2_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤตภาส โพชนะกิจ
1 2 7 2547 30 5 2561 48 177
15
2
เด็กชายคณาธิป รอดพุ่ม
1 25 2 2548 30 5 2561 60 165
16
3
เด็กชายคุณานนท์ ชาลีเปรี่ยม
1 25 2 2548 30 5 2561 55 149
17
4
เด็กชายธนภัทร มังวงษ์
1 3 11 2547 30 5 2561 33 144
18
5
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ประภานนท์
1 26 7 2547 30 5 2561 65 170
19
6
เด็กชายปาณัท ปานเจริญ
1 27 4 2548 30 5 2561 73 172
20
7
เด็กชายพรนิวัฒน์ อยู่ฉ่ำ
1 1 1 2548 30 5 2561 37.9 158
21
8
เด็กชายพลภัทร แสนสำราญ
1 20 8 2547 30 5 2561 45 159
22
9
เด็กชายยศกร แจ้งมณี
1 27 10 2547 30 5 2561 48 169
23
10
เด็กชายรพีพัตร พลนิกร
1 23 11 2547 30 5 2561 37.7 159
24
11
เด็กชายวัชรินทร์ ผลขวัญ
1 30 4 2548 30 5 2561 31 142
25
12
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ หรั่งเพ็ชร
1 24 12 2547 30 5 2561 60 162
26
13
เด็กชายอาณกร ชินเชษฐ
1 10 10 2547 30 5 2561 45 165
27
14
เด็กหญิงกัญญาวรัตน์ ฉิมกรด
2 15 9 2547 30 5 2561 42 160
28
15
เด็กหญิงกิติญา ปราณีตพลกรัง
2 2 7 2547 30 5 2561 43 155
29
16
เด็กหญิงแก้วภู ว่องวิการณ์
2 9 9 2547 30 5 2561 49 152
30
17
เด็กหญิงชวัลรัตน์ โฉมศรี
2 16 8 2547 30 5 2561 48 161
31
18
เด็กหญิงณัฐนิชา เชื้อเนียม
2 17 10 2547 30 5 2561 58 170
32
19
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมสอน
2 22 11 2547 30 5 2561 48 158
33
20
เด็กหญิงณัฐรินทร์ ปาทาน
2 14 3 2547 30 5 2561 50 160
34
21
เด็กหญิงทิพรดา วงศ์สมุท
2 16 4 2548 30 5 2561 54 167
35
22
เด็กหญิงธัญชนก ปิยะปัญญาพงษ์
2 8 5 2547 30 5 2561 59 161
36
23
เด็กหญิงธัญยธร อัมราบุตร
2 14 6 2547 30 5 2561 46 158
37
24
เด็กหญิงนฤมล วรรณศรี
2 11 1 2548 30 5 2561 38 150
38
25
เด็กหญิงนลพรรณ นิติกิตเจริญวงศ์
2 18 4 2548 30 5 2561 35 151
39
26
เด็กหญิงนีรชา สังข์นิมิตร
2 24 11 2547 30 5 2561 43 145
40
27
เด็กหญิงปณาลี พันธ์พานิช
2 1 9 2548 30 5 2561 51 160
41
28
เด็กหญิงปภิณวิทย์ ช้างพันธ์
2 27 10 2547 30 5 2561 42 150
42
29
เด็กหญิงปรียาดา โอบอ้อม
2 13 9 2548 30 5 2561 40 151
43
30
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชื่นกลิ่น
2 21 10 2547 30 5 2561 45 158
44
31
เด็กหญิงปวีณา จินตนาการวิไล
2 9 11 2547 30 5 2561 55 157
45
32
เด็กหญิงพรจิรา นันทราช
2 18 10 2547 30 5 2561 44 156
46
33
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เอี่ยมชู
2 1 7 2547 30 5 2561 70 155
47
34
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ แสงไกร
2 17 5 2548 30 5 2561 34 154
48
35
เด็กหญิงภัทรพร เพ็งสิงห์
2 14 8 2547 30 5 2561 45 163
49
36
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ออนเขียว
2 1 12 2547 30 5 2561 47 157
50
37
เด็กหญิงภารดี อินรุ่ง
2 15 12 2547 30 5 2561 63 157
51
38
เด็กหญิงภูริชญา คุ่ยเจริญ
2 1 7 2547 30 5 2561 56 161
52
39
เด็กหญิงมนัสนันท์ ฉิมกรด
2 21 3 2548 30 5 2561 49 159
53
40
เด็กหญิงเมฑาวลัย อินทะโชติ
2 8 9 2547 30 5 2561 47 147
54
41
เด็กหญิงรัตนพร พันตะเภา
2 13 4 2548 30 5 2561 65 165
55
42
เด็กหญิงวราลี แก้วนิสัย
2 4 8 2547 30 5 2561 54 155
56
43
เด็กหญิงวิพัชชา เมฆอิน
2 23 4 2548 30 5 2561 52 160
57
44
เด็กหญิงศรัณย์พร เนียมใย
2 31 1 2548 30 5 2561 43 165
58
45
เด็กหญิงศศิกานต์ พฤทธิสาริกร
2 29 1 2548 30 5 2561 44 159
59
46
เด็กหญิงศิรดา สงเคราะห์
2 22 12 2547 30 5 2561 45 158
60
47
เด็กหญิงณัฐยา มานะวงษ์
2 30 5 2561 41 161
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
PrintMenu
94
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
95
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
96
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
97
{branch \0}
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu