ทะเบียนหนังสือรับ ปี 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนหนังสือรับหนังสือราชการ ประจำปี 2558 จังหวัดอ่างทอง (เล่มที่ 2 เลขที่ 9,001- 12000 )
2
3
20 ก.ค.58
4
เลขทะเบียนรับ
ที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
5
9001
มท 0408.4/ง 1150
14 ก.ค.58
กรมการพัฒนาชุมชน
ผวจ.
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
6
otop ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
7
9002มท 0415/ว 10846 ก.ค.58
กรมการพัฒนาชุมชน
ผวจ.แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
8
9
9003
มท 0405.4/ว 1083
6 ก.ค.58
กรมการพัฒนาชุมชน
ผวจ.
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
10
ของกรมการพัฒนาชุมชน
11
9004
มท 0407.4/ว 1126
13 ก.ค.58
กรมการพัฒนาชุมชน
ผวจ.
ซัักซัอมแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
12
13
ด่วนที่สุด
14
9005
มท 0404.2/ว 1141
14 ก.ค.58
กรมการพัฒนาชุมชน
ผวจ.
การดำเนินงานโครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
15
คนไทยยิ้มได้"
16
17
9006
มท 0519.3/ว 16381
14 ก.ค.58กรมที่ดินผวจ.
สำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน Reviewer และ
สนง.ที่ดินจังหวัด
18
User ในระบบสารสนเทศฯ
19
ด่วนที่สุด
20
9007
มท 0515.3/ว 16300
13 ก.ค.58กรมที่ดินผวจ.
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการตามหนังสือกรม
สนง.ที่ดินจังหวัด
21
ที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0515.1/ว 20144ฯ
22
ด่วนที่สุด
23
9008
มท 0515.3/ว 16591
16 ก.ค.58กรมที่ดินผวจ.
แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม
สนง.ที่ดินจังหวัด
24
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะกวดในการพิจารณาอนุญาตฯ
25
ด่วนที่สุด
26
9009
มท 0503.5/ว 16491
15 ก.ค.58กรมที่ดินผวจ.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ สนง.ที่ดินจังหวัด
27
28
ด่วนมาก
29
9010
มท 0522.3/ง 16669
17 ก.ค.58กรมที่ดินผวจ.
ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สนง.ที่ดินจังหวัด
30
จริยธรรมฯ
31
21 ก.ค.58
32
ด่วนที่สุด
33
9011
อก 0205(5)/ว 3580
20 ก.ค.58
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผวจ.
การจัดประชุมชีั้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
34
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
35
9012อท 0218/7817 ก.ค.58อำเภอไชโยผวจ.
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
36
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
37
9013อท 0102/255420 ก.ค.58
อำเภอเมืองอ่างทอง
ผวจ.
ส่งบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (แบบ สด.16)
ที่ทำการสัสดีจังหวัด
38
ฉบับของจังหวัด
39
9014อท 0102/255621 ก.ค.58
อำเภอเมืองอ่างทอง
ผวจ.ส่่งบัญชีเรียกพล(ตพ.8)
ที่ทำการสัสดีจังหวัด
40
41
9015อท 0702/123220 ก.ค.58อำเภอสามโก้ผวจ.ส่งหมายเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ประจำปี 2558
ที่ทำการสัสดีจังหวัด
42
43
9016อท 52007/149620 ก.ค.58
สำนักงานเทศบาลเมืองฯ
ผวจ.
ส่งบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลาเกินกว่า
ที่ทำการปกครองจังหวัด
44
ส่ี่เดือน
45
ด่วนที่สุด
46
9017
ทื 0211.1/ว 3901
13 ก.ค.58กระทรวงมหาดไทยผวจ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ศูนย์ฯ ยาเสพติด
47
ยาเสพติดเรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ
48
ด่วนที่สุด
49
9018
มท 0211.1/ว 3948
14 ก.ค.58กระทรวงมหาดไทยผวจ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่
ศูนย์ฯ ยาเสพติด
50
ของแผ่นดิน ปี 2557-2558
51
9019
52
53
9020มท0808.2/1059313 ก.ค.58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
ท้องถิ่นจังหวัด
54
สำหรับการศึกษาภาคบังคับ
55
9021มท0808.2/1072213ก.ค.58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
ท้องถิ่นจังหวัด
56
สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธรณสุข(อสม.)
57
9022มท0808.2/1066913 ก.ค.58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
ท้องถิ่นจังหวัด
58
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
59
9023อท0023.12/199120ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนอปทให้อปท.อื่นหรือส่วนราชการ
ท้องถิ่นจังหวัด
60
61
9024อท0023.12/199220 ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
62
ราชการอื่น
63
9025อท0023.12/199320 ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้ั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือ
ท้องถิ่นจังหวัด
64
ส่วนราชการอื่น
65
9026อท0023.12/199420 ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
66
ราชการอื่น
67
9027อท0023.12/199520 ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
68
ราชการอื่น
69
9028อท0023.12/199620ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
70
ราชการอื่น
71
9029อท0023.12/199820ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
72
ราชการอื่น
73
9030อท0023.12/199920 ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท.ให้อปท.อื่นหรือส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
74
ราชการอื่น
75
9031อท0023.12/206620ก.ค.58
ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา
ผวจ.
การพิจาณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ตาม
ท้องถิ่นจังหวัด
76
77
9032กษ 0224อท/116020 ก.ค.58
สนง.เกษตรและสหกรณ์
ผวจ.
ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
สนง.ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
78
79
9033อท0109/253420ก.ค.58
ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง
ผวจ.
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2558
สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
ชุติกาญจน์
80
ด่วนมาก
81
9034กษ1023/ว91321ก.ค.58
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผวจ.
ขอให้คัดเลือกและแจ้งปริมาณข้าวสารถุงของผู้ที่จะดำเนินการ
สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
ชุติกาญจน์
82
ตามโครงการเพื่อชุมชน
83
9035ทส 0201.3/470114 ก.ค.58
สำนักงานปลัดกระทรวง
ผวจ.ให้ข้าราชการมารายงานตัว
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
84
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
85
9036อท 0518/1304/20 ก.ค.58อำเภอโพธิ์ทองผวจ.
นางมาลี บุษงษ์ ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อ
สนง.ทรัพยากรฯ
86
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
87
9037อท 0518/171920 ก.ค.58อำเภอโพธิ์ทองผวจ.
บริษัท บ้านมหาฟู จำกัด (โดยนางมาลัย แช่มช้อย) ขอต่ออายุ
สนง.ทรัพยากรฯ
88
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ัเครื่องจักรฯ
89
9038อท 0718/11817 ก.ค.58อำเภอสามโก้ผวจ.รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรฯ
90
91
9039มท0891.2/ว411421 ก.ค.58กระทรวงมหาดไทยผวจ.
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ท้องถิ่นจังหวัด
92
93
9040มท0810.3/ว14409 ก.ค.58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด
ท้องถิ่นจังหวัด
94
โดย อปท.
95
9041มท0801.5/ว119416 ก.ค.58
สำนักงานคณะกก.จัดการสถาน
ผวจ.ซัก.้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลของ อปท.ท้องถิ่นจังหวัด
96
ธนานุบาล
97
9042มท0808.2/ว401616 ก.ค.58กระทรวงมหาดไทยผวจ.
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
ท้องถิ่นจังหวัด
98
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
99
9043มท0808.3/ว153317ก.ค.58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครั้งที่ 9
ท้องถิ่นจังหวัด
100
Loading...
 
 
 
ปี 2558(3)
ปี 2558(2)
ปี 2558(1)
 
 
Main menu