ประชุมปฏิบัติการ(การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลาโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
๑. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ผู้บริหารโรงเรียน
๒. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๗.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๙.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2
10/6/2018, 22:33:26
3
11/6/2018, 7:13:14
4
11/6/2018, 10:12:05วัดสังเวชกลุ่ม ๑
นางสาวสำอางเภาสูตร รองผู้อำนวยการ
นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาดนางสาวจิราภรณ์ มาชาตรีนางสาวพิมพ์ผกา ดีลาสนางสาวภัคจิรา โพธิกิจนายพัชรพล ปัญญาเร็วนางพิสมัย ฆังคะรัตน์นางสาวชบาไพร ธรรมวาสีนางยุพา เพ็ชร์โรจน์1
5
11/6/2018, 12:52:32วัดอินทารามกลุ่ม ๔นายอนันต์ เนตรมณีนายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุนายณัฐพล สร้อยมาตรนายพล พิมพ์โพธิ์นายฆนรุจ สุสานายศราวุธ คำสวาสดิ์
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
นางสาวประทานพร นิลศาสตร์นางสาวปภัชญา รัตนบุญยกร2
6
11/6/2018, 13:22:37สตรีวิทยากลุ่ม ๒นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์นางสาวนภาภรณ์ โล่ห์วัฒนานางธัญจิตรา พงษ์พญานางกัลยา วัฒนสารวิทย์นายพลวิทย์ กุมภานางสาวพันธ์ทิพย์ นิลพันธ์นางนวรัตน์ กล้ายประยงค์นางสาวเบญจมาศ ศรอำพล3
7
11/6/2018, 13:51:28สามเสนวิทยาลัยกลุ่ม ๒นางพนัสดา สีมั่นนางวราวดี แก้วจันทึกนางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์นายสุภ์ชาต สะอิมินางสาวศรีนภา บุตรภักดีนางฐาณัชชา กัญญาเงินนางกรกมล กำเนิดกาญจน์นางพรพรรณ อนะมานนางสาวกัลยา บูรณะกิจ4
8
11/6/2018, 15:32:40
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่ม ๓
นางอังสนา ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ)
นางสาวนิษา สายสินธุ์นางสาวพรพิรุณ ใจวงค์นางขันทอง แจ่มศรีนายกิตติคุณ มะยาแมนายสราวุธ ทองแสงนางสาวอาภากร รัตนโกสินทร์นางสาวปวริศา มีใยคชภัคนางสาวสุขรดา แปงใจ5
9
11/6/2018, 16:23:12
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กลุ่ม ๔นางสาวระวีวรรณ เลขนาวินนางสาวอัณฉรี ศิลางัดนายอรรถพล สีสุวรรณนายศิริธรรม หอมกลิ่นนายปัญญาวุธ ชัยชะนะ
นายฐิตวันต์ วนาศิลป์ศิริวงศ์
นางสาวขนิกานต์ บัวศรีนายปฐพี ไร่กลางนางสาวมณีพร ดีคำ6
10
12/6/2018, 9:05:42โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกลุ่ม ๓นายไสว บรรณาลัยนายชนินทร์ จันทร์เพชรนายกิตติศักดิ์ แก้งทองนางสาวอลิตา ดาด้วงนางสาวขวัญหทัย นุพรมนางพิชามญชุ์ เถาสมบัตินายกิตติ อัครยรรยงนางสาวกิตติมา กรุดอ่ำนางสาวดนิตา แก้วคำจันทร์7
11
12/6/2018, 9:08:35
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กลุ่ม ๔
นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายอธิป หัตถกีนายธนพงศ์ ต่วนชะเอมนางสาวจังคนิภา สีคำนายชินโชติ ธรรมสอนนายสุภาพ พงษ์สุวรรณนางสาวปิยมาส ปัญญานางสาวธารารัตน์ จุไธสงนางดรุณี เทพจันทร์8
12
12/6/2018, 9:48:02โรงเรียนมักกะสันพิทยากลุ่ม ๑นายเลอศักดิ์ สุวรรณเวลา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณนางสาวพัชรี กล้าหาญนางสาวชลนิศา พลยะเรศนายสรากร บุญกิจเจริญนางวิราภรณ์ บริกุลนางสาวจุฑามาศ วรรณปะขีนางสริญญา เกตุทัต9
13
12/6/2018, 10:51:31
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่ม ๑นายเอกวัฒน์ พัฒนวิบูลย์นางอรุณศรี ทวีโภคานางสาวกนก มาประชานายเอกวัฒน์ พัฒนวิบูลย์นายรชต เปรมฤทัยสกุลนายวรวุฒิ กระจ่างพัตร์นายกษิตสันต์ ลีอำนนต์กุล
นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
นางสาวอารีรัตน์ ศรีชมภู10
14
12/6/2018, 10:55:05วัดรางบัวกลุ่ม ๖นางสาวเพ็ญศรี นวลศรีนางสาวนิรดา แก้วเขียวนายธนรัชต์ บ่อทรายนางสาวนัดดา อิทธิแสงนางสาวอาฬสา วิเศษนางสาวพัชรภรณ์ ชูรััตน์นางศุภสินี เพ็งจันทร์นายอัศราวุฒิ จันทร์งาม
นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์
11
15
12/6/2018, 10:57:01วัดนวลนรดิศกลุ่ม ๖นางสาวอนิสา ยงยืน (แทน)นางสาวพฤฒิสิญจน์ ไทยเจริญสุขนายธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย
ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม
นางสาวสุพรรณกัลยา คุปติณทร
นางศุทธินี นิวาศะบุตร
นางสาวปัทมา หิรัณย์สมบัติกุล
นางสาวปาลิกา ทองเหลา12
16
12/6/2018, 14:22:26มัธยมวัดเบญจมบพิตรกลุ่ม ๒นายมนพมนตรี สกุลศิลป์ศิรินายคมสัน รักน้ำเที่ยงนายธงชัย จำปาพันธ์นางนันธนา อินทรุกขานายบัณฑูร ฝักแคเล็กนายวิสานต์ นะอ่อนนายนิคม จิตต์คงนายธวัฒชัย มากุลนายเจตเจริญ มาสีสุก13
17
12/6/2018, 14:24:46อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกลุ่ม ๕นางชลลดา ซัววงษ์นายจตุพร สวัสดีนางซัลบียะห์ สาโรวาทนางสาวพลอยไพลิน นาราดนางอินทร์วินันท์ ภูดิทเดชวัฒน์นายสมบัติ ผ่องอำไพนางสาวประกายดาว กลิ่นเกิดนายวิศวะ ประสานวงศ์นายนภัสรพี มาลาเวช14
18
12/6/2018, 14:41:22มัธยมวัดดาวคนองกลุ่ม ๔นางอุไร ปิ่นทองนางอรอุษา จันทน์ผลิผลนายตฤณเศรษฐ์ วาสนกมลนางสาวพัชรินทร์ สีมานายอนิวรรต อำพล
นางพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์
นายอนันต์ สุมงคลภัทรนางสาวสาธนี โพธิศรีนางสาวมัณฑนา วัฒนเสย15
19
12/6/2018, 14:50:43
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กลุ่ม ๕นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทองนายสมศักดิ์ เทวปฏิคมนายเริงชัย สถิตพรบรรพตนางรัตนากร พุทธิเสาวภาคย์นายทศพล ดีกระจ่างนายอนุชา พุ่มจันทร์นายธีระพงษ์ แสงสุขนางสาวอำพรพรรณ โยตะพงษ์นางปนัดดา วัจนะรัตน์16
20
12/6/2018, 14:55:53
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กลุ่ม ๔นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐนางสาววรรณลุ จารุจิตรนายเจษฎาภรณ์ สันวิลาศนางปนัดดา นิลเลื่อมนายจำรัส อนันต์กลยุทธ์นางสาวยุพิณ ศาลางามนางสาวภัทธิยา การมาสมนางสาวจินดาวรรณ ศิวะนารถนางวนิดา เมตตาปก17
21
12/6/2018, 14:59:35
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
กลุ่ม ๕นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรนางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุลนายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรมนางสาวเกศินี ทองทวีนายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัยนางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์นางสาวสาธิกา คุตกาล18
22
12/6/2018, 17:32:58ปัญญาวรคุณกลุ่ม ๖นางสาวนภาพร วงศ์พุทธานางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกิฬานางสาวปุณิกา เทอดธรรมคุณนางสาววรนุช มอญถนอมนายวิทยา ไชยศรีนายประทีป พรัมรัตนพงศ์นายณัฐชาติ สิงห์แม่งนางสาวสุภัชชา โพธิ์เงินนางสาวภัทรวัลย์ คงรัศมี19
23
12/6/2018, 17:55:50วัดบวรนิเวศกลุ่ม ๒นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญนางอนุช วงศ์ชุ่มเย็นนายสุนทร นิลดำนางวิภาวดี เรมี่ย์นายสุริยา อินพันทังนายทรงศักดิ์ สัตพันนางสุพัตรา เย็นเกล้ากุลนางสุภา อัศวอารีกุลนางจารุวรรณ พิริยะปัญญาพร20
24
13/6/2018, 8:37:10วัดสระเกศกลุ่ม ๑
นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ)
นายเอกชัย พรหมอยู่ณัชชลิดา นาถมทองนางสาวศิริพร คชตุ้งนางสาวพิลัยพร ดอกมะขามนางกนกวรรณ บำรุงศรีนางสายพิน วิริยะนางผดุง อารีพันธุ์นางสุภาวดี ใจภักดี21
25
13/6/2018, 9:37:48สวนอนันต์กลุ่ม ๓นายวิจิตร สมบัติวงศ์นางสาววันวิสาข์ บังสูงเนินนางสาวอุษา เเสนเลิงนางอารี ใจดีนางสุทธิศรี เรืองประทุมนายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีนางสาววรางคณา โกมลผลินนางนริสรา สว่างภูมินางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก22
26
13/6/2018, 9:52:11บางปะกอกวิทยาคมกลุ่ม ๕นางณิชาฒ์ สุกรีนางจำรัส ไขกระโทกนายเด่น จิตวิขามนางพรพัสนันท์ แสนสีสมนางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ์
นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์
นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์นางสิีริกร ตันทัศน์23
27
13/6/2018, 7:43:03ชิโนรสวิทยาลัยกลุ่ม ๓นายวิเชียร ชุติมาสกุลนายธรรมรัตน์ สันทัดนางสาวเบญจรัตน์ สิงหาโคตรนายสุทธา อินทนานนท์นายเสกสันติ รจนากรนายณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์นายวศิน รัตนยาติกุลนายไพบูลย์ เพียรพงษ์นางสาวอารดา คงวัฒน์24
28
13/6/2018, 10:59:20โรงเรียนวัดบวรมงคลกลุ่ม ๓นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้านางสาวจิราวรรณ ใจเพิ่มนางสาวอารีย์ ลี้อุดมนางสาวไอรดา อ้ายด้วงนายกรุงไร พวงน้อยนายวิรัช ศรีโกเศรษฐนายบพิตร ชูพยุงนางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ
นางสาววทัยพรรณ ธนปัญญาวรกุล
25
29
13/6/2018, 12:06:14สตรีวีดระฆังกลุ่ม ๓นาย พงศ์พิษณุ สุพรรณ์นาย สุคนธ์ บุญเทียมนาย คณพล สายงามนางสาว ยุพาวรรณ มีพันธ์นาย ภานุพงษ์ ไชยคง
นาง ชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์
นางสาว สิริรัตน์ ช่อฉายนางสาว ประภัสสร บูรณะกิตินางสาว วราลักษณ์ ช่อมะลิ26
30
13/6/2018, 10:31:49มัธยมวัดนายโรงกลุ่ม ๓นางวันทนา ชูช่วยนายสุชาติ พละศักดิ์นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรีนายอนุรัตน์ บุญพินิจนางสาวสุรีพร แจ้งสว่างนายปภังกร หัสดีธรรมนายพงศ์พัฒน์ อุปรานายฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์
นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย
27
31
13/6/2018, 14:03:13ศึกษานารีกลุ่ม ๔นางสาวอัมพร วิชัยศรีนายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะนายศรธนา วังสารนางสาวรัตนา แก้วอักษรนางสาวพรฉวี สำราญนางนภารัตน์ คล้ายแจ้งนายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชานายวันชาติ นามเกิดนายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์28
32
13/6/2018, 14:57:55
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กลุ่ม ๒นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะนางสาววาณี เก่งการทำนางสาวพรทิวา อัปมะโนนางสาวใจปอง ส้มลิ้มนางอรพินท์ คัมภีพันธ์นายมณเฑียร ลำดวนนางทองเริ่ม วัฒนกิจ
นางสาวพิชญ์สินี ไกรคงจิตต์
นางสาวสุธาทิพย์ มนทอง29
33
13/6/2018, 15:05:27โพธิสารพิทยากรกลุ่ม ๔นายปรีชา ชูเชิดนางอริศรา แสงกล้านายมาโนช วงษ์สดนางสาวศิรินาฏย์ เรืองประพันธ์นางสาวศิริรัตน์ อักษรกูลนายสมภพ โชคสมศิลปนางสาวเตือนใจ อินทโชตินางสาวมนัญญา มาบางยางนางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา30
34
13/6/2018, 15:50:12โรงเรียนวัดราชโอรสกลุ่ม ๔นางวริษฐา เหลืองอร่ามนายนวพล ศรีอำพันธ์นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทองนางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจนายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ
ว่าที่ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล
นางสาวสมาพร นาคแดงนางสาวธัญาดา คำลือนางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา31
35
13/6/2018, 15:55:37เตรียมอุดมศึกษากลุ่ม ๑นายทรงเกียรติ เทพประเสนนางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุลนายบุญฤทธิ์ ศรสำเร็จนายจักรชัย ศรีวรเวทย์นางมนต์ฤดี จิตรากรนางสาวสุพัตรา กฤชประภานางสาวชุตินันท์ พ่วงขาวนายชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา นางอังคณา อินทรักษา32
36
13/6/2018, 16:01:34ศีลาจารพิพัฒน์กลุ่ม ๒นางสาวจริยาวรรณ เนื่องฤทธิ์นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์นางรัตนาภรณ์ หลาบคำนางสาวณัฐรดา เบ้าคำนายพุทธิพงษ์ ทองเขียวนางสาวรัชนี พุทธาสมศรีนางสาวกนกวรรณ สีหนาทนางสาวศรีสุภางค์ ระเริงนางสาวปวริศา สัตย์รักษา33
37
13/6/2018, 16:02:31วัดราชบพิธกลุ่ม ๑นายมนัส ปิ่นนิกรนางสาวพอฤทัย ประเสริฐ์ศักดิ์นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุลนางสาวนีรนุช อุดมโครตนายสุวิช สิริอรุณธรรมนายปัญญา เกล้ากระโทรกนางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์
นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
34
38
14/6/2018, 8:50:18ไชยฉิมพลีวิทยาคมกลุ่ม ๖นายประกิจ เสลาหลักนางสาวอนุกูล นนช้างนางสาวรุ่งนภา อนันตโยธินนางสาวพรรณิกา กันตานางสาววันวิสา ประทายนายชวินทร์ เยื้องกรายนายพรชัย โสภาบุตรนายธนกร ภูภากรณ์นางวรรณนา ชลธาร35
39
14/6/2018, 9:33:52สุวรรณารามวิทยาคมกลุ่ม ๓นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชรนายประภัส ผลหมู่นายสรณ ปัทมพรมนางสาวอมรา ขอดสันเทียะนางสาวฐมน ม่วงนาพูลนางสาวบุปผา กาลพัฒน์นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่มนางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม
นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์
36
40
14/6/2018, 10:14:10ราชวินิต มัธยมกลุ่ม ๒
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส/นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์
นางสาวศิริพร เพิ่มขึ้นนายทรงเกียรติ มณีโชติชุติมานางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิรินายสุทธิชาติ บุณยทรรพนางสาวสุชาวดี บุญโยมนางสายสุนีย์ ชัยชมภูนายสุวัฒน์ชัย บุญรอดนางสาวมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา37
41
14/6/2018, 11:06:39เทพศิรินทร์กลุ่ม ๑นายอนันต์ ทรัพย์วารีนางสาวรัตติยา นามงามนายฮานาฟี สระอะนายรอน น้อมถวายนางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์นายวุฒิชัย หอยจับนางเพชรรัตน์ วงแวงน้อยนางฐษา จันทรังษีนายกรวิทย์ ลองจำนงค์38
42
14/6/2018, 12:36:50ราชวินิตบางแคปานขำกลุ่ม ๖
นายธนะกุล ช้อนแก้ว/นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์นางนิดา มีสถิตย์นางชุลีกร ดีชูกชกรนางสาวมัตติกา ธินันท์นางสาวศศิธร พาหุรัตน์นางสมใจ เหลือบุญชูนายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้วนางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์39
43
14/6/2018, 15:14:09วัดพุทธบูชากลุ่ม ๕นางบุสบง พรหมจันทร์นายกนก สมดีนางสาวจริยา เดชมูลนางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้วนางสาววรนาฏ ชูสงนายสุวิกรม โรจนชูศรีนางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐนางสาวพรรธิวา บุตรน้ำเพชร40
44
14/6/2018, 15:15:45วัดน้อยนพคุณกลุ่ม ๒นายสุวัฒน์ แสงผดุงนายณัฐพล หงษ์คำนางยุพิน แสงผดุงนางสาวพรจิรา เสือประดิษฐนางสาวปิยวรรณ เรืองรักษ์นายประยุทธ์ คำกองนางนวลจันทร์ ศรีโสธรนางสุธีพร ศิริลักษณ์นางสาวเพ็ญประภา สืบสาร41
45
14/6/2018, 15:31:41โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกลุ่ม ๒นางนงลักษณ์ วังปรีชานายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์นางสาวสุมิตรา ชุนทรนางสาวนิภาธร มุลกุณีนายธนายุต ขำวงษ์นายทศพล ไชยมงคลนางสาวแพรวา สูตรมงคลนายวุฒิชาติ ลือขจรนางสาววรรณกร มาลยาภรณ์42
46
14/6/2018, 15:47:08
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กลุ่ม ๔นางกาญจนา สระศรีทองนายธีรวุธ รุณแสงนายศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง
นางสาวเกศรินทร์ หาญดำรงค์รักษ์
นางสาวนาธิกา น้อยสีมุมนายนัทธวัฒน์ ชัยเรือนนางขนิษฐา ธรรมสาครนายสรศักดิ์ สะวะรัมย์นายปิยะวงษ์ บางปา43
47
14/6/2018, 15:53:29ทวีธาภิเศก บางขุนเทียนกลุ่ม ๕
นางสาวจริยา ทศพร (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา)
นายสมชาต บุญเจือนายปศาสตร์ ต้นทองนายถนอม พรมสุวรรณ์นางสวนขวัญ สกุลช่างอโศกนางสาวสมใจ เพียรมานะกิจนางสาวอาภา จิตต์มั่นการนายสมคิด ประสานพิมพ์นางสาวมุจลินทร์ แสงสุวอ44
48
14/6/2018, 15:54:25โรงเรียนทวีธาภิเศกกลุ่ม ๓นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์นางสาวณปภาพร จันทร์ดวงนางสาวธาริดา โชคนรนิธินายอดิพล แจ้งเจริญนางสาวปุณณวรรณ นุ่มประสงค์นายประนอม พุกสุริย์วงษ์นางสาวสุธาสินี พรมทานายชานนท์ กุลประดิษฐ์นางสาวณภัทร กุลจิตติธร45
49
14/6/2018, 16:18:21มัธยมวัดหนองแขมกลุ่ม ๖นายวันชัย ทองเกิดนางสาวแพรรุ้ง ธานีมาศนางสาวพรรณิตา บุญกล้านายปิยนันท์ อันโนนายนนทกานต์ พรมมานางสาวธิดา ทองแย้มนางสาวพิมพ์จันทร์ แดงนานายกิตติวีร์ ภาดี
นางสาวศิรินันท์ ชัยนิวัฒนา
46
50
14/6/2018, 16:30:09สตรีวัดอัปสรสวรรค์กลุ่ม ๖นางสิริกร สุกินนางบุญสม สานิยมนางสาวศุภาวรรณ ผลสง่านางใบศรี เนตรสืบสายนางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว
นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์นางจินตนา ใจตรงนางสาวนวาระ โสมประภัศร์47
51
14/6/2018, 16:34:54จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกลุ่ม ๖นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐนางดวงใจ กีรติรัตนะนางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศนางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐนางสุภัจฉรี เลิศอนันต์นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียมนายหฤษฎ์ เตือนหทัยนางมณีรัตน์ สายจันทร์48
52
14/6/2018, 16:39:41
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กลุ่ม ๖นางสาวสรินนา รักอนันตชัยนางสาวสุภัทรา ไชยดานางกิตติพงษ์ ศรีสาคำนางสาวณัฐพร โคเลิศนางสาวเกศริน สุวรรณเจริญนายธวัช ไชยพิมพานายสมเจตน์ จันทร์กระจ่างนายประวัติ อุนธุโรนางนริสรา เดชพรหม49
53
15/6/2018, 8:30:07พิทยาลงกรณ์พิทยาคมกลุ่ม ๕นางสาววิมลนาถ บัวแก้วนางกฤตยาภรณ์ ขันตีนางสาวเกสริน ภาคสุทธิผลนายสมบัติ ทั่งทองนางกัณฑ์กมล แตงอุไรนายณัฐพงศ์ ทองมานายกิตติ โพธิ์อ่อนนายจรูญ แตงอุไรนางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ50
54
15/6/2018, 11:12:23ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกลุ่ม ๒นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมินายคมสันต์ นิลพันธ์นายชนาธิป พงศ์เสน่ห์วิทยานางนุชนารถ เฟอร์โฮฟนางสาวปาริชาต สุนทร
นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
นายสุชาติ เขียวสอาดนางสาวสุภิญญา แซ่เซียวนายฉัตรชัย เหรียญทอง51
55
15/6/2018, 14:31:04
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุ่ม ๔นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์นางภวรัตน ภัทรผลพูลนางสาวจีรวรรณ เข็มกลัดนางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชานายจิรภัทร อำไพเมืองนายรวิ แจ่มพินิจนายอิสินธร เดชคุ้มนางเต็มดวง ชาญฤทธิ์52
56
15/6/2018, 14:54:46ิวิมุตยารามพิทยากรกลุ่ม ๑นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์นางสาวพิไลวรรณ ทองมากนางสาวจิรภัทร บุญครอบนางสาวสุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณนางสาวมาริสา นุงอาหลีนายมานัสัย สายแขกนายธีรชัย บำรุงศิลป์นางสาวอวยพร อารีโกเศศ
นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม
53
57
15/6/2018, 14:57:42ไตรมิตรวิทยาลัยกลุ่ม ๑นายศรายุทธ รัตนปัญญานายปัญญา ภิรมณ์จันทร์นางสาวสุพัตรา เกตสิทธิ์นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคลนางสาวลัดดาวรรณ จันหุดีนางสาววิมลวรรณ วงแวงนางสาวนิตยา ธรรมโชตินายนฤดล จันทร์เพ็ชร์นายพงศธร วิภาวิน54
58
15/6/2018, 15:21:43วัดประดู่ในทรงธรรมกลุ่ม ๖นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิตนายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสมนางสาวดิสสมัย รัตนวรรณีนางสาวสรารัตน์ ทังสีนางจำเนียร สิทธิวิชาภิญโญนางสาวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจนายอรรถกร เย็นเป็นสุขนายอนุรักษ์ เขียวนอกนายวาทสิทธิ์ อินทรียงค์55
59
15/6/2018, 15:33:03สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกลุ่ม ๕นางสุชารัตน์ ดิสขำนายธนวัฒน์ ทองดีนางสาวอารีรัตน์ ขวัญทะเลนางสาวสุดารัตน์ แป้นทองนายปณิธาน กลิ่นมาลัยนางสาวธนภรณ์ มูลอ้ายนางสาวสุธินี ศรีชนนายธเนศ ดิ้นสกุลนางสาวมาลินี รัตนมาลี56
60
15/6/2018, 16:31:03โรงเรียนศึกษานารีวิทยากลุ่ม ๕นางนิรณรา เนตรศิรินางสุมาลี มณีลาภนายศุภกิจ หงษ์ทองนางสาวจารุวรรณ ยิ้มจันทร์นายปรัชญ์ สร้อยพูลนายณรงค์ศักดิ์ พูลลมัยนางสาวสุริยาวดี ชวดอิ่มนางสาวพิมพ์ตะวัน ศรีสาคร
นางสาวไอรินทร์ ศรีอัญญาพงศ์
57
61
18/6/2018, 16:05:03มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กลุ่ม ๒นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุลนายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์นายอภิชัย แก้วกระจ่าง นางสุทัศนา พรหมเวชนายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบนางสาวปัทมา ตันไพบูลย์นางสาววัลยา ทวีสมบูรณ์นายณฐพล หาญตะล่อม
นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล
58
62
19/6/2018, 14:25:42
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
กลุ่ม ๒นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญนายศราวุธ ทรัพย์อุดมนางสาวกุณฑีรา อารีกุลนางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์นางสาวปรางทอง สีแสงนายวินัย หยั่งถึงนายซุปเป้อร์ สุกันทา
นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน์
นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์59
63
19/6/2018, 14:47:30โรงเรียนมหรรณพารามกลุ่ม ๔นางอังสนา เกิดบุญส่งนายอภิชาติ แสนโคตรนางภิญญุภา บุญลักขะนางสาวจารุวรรณ เทียนเงินนางอภิรดี วัศราติยานนท์นางสาววิมณเทียร เพาะบุญนางสาวอรวรรณ จิตประไพนายกฤติกร บุญมีนางเสาวลักษณ์ คงทน60
64
19/6/2018, 15:17:34โรงเรียนแจงร้อนวิทยากลุ่ม ๕นายเทพพร อาจเวทย์นายจรัญ ขันทองคำนายศุภกิตติ์ บุญเตี้ยนางสาววรรณรัตน์ วิลานันท์นางสมาพร ภู่ระหงษ์นายมงคล สินสืบเชื้อศรัญญา ทองดีนางสาวอนุตรา โปรังษีนายธนกฤต เกษกิ่ง61
65
19/6/2018, 16:40:06วัดราชาธิวาสกลุ่ม ๒นายชาญณรงค์ แก้วเล็กนางสาวสุนีย์ รุททองจันทร์นางอรพิณ ประดับชัยมงคลนางสาวสุดารัตน์ นวลแย้มนางสาวอมรรัตน์ ช่างคิดนางสาวจุฑามาศ ฉุยฉายนางสาวเพชรไพรินทร์ ศรีละบุตรนายอธิป มีชนะนายเจนวิทย์ อำมาตย์มณี62
66
20/6/2018, 5:51:58สวนกุหลาบวิทยาลัยกลุ่ม ๑นายวิทยา ศรีชมภูนางสาวพรลภัส เสวกะนายสุพล นิลกลางนางบุญนะ บุญประเทืองนายสุทธิพงษ์ คงสว่างนางสาวเขมศรี จิรารัตน์นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทองนางสาวรัชนู พิมพ์พิทักษ์นางสาวมัทนา ต๊ะตันยาง63
67
20/6/2018, 9:23:24โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกลุ่ม ๓นายกฤษฎิ์ฎิพล ศิริวรขันธุ์นางสาวสุกัญญา ขันอาษานายเจษฎา จิตต์มั่นว่าที่ร้อยตรีนราพร หนูเผือกนางนัจภัค พุทธโคตร
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ปานขำ
นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณนายจารึก ศุภพงศ์
นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์ ต้นจาน
64
68
20/6/2018, 9:32:50สวนอนันต์กลุ่ม ๓
นายดิเรก คำอุปละ ครูปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววันวิสาข์ บังสูงเนินนางสาวอุษา เเสนเลิงนางอารี ใจดีนางสุทธิศรี เรืองประทุมนายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีนางสาววรางคณา โกมลผลินนางนริสรา สว่างภูมินางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก
69
20/6/2018, 13:24:12
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่ม ๑นางสาวพฤฒยา เลิศมานพนายพรพงศ์ ทองคำนาสาวนันทวัลย์ เฟื่องฟูนางสาวชนนันท์ ยวงเดชกล้านางสาวสลิลดา พิชยกัลป์
นายปิยะบุตร หงษ์ศรีจันทร์
นายอภิชน สลับแก้วนายรุ่งโรจน์ ศรีสังข์นายวิทยา ศรีสร้อย65
70
21/6/2018, 12:36:54มัธยมวัดสิงห์กลุ่ม ๕นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์นายเอกภพ สร้อยฟ้านางสาวพัชรี บุญเรืองนางสาวนิศารัตน์ แสงรีนายชวนชัย วรรณสิทธิ์นายสุทธิชัย วีระเสถียร
ว่าที่ ร.ต.หญิงนงนภัส กางร่มกลาง
นายปริญญา ภู่คร้ามนายอดิเรก จันทร์แทน
71
22/6/2018, 9:09:34สวนอนันต์กลุ่ม ๓
นายดิเรก คำอุปละ ครูปฏิบัติหน้าที่กลุ่มวิชาการ
นางสาววันวิสาข์ บังสูงเนินนางสาวอุษา เเสนเลิงนางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามนางสุทธิศรี เรืองประทุมนายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีนางสาววรางคณา โกมลผลินนางนริสรา สว่่างภูมินางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu