ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישי
2
ז1ז1ז1ז1ז1
3
08:30תפילהתפילהתפילהתפילהתפילה
4
09:00 - 10:30
5
מקצועלשוןמדעיםאנגליתתורהאנגלית
6
מורה מלמדאילת ה.מוריה ז.אביטל ק.חנה ז.אביטל ק.
7
10:30 - 12:00
8
מקצועהיסטוריהספרותמחשבתמדעיםגיאוגרפיה
9
מורה מלמדאסתי פ., תהילה ד., ריקי ח. שלי ד.הרב תמיר כ.מוריה ז.ליאור כ.
10
12:00 - 13:30
11
מקצועחינוךשעת מנהלת ופרשת שבועתושב"עחינוך גופניכישורי חיים
12
מורה מלמדשלי ד.רננה בר-יהודהשלי ד.רוחמה ט. אורנית פ.
13
13:30 - 14:30הפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהרים
14
14:30 - 16:00
15
מקצועמתמטיקהתנ"ך בקיאותנךמתמטיקה
16
מורה מלמדאדרת י.יעל ש.שלי ד.אדרת י.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100