แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประเมินฯระดับหลักสูตร61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
2
ลำดับรายนามความเชี่ยวชาญสังกัดวันที่ประเมิน/ตำแหน่งเบอร์โทรอีเมล์ทำหนังสือออกแล้วข้อมูลยังไม่ครบกำลังร่างหนังสืออกร่าง 50 %
3
1คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
4
1.1ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะริอะฮ์17 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
5
1)รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงค์
กฏหมายอิสลาม,สังคมมุสลิม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประธาน091-848-5132U570300
6
2)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
7
3)
รศ. ดร. ซาการียา หะมะ
กฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-480-8774U570417
8
4)ผศ.ดร.แวยูโซะ สิเดะอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ081-698-5978
9
5)นายมัรวาน หะยีจิผู้ช่วยเลขานุการ
10
1.2ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอูศูลุดดีน13 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
11
1)รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงค์
กฏหมายอิสลาม,สังคมมุสลิม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประธาน091-848-5132U570300
12
2)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ086-698-5130U57017
13
3)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
14
4)
อาจารย์นิอับดุลเลาะ นิตยารักษ์
กฎหมายอิสลามมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ089-656-7328
15
5)นายซบรี แตนิมะผู้ช่วยเลขานุการ
16
1.3ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา21 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
17
1)รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงค์
กฏหมายอิสลาม,สังคมมุสลิม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประธาน091-848-5132U570300
18
2)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ086-698-5130U57017
19
3)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
20
4)
ผศ.รอซีดะห์ หะนะกาแม
กฏหมายอิสลาม,อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ089-664-2312
21
5)นายการียา กะลูแปผู้ช่วยเลขานุการ
22
1.4นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์16 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
23
1)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ086-698-5130U57017
24
2)รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงศ์รักษาเขตมหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
25
3)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมืองเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
26
4)
นายอับดุลลาเต๊ะ สาและ
อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ088-762-1065
27
5)
นายมูหะมัดรอซีดี อะห์ลาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
28
1.5ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและซุนนะห์23 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
29
1)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ086-698-5130U57017
30
2)ผศ. จิระพันธ์ แดมะ
ศึกษาศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,ฝึกอบรม,การนิเทศการศึกษา,อิสลามศึกษาในระดับสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-968-5808U570253
31
3)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมืองเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
32
4)
ผศ.อัดนันย์ อาลีกาแห
อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ084-398-7305
33
5)นายฮาซัน ซียงผู้ช่วยเลขานุการ
34
1.6ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา27 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
35
1)รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงค์
กฏหมายอิสลาม,สังคมมุสลิม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประธาน091-848-5132U570300
36
2)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ086-698-5130U57017
37
3)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
38
4)
อาจารย์ กูปัตมา กาลีกาตะโป
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ098-824-6090
39
5)นายมูหำมัด มาแจผู้ช่วยเลขานุการ
40
1.7ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา18 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
41
1)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัมนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธาน086-698-5130U57017
42
2)
รศ. ดร. ซาการียา หะมะ
กฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-480-8774U570417
43
3)
ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-288-2574P570065R1
44
4)
อาจารย์ ซัลมา แดเมาะเล็ง
กฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ087-475-1660
45
5)
นายอับดุลกอเดร์ ยีมะเด็ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
46
2คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
47
2.1ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ27 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
48
1)ผศ.สุพยอม นาจันทร์บัญชี,เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธาน
49
2)ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัดกรรมการ
50
3)นายซบรี หะยีหมัดกรรมการ
51
4)นายอับดุลการิม ดือระวีเลขานุการ
52
5)นายอิลฮัม กาเต๊ะผู้ช่วยเลขานุการ
53
2.2รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์22 /7/62ทำหนังสือออกแล้ว
54
1)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธาน086-698-5130U57017
55
2)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมืองเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ081-766-1675P570480R1
56
3)ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-288-2574P570065R1
57
4)อาจารย์์ยะหะยา นิแวมหาวิทยาลััยฟาฏอนีเลขานุการ084-631-5640
58
5)นางสาวรอบีีย๊ะ ดอเล๊าะรัฐประศาสนศาสตร์ผู้ช่วยเลขานุการ062-716-9811
59
2.3ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร27 มิถุนายน 2562ทำหนังสือออกแล้ว
60
1)ผศ.สุพยอม นาจันทร์
บัญชี,เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประธาน081-9632319P570534R1
61
2)
รศ. ดร. ซาการียา หะมะ
กฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-4808774U570417
62
3)ผศ. จิระพันธ์ แดมะ
ศึกษาศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,ฝึกอบรม,การนิเทศการศึกษา,อิสลามศึกษาในระดับสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-9685808U570253
63
4)นางวิไลวรรณ กาเจร์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ084-8585867-
64
5)
นางสาวรอบีย๊ะ ดอเล๊าะ
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีผู้ช่วยเลขานุการ062-7169811-
65
2.4ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ25 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
66
1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน
ประธาน
67
2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระพันธ์ เดมะ
กรรมการ
68
3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ
กรรมการ
69
4)อาจารย์รอสลี แมยูเลขานุการ
70
5)ผู้ช่วยเลขานุการ
71
2.5ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู27/7/2019ทำหนังสือออกแล้ว
72
1)ผศ.สุพยอม นาจันทร์บัญชี,เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธาน
73
2)รศ. ดร. ซาการียา หะมะกฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ
74
3)ผศ.จิราพันธ์ เดมะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ
75
4)นางมารีนะห์ เลาะลายูหลักสูตรมฟน.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ
76
5)นายอลฮัม กาเต๊ะภาษามลายูมหาวิทยาลัยฟาฏอนีผู้ช่วยเลขานุการ
77
2.6บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ28 มิถุนายน 2562ทำหนังสือออกแล้ว
78
1)ผศ.สุพยอม นาจันทร์บัญชีมรส.ประธาน
79
2)ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมืองเทคโนโลยีการศึกษามฟน.กรรมการ
80
3)ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัดกฎหมายอิสลามมฟน.กรรมการ
81
4)ฮากีม เจ๊ะนิมฟน.เลขานุการ
82
5)นางสาวสะปีะยะ ยะดารอผู้ช่วยเลขานุการ
83
2.7ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี29/7/2019ทำหนังสือออกแล้ว
84
1)ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมงภาษาอาหรับมหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธาน
85
2)ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัดกฎหมายอิสลามมฟน.กรรมการ862850655
86
3)ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ869628912
87
4)นายอับดุลการีม ดือระวี
อาจารย์ต่างสาขาฯ
มฟน.เลขานุการ
88
5)นายอับดุุลลาฟี แวกาจิผู้ช่วยเลขานุการ
89
2.8รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์28 กรกฎาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
90
1)รศ.อาหวัง ล่านุ้ยเศรษบศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนามหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธาน086-698-5130U57017
91
2)ผศ. จิระพันธ์ แดมะศึกษาศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,การฝึกอบรม,
การนิเทศการศึกษา,อิสลามศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ086-9685808U570253
92
3)ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกรรมการ869628912
93
4)
อาจารย์กามีละฮ์ หะยียะโกะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเลขานุการ936591361
94
5)ผู้ช่วยเลขานุการ
95
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96
3.1วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 สิงหาคม 2562ทำหนังสือออกแล้ว
97
1)
รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมรย.ประธาน
98
2)
ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
วิิทยาการคอมพิวเตอร์มรย.กรรมการ
99
3)
ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
เทคโนโลยีการศึกษา,นวัตกรรมการศึกษามฟน.กรรมการ
100
4)ผศ.รอปีอ๊ะ กือจิมฟน.เลขานุการ
Loading...