รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
3
(จัดทำโดยกลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
4
ลำดับที่โครงการผลการดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
5
ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการงบประมาณตามแผนฯ (บาท)เบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)
6
7
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
8
1สืบสานศาสตร์พระราชาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง130,0000130,000น.ส.กฤษณาพร
9
2การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ25,000025,000นางเสาวนีย์
10
3เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ11,450011,450น.ส.กฤษณาพร
11
รวมกลยุทธ์ที่ 1003166,4500166,450งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 2.08
12
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
13
4ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68207,880525,340-317,460นายอุทัย และ นางพิชณาวรรณ
14
รวมกลยุทธ์ที่ 2100207,880525,340-317,460งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 2.59
15
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
16
5พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)104,7500104,750นางธนพร และ นายนิติกร
17
6พัฒนาศัยกภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 476,8000476,800นางธนพร และ นายนิติกร
18
7พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา81,600081,600นางธนพร และ นายนิติกร
19
8พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ229,9504,200225,750น.ส.ภัทรภรณ์
20
9พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา72,400072,400นางวีรยา
21
10ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ว.21/256023,50023,060440น.ส.ติตยา นางวรรณา และนายธเนศ
22
11อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตประฑฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา69,720069,720นายเชาวลิต และ นายพีรวิชญ์
23
12พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว22,400022,400นางธนพร
24
13ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม50,000050,000นางพิชณาวรรณ
25
รวมกลยุทธ์ที่ 31261,131,12027,2601,103,860งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 14.13
26
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
27
14เสริมสร้างขวัญกำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 80 ขึ้นไป150,0000150,000นางพิชณาวรรณ
28
รวมกลยุทธ์ที่ 4001150,0000150,000งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 1.87
29
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสิรมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
30
15รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียง18,780018,780น.ส.มุจรินทร์
31
รวมกลยุทธ์ที่ 500118,780018,780งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 0.23
32
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสิรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
33
16พัฒนาระบบบริหารจัดการและ่สงเสิรมการมีส่วนร่วม589,9900589,990กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน
34
17การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมุลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231,880031,880กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
35
18การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ สพป.36,520036,520นางนฤมล และ นางไสว
36
19การประชุุมผู้บริหารสถานศึกษา115,20021,92093,280นางนฤมล และ นางไสว
37
20ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา47,560047,560
นางจิตติมา และ น.ส.วันเพ็ญ
38
21พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)173,7009,000164,700กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
39
22การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา11,300011,300น.ส.ภัทรภรณ์
40
23ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563195,0000195,000กลุ่มนโยบายและแผน
41
24พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน (งบพื้นฐาน)4,000,000934,818.583,065,181.42กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42
25พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นการการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายความจำเป็นเร่งด่วน)1,124,620119,4961,005,124กลุ่มนโยบายและแผน
43
รวมกลยุทธ์ที่ 60466,325,7701,085,234.585,240,535.42งบฯที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 79.10
44
สรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 126178,000,0001,637,834.586,362,165.42
งบฯ ที่ตั้งไว้ร้อยละ 100
45
คิดเป็นร้อยละ8.00%24.00%68.00%100.00%20.47%79.53%
46
47
หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ในไตรมาสนี้จำนวน 2,000,000 บาท ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 81.89
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...