ABCDEFGHIJKLM
1
2
ตารางใช้บริการรถตู้
3
วันที่ไปวันที่กลับรถตู้หมายเลขทะเบียนพนักงานขับรถเวลาไปเวลากลับชื่อครูผู้จองรถสถานที่ในการเดินทางไป จำนวนครูจำนวนนักเรียนสถานะหมายเหตุ
4
5
ปีงบประมาณ 2567
6
01/10/2566ไปส่งฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี04.00 น.10.00 น.นายรฐนนท์ ควรระงับอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก อบรมครูผู้ช่วย จำนวน 10 คนเสร็จแล้วไปส่งอย่างเดียว
7
01/10/256601/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.00 น.12.00 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รร.เตรียมพัฒน์รัชดา ไปแข่งฟุตซอล212เสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ
8
02/10/256602/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.00 น.16.30 น.นางสาวปาฏลี พรหมอ่อนรร.โพธิสารพิทยากร อบรมพัฒนาทักษะชีวิต15เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
9
03/10/2566ไปรับฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี16.00 น.19.00 น.นายรฐนนท์ ควรระงับอิงธารรีสอรืท จ. นครนายก อบรมครูผู้ช่วย จำนวน 10 คนเสร็จแล้วไปรับกลับอย่างเดียว
10
05/10/256605/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.00 น.16.00 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ไปแข่งฟุตซอล212เสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ
11
06/10/256606/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี13.00 น.15.00 น.นางสาวกุลภัสสร ป้องคำรร.วัดพุทธบูชา ผอ.เดินทางไปแสดงความยินดีเสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ
12
09/10/256609/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี12.30 น.16.30 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนรร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประเมิน PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ3เสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ
13
10/10/256610/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.13.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนรร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยินดีผู้อำนวยการ3เสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ
14
16/10/256616/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี07.00 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 2 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
15
17/10/256617/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี07.00 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 2 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
16
18/10/256618/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี07.00 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 2 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
17
19/10/2566ไปส่งอย่างเดียวฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 2 คน (ไปพร้อมเบญจมราชาลัยฯ รอบสอง)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
18
19/10/2566
ไปส่งอย่่างเดียว
ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวกาญจนา วรสิงห์รร.เบญจมราชาลัยฯ (รอบสอง) ค่ายเรียนรู้หน้าที่ จำนวน 2 คน (ไปพร้อมจุฬาฯ)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
19
19/10/2566ไปส่งอย่างเดียวฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี05.45 น.17.30 น.นางสาวกาญจนา วรสิงห์รร.เบญจมราชาลัยฯ (รอบแรก) ค่ายเรียนรู้หน้าที่ จำนวน 2 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
20
19/10/2566ไปส่ง ผอ.ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี18.30 น.20.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สนามบินสุวรรณภูมิ ไปส่งท่าน ผอ. ไปต่างประเทศเสร็จแล้วไปส่่งอย่างเดียว
21
20/10/256620/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 2 คน (ไปพร้อมเบญจมราชาลัยฯ รอบสอง)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
22
20/10/256620/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวกาญจนา วรสิงห์รร.เบญจมราชาลัยฯ (รอบสอง) ค่ายเรียนรู้หน้าที่ จำนวน 3 คน (ไปพร้อมจุฬาฯ)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
23
20/10/256620/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี05.45 น.17.30 น.นางสาวกาญจนา วรสิงห์รร.เบญจมราชาลัยฯ (รอบแรก) ค่ายเรียนรู้หน้าที่ จำนวน 7 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
24
20/10/256620/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี10.30 น.11.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามเสร็จแล้วไปส่งเอกสาร
25
23/10/2566ไปรับ ผอ.ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี13.00 น.17.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สนามบินสุวรรณภูมิ ไปรับท่าน ผอ. กลับจากต่างประเทศเสร็จแล้วไปรับกลับอย่างเดียว
26
24/10/256624/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี13.00 น.17.00 น.ผอ.เอื้อมพร วอนยินสนามบินสุวรรณภูมิ ไปทำธุระให้ ผอ.เสร็จแล้วไปทำธุระให้ ผอ.
27
25/10/256625/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 1คน (กลับพร้อมคุรุสภา)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
28
25/10/256625/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี10.00 น.17.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศคุรุสภา ผู้เดินทาง 4 คน (กลับพร้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลัับ
29
25/10/256625/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี11.30 น.รับ ผอ. ไปงานผอ.เอื้อมพร วอนยินบีทีเอสกรุงธนบุรี รับ ผอ. ไปร่วมงานที่คุรุสภาเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
30
26/10/2566ครึ่งวันเช้าฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.00 น.สว.3 ขอใช้รถรองมิ่ง ขาวปลื้มออกจาก สว.3 ตอน 07.00 น. ไป รร.โยธินบูรณะ 2 (ผอ.อนุมัติแล้ว)เสร็จแล้วไปรับกลับอย่างเดียว
31
26/10/2566ไปรับกลับฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 1คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
32
27/10/2566ไปส่งฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 1คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
33
27/10/2566ครึ่งวันบ่ายฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี11.00 น.สว.3 ขอใช้รถรองมิ่ง ขาวปลื้มออกจาก สว.3 ตอน 12.00 น. ไป รร.วัดประดู่ในทรงธรรม (ผอ.อนุมัติแล้ว)เสร็จแล้วไปส่งอย่างเดียว
34
28/10/256628/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.30 น.16.30 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เดินทาง 1 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
35
30/10/256630/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี10.30 น.12.00 น.นายสาโรจน์ มีสวัสดิ์สพม.กท.1 ไปส่งหนังสือการเงินที่เขตเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
36
31/10/256631/10/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี 13.00 น.16.00 น.นางสาวกุลภัสสร ป้องคำรร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ผอ.และรอง ผอ. แสดงความยินดีกับ ผอ.ภัทรสุดาเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
37
06/11/256606/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.30 น.11.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนสพม.กท.1 บางแวก ไปรับครูผู้ช่วย 3 ท่านเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
38
06/11/256606/11/2566ทั้งสองคันทั้งสองคน12.00 น.15.00 น.นางสาวกมลชนก คนชาญรร.ป้ญญาวรคุณ ร่วมงานส่งรองจันทร์เพ็ญ (ผอ+รอง+ครู รวม 12 คน)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
39
07/11/256607/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.13.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์รร.ชิโนรสวิทยาลัย ผอ. เดินทางไปประชุม (คำขอครูเครือวัลย์จัดไปด้วยกัน)เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
40
07/11/256607/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง11.00 น.12.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 บางแวก ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วไปส่งอย่างเดียว
41
07/11/256607/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง12.45 น.13.15 น.นางสาวทวินันท์ ชุ่มจิตรธนาคารออมสิน สาขาชักพระ ไปเบิกเงินสวัสดิการเงินกู้เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
42
08/11/256608/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี12.00 น.16.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์วัดมหรรณพาราม เขตพระนคร ไปถวายกฐิน เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
43
08/11/256608/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง12.00 น.16.00 น.นางสาวกฤษณา ประชากุลวัดมหรรณพาราม เขตพระนคร ไปถวายกฐิน เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
44
08/11/256608/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง11.11 น.12.30 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชธนาคารกรุงไทย บางขุนนนท์เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
45
09/11/256609/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี12.00 น.ไปสมุทรสงครามผอ.เอื้อมพร วอนยินรร.วัดช่องลมวรรณาราม แสดงความยินดีกับ ผอ.รุ่งทิพย์เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
46
09/11/256609/11/2566กระบะนายสมคิด ภู่เมือง09.00 น.
ไปขอยืมเก้าอี้วัด
นายคะเณศร์ สมรัตน์วัดโพธิ์ และ วัดกระจังเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
47
09/11/256609/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง14.38 น.15.30 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิรินธรเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
48
10/11/256610/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง09.00 น.10.00 น.นางสาวสุนีย์ เกียรติสมพรธนาคารกรุงไทย ไปเบิกเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
49
10/11/256610/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี11.40 น.13.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์โรงพยาบาลศิริราช ผอ. และตัวแทนครูเดินทางไป รพ.เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
50
10/11/256610/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.00 น.14.30 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชเซ็นทรัล ไปเบิกเงินมาแจกนักเรียน3เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
51
11/11/256611/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.00 น.09.30 น.นางสาวกฤษณา ประชากุลวัดช่างเหล็ก รับนักเรียนวงดุริยางค์332เสร็จแล้วไปรับกลับอย่างเดียว
52
12/11/256612/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.00 น.15.00 น.นางสาวสุนีย์ เกียรติสมพรธนาคาร นำเงินสมาคมไปฝากธนาคารเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
53
12/11/256612/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.13.00 น.นางสาวกฤษณา ประชากุลวัดมณฑป (ครู และ นร.)210เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
54
12/11/256612/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี10.30 น.12.30 น.นางสาวกฤษณา ประชากุลวัดมณฑป (ผอ. และ รอง)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
55
14/11/256614/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.30 น.12.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนรร.ฤทธิ์ณรงค์รอน แสดงความยินดี/2คนเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
56
14/11/256614/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง08.20 น.09.30 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชธ.ออมสิน ตลิ่งชัน และ ธ.กรุงไทย บางขุนนนท์ นำฝากเงิน รร.เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
57
14/11/256614/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี07.00 น.09.00 น.นางกชกร จิ๋วรักษาแมคโครจรัญสนิทวงศ์ ซื้อวัตถุดิบ เพื่อร่วมกิจกรรม รร.สว.3เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
58
14/11/256614/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.00 น.13.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
59
14/11/256614/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.30 น.14.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 (บางแวก) ไปรับเอกสารครูต่างชาติเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
60
15/11/256615/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง08.00 น.10.00 น.นางสาวกิตติภา นิมาปากคลองตลาดใหม่ ร้านสุจิตรพร ซื้ออาหารว่าง และดอกไม้จัดงานต้อนรับเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
61
15/11/256615/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.00 น.12.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนบางแค เดินทางไปซื้อของ (ผอ.)2เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
62
15/11/256615/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.00 น.13.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
63
16/11/256616/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.00 น.12.00 น.นางเสาวนีย์ เปรมดิลกรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง (ดินแดง) 6 คน เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
64
16/11/256616/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง06.00 น.15.00 น.นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ2เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
65
16/11/256616/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี14.45 น.16.00 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชธ.ไทยพาณิชย์ ไปเบิกเงินสมาคมเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
66
16/11/256616/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี16.00 น.17.00 น.นางสาววิมณเฑียร เพาะบุญสมใจเครื่องเขียน ซื้ออุปกรณ์จัดเวที กิจกรรมกีฬาสี13เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
67
16/11/256616/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี13.00 น.13.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
68
17/11/256617/11/2566กระบะนายสมคิด ภู่เมือง08.30 น.09.30 น.นายปิติพงษ์ อนุกูลวิทยาบริเวณโรงเรียน ขอใช้รถกระบะเพื่อขนต้นไม้ (เลื่อนมาจากวันพุธ)เสร็จแล้วอาคารสถานที่ขอใช้รถ
69
17/11/256617/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี09.30 น.10.30 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รพ. เกิดอุบัติเหตุ นร. ได้รับบาดเจ็บเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
70
17/11/256617/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี12.00 น.15.00 น.รองวรพล ดิลกทวีวัฒนาวัดรัชฎาธิษฐาน ทอดกฐินพระราชทาน (ส่งครูกฤษณา กลับพร้อมรองมิ่่ง)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
71
17/11/256617/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี13.00 น.15.00 น.รองวรพล ดิลกทวีวัฒนาวัดรัชฎาธิษฐาน ทอดกฐินพระราชทาน (ส่งรองมิ่ง มอบหมายจาก ผอ.)เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
72
17/11/256617/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.00 น.13.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
73
17/11/256617/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.30 น.14.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 (บางแวก) ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วไปส่งเอกสารอย่างเดียว
74
17/11/256617/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง14.20 น.16.00 น.นางสาววิมณเฑียร เพาะบุญรร.วัดราชบพิธ จับฉลากแข่งขันบาสเกตบอล2เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
75
18/11/256618/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.00 น.16.00 น.นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง25เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
76
19/11/256619/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี06.00 น.15.00 น.นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 12 คนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
77
19/11/256619/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี07.30 น.17.30 น.นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่าท่าเรือหัวลำโพง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง5เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
78
20/11/256620/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง08.00 น.17.00 น.นางสาวอรวรรณ จิตประไพรร.สามเสนวิทยาลัย ไปอบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
79
20/11/256620/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี11.00 น.12.00 น.นางสาววิมณเฑียร เพาะบุญร้านไวนิล ไปรับไวนิลกิจกรรมกีฬาสีเสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
80
20/11/256620/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.00 น.13.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
81
21/11/256621/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง10.00 น.10.30 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 (บางแวก) ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วไปส่งเอกสารอย่างเดียว
82
21/11/256621/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี15.00 น.18.00 น.นางสาวกฤษณา ประชากุลวัดกระจัง ผู้บริหารและคณะครูไปร่วมงานกฐินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
83
22/11/256622/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง07.00 น.15.00 น.นางสาวจารุวรรณ เทียนเงินรร.อัสสัมชัญธนบุรี ออกมหรรณ 7.00 น. ให้ไปรับถึงอัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น.26เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
84
22/11/256622/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.09.30 น.นางสาวทวินันท์ ชุ่มจิตรรร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไปส่งเอกสาร (หนังสือขอบคุณ)เสร็จแล้วไปส่งเอกสารอย่างเดียว
85
22/11/256622/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง09.30 น.10.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 (บางแวก) ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วไปส่งเอกสารอย่างเดียว
86
22/11/256622/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี11.00 น.17.00 น.นางสาวจารุวรรณ เทียนเงินรร.อัสสัมชัญธนบุรี ออกมหรรณ 11.00 น. ให้ไปรับถึงอัสสัมชัญธนบุรี 15.30 น.29เสร็จแล้วไปส่งแล้วไปรับกลับ
87
23/11/256623/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี10.30 น.12.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์บ.เทพผดุงพร ตรงปิ่นเกล้า ผอ. และรอง เดินทางไปพบคุณอภิศักดิ์เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
88
23/11/256623/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี12.00 น.16.00 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รร.รักษาดินแดน ถนนวิภาวดี ทำบัตรผู้กำกับ รด. (เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้ว)เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
89
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง07.50 น.08.30 น.นายศุภรัตน์ แนวเนียมวัดมณฑป รับพระสงฆ์ 5 รูปเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
90
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง09.00 น.10.00 น.นางสาวกิตติภา นิมาปากคลองตลาดใหม่ ซื้อกระเช้าผลไม้ มอบคุณอภิศักดิ์เสร็จแล้วไปส่งและรอรัับกลับ
91
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง10.00 น.12.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนรพ.ศิริราช ไปเยี่ยม นร.ที่ประสบอุบัติเหตุ3เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
92
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง12.30 น.14.30 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รพ.ธนบุรี 2 งานอนามัยพา นร. ไป รพ.เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
93
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง14.30 น.14.45 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สพม.กท.1 (บางแวก) ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วไปส่งเอกสารอย่างเดียว
94
23/11/256623/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง14.45 น.16.00 น.นางธิดารัตน์ บูรณวนิชธ.ไทยพาณิชย์ ไปฝากเงินธนาคารเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
95
24/11/256624/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง07.30 น12.00 น.นางสาวดลฤดี ปัสสากระทรวงศึกษาธิการ ไปรับรางวัลปิยชนม์ คนการศึกษา2เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
96
24/11/256624/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง13.30 น.16.30 น.นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์รร.อิสลามวิทยาลัย ประชุมการจัดการแข่งขันฟุตซอล2เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
97
24/11/256624/11/2566อห9610นายสมคิด ภู่เมือง14.30 น.14.50 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์ธ.กสิกรไทย บางขุนนนท์ ไปฝากเงินเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
98
24/11/256624/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.09.30 น.นายกิตภูมิ มีมอญเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับครูศิลปะเสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
99
24/11/256624/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี14.00 น.16.00 น.นายธีระพันธุ์ นาคายนรพ.ศิริราช ผอ.เยี่ยมครูปิยะวรรณ และ นร.ที่ประสบอุบัติเหตุ7เสร็จแล้วไปส่งและรอรับกลับ
100
25/11/256625/11/2566ฮอ4622นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี08.30 น.15.00 น.นางสาวชุติมา สถานทรัพย์สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผอ. เดินทางไปราชการเสร็จแล้วไปส่งแล้วรอรับกลับ