468141/เมืองยาง
62
56กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสมบูรณ์นางสะอาด สียางนอก0892891426/เมืิองยาง
63
57กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยางนางสมหมาย รักษา0831268423/เมืองยาง
64
58กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวนางวรรลิยา ใจทน0872562569/ขามสะแกแสง
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
84
หมายเหตุ :
85
1. ให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน (OTOP) ได้กาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ท่านต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากที่สุดเพียงช่องเดียว
86
2. ในการเรียนแต่ละประเภทจะรับได้ไม่เกิน 25 คน โดยจะดูตามลำดับที่ท่านกรอกข้อมูล
87
3. ขอให้อำเภอจัดส่งเป็นเอกสาร และทาง E-Mail : Pa.richart.t@hotmail.com ภายใน 6 กันยายน 2555
Loading...
 
 
 
แบบความต้องการ (76กลุ่ม))