2_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายชนภัทร กรัดกระยาง
1 3 2 2547 30 5 2560 52 165
15
2
เด็กชายณัฎฐ์ แป้นขำ
1 30 9 2547 30 5 2560 48 160
16
3
เด็กชายณัฐเศรษฐ ยังถิน
1 16 3 2547 30 5 2560 65 162
17
4
เด็กชายถิระ จันทร์กระจ่าง
1 23 3 2547 30 5 2560 83 170
18
5
เด็กชายธนกฤต แสงหงษ์
1 28 7 2546 30 5 2560 55 162
19
6
เด็กชายธนวิชญ์ เพ็งน้อย
1 2 9 2546 30 5 2560 61 181
20
7
เด็กชายธรรมรัฐ ศรีทอง
1 20 5 2546 30 5 2560 46 179
21
8
เด็กชายธารา กิจพฤกษ์
1 19 8 2546 30 5 2560 86 175
22
9
เด็กชายธีรวัฒน์ มณฑา
1 12 6 2546 30 5 2560 77 160
23
10
เด็กชายปรมัตถ์ พรหมสาขา
1 23 9 2546 30 5 2560 42 152
24
11
เด็กชายพศิน เผือกคง
1 21 2 2547 30 5 2560 50 165
25
12
เด็กชายพัสกร มงคลสินธุ์
1 29 12 2546 30 5 2560 59 162
26
13
เด็กชายภัทรพจน์ ด้วงนคร
1 29 9 2546 30 5 2560 44 163
27
14
เด็กชายภูธเนศ รอดสถิตย์
1 11 6 2546 30 5 2560 59 170
28
15
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเนียม
1 17 1 2547 30 5 2560 55 170
29
16
เด็กชายวรเมธ พลอยใหม่
1 11 10 2546 30 5 2560 49 156
30
17
เด็กชายวรรธนัย พูชิน
1 10 1 2547 30 5 2560 53 171
31
18
เด็กชายวีรรัชพล แป้นพัด
1 6 9 2546 30 5 2560 54 164
32
19
เด็กชายอภิวัฒน์ เลิศวิราม
1 11 12 2546 30 5 2560 45 160
33
20
เด็กชายอรรณพ นุ่มพันธ์
1 10 11 2546 30 5 2560 40 150
34
21
เด็กหญิงกนกพรรณ กาหริบ
2 16 7 2546 30 5 2560 49 158
35
22
เด็กหญิงกรกฎ ทิมอุบล
2 21 8 2546 30 5 2560 59 167
36
23
เด็กหญิงกัญญาภัทร ล้อมไล้
2 18 1 2547 30 5 2560 52 160
37
24
เด็กหญิงกันติชา ปานดำ
2 14 4 2547 30 5 2560 46 165
38
25
เด็กหญิงจิราภา นิลโชติ
2 20 12 2546 30 5 2560 53 167
39
26
เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีชัย
2 29 8 2546 30 5 2560 40 146
40
27
เด็กหญิงชลันดา สิริบำเพ็ญทาน
2 10 12 2546 30 5 2560 44 157
41
28
เด็กหญิงฐิติกานต์ น้อยเจริญ
2 17 9 2546 30 5 2560 49 150
42
29
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สามารถกุล
2 22 6 2546 30 5 2560 50 161
43
30
เด็กหญิงณภัทร พึ่งโพธิ์ทอง
2 2 4 2547 30 5 2560 50 157
44
31
เด็กหญิงณัฐวรา อ่อนหวาน
2 16 6 2547 30 5 2560 57 165
45
32
เด็กหญิงณัฐวิภา คงแจ๋ว
2 25 4 2547 30 5 2560 58 156
46
33
เด็กหญิงธนวรรณ ม่วงพูล
2 11 8 2547 30 5 2560 72 161
47
34
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีนาน
2 17 12 2546 30 5 2560 50 153
48
35
เด็กหญิงนันท์นภัส ภูมิโคก
2 14 11 2546 30 5 2560 45 151
49
36
เด็กหญิงปภาดา แปลพิมพา
2 4 1 2547 30 5 2560 86 167
50
37
เด็กหญิงพรจันทร์ ทดแทน
2 18 8 2546 30 5 2560 49 158
51
38
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ พงค์รัตน์
2 1 6 2547 30 5 2560 45 155
52
39
เด็กหญิงพานิภัค สุพบ
2 29 4 2547 30 5 2560 45 162
53
40
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยพานิช
2 3 10 2546 30 5 2560 55 157
54
41
เด็กหญิงพิชญาภา พิพัฒจิตตระกูล
2 2 4 2547 30 5 2560 57 156
55
42
เด็กหญิงพิชยดา โพธิ์ตุ่น
2 13 4 2547 30 5 2560 42 155
56
43
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุ่ม
2 1 2 2547 30 5 2560 75 154
57
44
เด็กหญิงภูษิตา ศรีรัตน์
2 25 6 2546 30 5 2560 44 157
58
45
เด็กหญิงเมทิกา โชติวัชรมัย
2 28 1 2547 30 5 2560 43 153
59
46
เด็กหญิงลลิตภัทร สุขใย
2 10 6 2546 30 5 2560 60 160
60
47
เด็กหญิงอาจารี รอดเหลือ
2 3 7 2546 30 5 2560 42 155
61
48
เด็กหญิงอารียา ปรีชาจารย์
2 20 3 2547 30 5 2560 32 150
62
49
เด็กหญิงอินทิรา บุญเสริม
2 13 10 2546 30 5 2560 52 155
63
50
เด็กหญิงนันท์นภัส เปี่ยมแก้ว
2 23 2 2547 30 5 2560 50 161
64
51
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu