แบบรายงานตำบล Long Term Careแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย(ทุก รพ.สต.ต้องรายงาน) จังหวัดศรีสะเกษ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
แบบรายงานตำบล Long Term Careแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการ.......................................
2
รอบ 3 เดือน(12/12/2558)รอบ 6 เดือน(31/3/2559)รอบ 9 เดือน(30/6/2559)รอบ 12 เดือน(30/9/2559)
3
ที่
รายการจำนวน(คน)ผลงานร้อยละจำนวน(คน)ผลงานร้อยละจำนวน(คน)ผลงานร้อยละจำนวน(คน)ผลงานร้อยละ
4
กลุ่มแม่และเด็ก
5
1จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด21272710000
6
2จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง20000
7
(พบสูติแพทย์ดูแลตลอดการตั้งครรภ์, เป็นโรคหัวใจ อายุรกรรม,
8
ครรภ์เป็นพิษ) และ ดูแลโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ(แพทย์ทั่วไป)
9
3จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด467467000
10
4ได้รับการประเมินพัฒนาการ4430443000
11
5มีพัฒนาการสมวัย4410441000
12
6มีพัฒนาการล่าช้า202000
13
7
เด็กกลุ่มปกติได้รับการวัดพัฒนาการ และสงสัยพัฒนาการ
14
ล่าช้าได้รับการส่งต่อ20000
15
8จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็ก LB BA) ทั้งหมด000000
16
9
เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการวัดพัฒนาการ และสงสัยพัฒนาการ
17
ล่าช้าได้รับการส่งต่อ000000
18
กลุ่มวัยเรียน
19
10จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด375000
20
11จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ที่ได้รับการคัดกรองสายตา2140000
21
12จำนวนเด็กนักเรียน ป.1ที่มีสายตาผิดปกติ0000
22
13จำนวนเด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตา0000
23
14จำนวนเด็กที่ได้รับการประเมิน IQ EQ0000
24
15จำนวนเด็กนักเรียนที่มีภาวะ LD50000
25
กลุ่มวัยรุ่น
26
16จำนวนวัยรุ่นหญิง (อายุ 15 -19 ปี) ทั้งหมด530000
27
17วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้ำ อายุ 15-19 ปี10000
28
18จำนวนการคลอดในวัยรุ่น10000
29
19จำนวนวัยรุ่นที่ได้รับการคุมกำเนิดทุกวิธี60000
30
20
จำนวนวัยรุ่นหญิงที่ได้รับการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร(ยาฝังคุมกำเนิด)
20000
31
21จำนวนวัยรุ่นทั้งหมด(ชาย+หญิง)10970000
32
22
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรม สูบบุหรี่ (ได้จากการสำรวจ)
200000
33
23
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ได้จากการสำรวจ)
300000
34
กลุ่มวัยทำงาน
35
24
จำนวนประชากรวัยทำงาน กลุ่มเสี่ยง (อายุ 35-59 ปี) ทั้งหมด
3766000
36
25ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน23500000
37
26เสี่ยงภาวะเบาหวาน280000
38
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน1150000
39
27ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง23500000
40
28เสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง7680000
41
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง2920000
42
29
ได้รับการคัดกรองโรคไต ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4080000
43
30GFR ระดับ 4 และ 500000
44
กลุ่มผู้สูงอายุ
45
312000
46
32จำนวนผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL26490000
47
33
ผู้สูงอายุ ติดสังคม(คน)และ ผลงาน(ได้รับการดูแลกี่คน)
25530000
48
34
ผู้สูงอายุ ติดบ้าน(คน) และผลงาน(ได้รับการดูแลกี่คน)
740000
49
35
ผู้สูงอายุ ติดเตียง(คน) และผลงาน(ได้รับการดูแลกี่คน)
220000
50
51
ลงชื่อ.....นางสมจันทร์ บัวเขียว.....ผู้รายงาน
52
ตำแหน่ง...หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ.............
53
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน......19 มกราคม 2559............
54
Loading...
Main menu