ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อมูลผู้ประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
4
ชื่อหน่วยงาน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5
6
คำชี้แจง สำหรับข้อมูล IIT1นางสาว พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์ศึกษานิเทศก์0864655194pimpitcha.jit@loei1.go.th
7
โปรดระบุจำนวนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2นางสาว กิ่งนภา สกุลตั้งศึกษานิเทศก์0619614954kingnapha.sak@loei1.go.th
8
3นายจักรกฤษ อาจแก้วเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0872177314juk.ard@loei1.go.th
9
จำนวนบุคลากรทั้งหมด *
58คน
10
11
คำชี้แจง สำหรับข้อมูล EIT
12
13
14
15
16
17
18
อธิบายฟิลด์สำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
19
ฟิลด์คำอธิบายความต้องการ
20
ชื่อ - นามสกุล
สำหรับระบุชื่อ-นามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานต้องการ
21
อีเมล์
สำหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ต้องการ
22
ประเภทการติดต่อ
สำหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (จะมีประเภทของการติดต่อให้เลือก
โปรดคลิ๊กที่ลูกศรที่อยู่ท้ายช่อง)
ต้องการ
23
หมายเหตุ สพฐ. กำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง หากมีข้อมูลการตอบน้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้มากกว่าจำนวน
ขั้นต่ำที่กำหนด
เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพื่อให้การตอบแบบสำรวจ EIT บรรลุตามวัตถุประสงค์
24
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
25
ที่ชื่อ - นามสกุล *
(ไม่ใส่คำนำหน้า)
อีเมล์ *ประเภทการติดต่อ *
26
27
1นางวาสนา อาษาศรีwasana.asa@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
28
2นายณฐกร  ผิวพันธมิตรnatakorn.piw@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
29
3นายประสิทธิ์  ศรียากุลprasit.sri@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
30
4นางนิเวศ จันทร์สว่างniwet.cha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
31
5นายสาเมธ มังคละไชยาsamet.mun@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
32
6นายสุธน  สุพรมอินทร์suthon.sup@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
33
7นายภูพงศ์  พรมภักดิ์pupong.pom@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
34
8นายสุพจน์  นาเลาห์supoch.nal@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
35
9นายสุเทศ  นาคะรังษีsuted.nak@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
36
10นายกฤตภาส  สายทองดีkritphat.sai@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
37
11นายประวิทย์  น้อยบัวทองprawit.noi@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
38
12นายเดช  ปาจรียานนท์det.paj@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
39
13นายพลไชย  พลเพชรponchai.pon@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
40
14นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรมsarunyaporn.sut@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
41
15นายไพบูลย์ กงภูธรpibun.kon@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
42
16นายสมัย  วันนาsamai.wan@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
43
17นายปรัชญ์  ทองวัฒน์prach.tho@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
44
18นายกิติศักดิ์  เสนานุชkitisak.sen@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
45
19นายวรรัตน์  บุตรธรรมwarrarath.bud@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
46
20นายสมเชาว์  แก้ววงษาsomchao.kae@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
47
21นายสุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนาsupachai.wir@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
48
22นายกริชพรหม  ประสานgritphrom.pra@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
49
23นายธงชัย  เหง้าวิชัยthongchai.ngo@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
50
24นายพัชวิชญ์  โฮงยากุลpatchawong.hon@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
51
25นายเกรียงศักดิ์  โสมนาวัตร์kraingsak.som@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
52
26นายเล็ก  กันทะวงศ์lek.kan@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
53
27นายวิฑูรย์ สุระอุดรwitoon.sur@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
54
28นายคำตัน รามศิริkhamtan.ram@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
55
29นายกันตภณ  อินพิทักษ์kantaphon.inp@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
56
30นางนันทนา  เกษทองมาnuntana.ket@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
57
31นายถนอม  กุลจณีย์tanom.kul@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
58
32นายโยธิน  จันทร์สว่างyothin.cha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
59
33นายสุบรรณ ธรรมกุลsuban.tha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
60
34นายสุเกียรติ  สุจิมงคลsukiat.suj@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
61
35นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์gunyanuth.sim@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
62
36นายศักดา  สมานฉันท์sakda.san@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
63
37นางประดิษฐ์  เวียงสมุทรpradit.via@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
64
38นางญาณิศา  อยู่งานyanisa.yoo@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
65
39นายพงศ์ณภัทร  บุญโสมpongnapat.boo@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
66
40นายทรงยุทธ กาญจนโกมลchongyuth.kan@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
67
41นายประสงค์  สมอออนprasong.sam@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
68
42นายสุริยา  หงษ์เวียงsuriya.hon@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
69
43นางสุธาสินี คำโอsuthasinee.kha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
70
44นายนิพนธ์  แสนนางชนniphon.san@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
71
45นายสุรชัย  แสนประสิทธิ์surachai.sae@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
72
46นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์arunee.rat@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
73
47นายเหลาทอง  ศรีวิเศษlaothong.sri@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
74
48นางจันศรี  สุวรรณไกรษรchansri.suw@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
75
49นางโสภาพร  เสนีย์โสตรsopaporn.sen@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
76
50นายไพฑูรย์  จันทราphaitoon.jun@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
77
51นายมานพ  น้อยบัวทองmanop.noi@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
78
52นายถาวร  คำพีระthaworn.kam@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
79
53นายมงคล  ชูทิพย์mongkol@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
80
54นายสวัสดิ์  ชานุชิตsawad.cha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
81
55นางศิริลักษณ์ สุระอุดรsiriluk.sur@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
82
56นายพันธุ์เทพ  ใจคำphanthep.cha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
83
57นายสนธยา  พันชะโกsontaya.pun@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
84
58นายนพดล  ศรีขัดเค้าnoppadol.sri@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
85
59นายนิคม  ศรีเหลาnikom.sri@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
86
60นายชาญชัย สิงห์สุวรรณchanchai.sin@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
87
61นายอดิเรก  ธิมะสารadirek.thi@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
88
62นายไพรัตน์  ปรุงพณิชย์pairat.pru@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
89
63นายประยงค์  วงษ์ดีprayong.won@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
90
64นายเริงศักดิ์  ปางชาติroengsak.pan@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
91
65นายณภัทร  แก้วแจ่มnaphat.kae@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
92
66นายสุนทร ราชโยธาsunthon.rat@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
93
67นายนพดล  เครือปละnoppadon.kru@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
94
68นางศิวยา  รักคงsiwaya.rak@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
95
69นิยม  ศรีสถานniyom.sri@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
96
70นายสมจิตร  สิงห์สุวรรณsomjit.san@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
97
71นายสุรพล  เวียงทองsurapon.vie@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
98
72นายสมชาย  คำพิมพ์somchai.cam@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
99
73นายอดิศักดิ์ มีบุญadisak.mee@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน
100
74นายสุพล  แก้ววงษาsuphol.kha@loei1.go.thงานหลักของหน่วยงาน