แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHI
1
OCC-นบ 01 Rev.59
2
ชื่อหน่วยบริการสุขภาพ..............................................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........................................
3
คำชี้แจง :
1. แบบรายงานนี้สำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิสรุปข้อมูลการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
4
(คลินิกสุขภาพเกษตรกร)ให้กับแรงงานในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมและจัดทำ
5
เป็นข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดโดยเพิ่มเติมข้อมูลการให้บริการอาชีวอนามัยให้กับประชาชนทั่วไป
6
7
2. การคำนวณร้อยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจสอบที่มีผลการตรวจพบว่า เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อ
8
พิษสารกำจัดศัตรูพืชคำนวณจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ นบก.1-56 และเจาะเลือดคัดกรองด้วยกระดาษ
9
ทดสอบโคลีนเอสเตอเรส( Cholinesterase Reactive Paper) เท่านั้น ส่วนผู้มาคัดกรองทั้งที่เป็นเกษตรกร และ
10
ประชาชนทั่วไปให้รายงานในส่วนของกิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามข้อมูลการสนับสนุน
11
กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสที่กรมควบคุมโรคจัดให้
12
...............................................................................................................................
13
ส่วนที่ 1 สถานะของหน่วยบริการในการจัดบริการอาชีวอนามัยแก๊สแรงงานในชุมชน
14
1.1 มีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้เกิดแรงงานในชุมชน
15
เป็นครั้งแรก
ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา.......ปี
16
1.2 มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร
17
ไม่ได้จัด
จัดบริการเป็นครั้งแรก
ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา.....ปี
18
19
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรวัยทำงานในพื้นที่ของหน่วยบริการ
20
ลำดับ
ข้อมูล
หน่วยนับ
ผล
21
1
จำนวนประชากรวัยแรงงาน/วัยทำงานในชุมชนทั้งหมดในพื้นที่
คน
22
2
จำนวนวัยจำนวนแรงงานในชุมชนภาคเกษตรกรรมทั้งหมดในพื้นที่
คน
23
3
จำนวนเกษตรกรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์/เกษตรทางเลือกที่มีอยู่ในพื้นที่
คน
24
4
จำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยพื้นฐาน /
25
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย
คน
26
5
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 11 ข้อ
ข้อ
27
อยู่ในระดับ
28
เริ่มต้น (เข้าร่วมจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร มีการดำเนินกิจกรรม
29
ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไปแต่ไม่ครบ 6 ข้อ( ข้อ 1-6)
ข้อ
30
พื้นฐาน(ดำเนินกิจกรรม ข้อ 1-6 ครบทุกข้อ)
ข้อ
31
ดี (ดำเนินกิจกรรมได้ 7-9 ข้อ (รวมกิจกรรมข้อ 1- 6)
ข้อ
32
ดีมาก (ดำเนินกิจกรรมได้ 8-11 ข้อ(รวมกิจกรรมข้อ 1 - 6)
ข้อ
33
34
35
ส่วนที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อการดูแลสุขภาพเกษตรกร
36
ลำดับ
ข้อมูล
หน่วยนับ
ผล
37
6
ข้อมูลเกษตรกรที่มารับบริการอาชีวอนามัย
38
6.1 จำนวนเกษตรกรที่รับการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกร
39
จากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยแบบประเมินความเสี่ยงฯ (นบก.1-56)
คน0
40
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงต่ำ รวม
คน
41
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงปานกลาง รวม
คน
42
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงค่อนข้างสูง รวม
คน
43
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงสูง รวม
คน
44
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงสูงมาก รวม
คน
45
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วย นบก.1-56 มีผลเสี่ยงค่อนข้างสูงถึงสูงมาก รวม
คน
46
6.2 จำนวนเกษตรกรได้รับการประเมินด้วยแบบ นบก.1-56 ที่มีผลเสี่ยงค่อนข้างสูงซึ่งสูงมาก
47
ได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใช้ Cholinesterase Reactive Paper รวมเท่ากับ
คน0
48
- ผลการตรวจพบว่า ปกติ รวม เท่ากับ
คน
49
- ผลการตรวจพบว่า ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
50
- ผลการตรวจพบว่า มีความเสี่ยง รวม เท่ากับ
คน
51
- ผลการตรวจพบว่า ไม่ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
52
คน
53
6.3 จำนวนเกษตรกรที่ไม่ได้รับการประเมินด้วยแบบ นบก.1-56 หรือมีผลการตรวจ
54
คัดกรองเสียงต่ำถึงเสียงบ้านกลาง ได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใช้
55
Cholinesterase Reactive Paper รวมเท่ากับ
คน0
56
- ผลการตรวจพบว่า ปกติ รวม เท่ากับ
คน
57
- ผลการตรวจพบว่า ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
58
- ผลการตรวจพบว่า มีความเสี่ยง รวม เท่ากับ
คน
59
- ผลการตรวจพบว่า ไม่ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
60
61
7
ข้อมูลประชากรที่มารับบริการ
62
- จำนวนประชาชนทั่วไปที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใช้ Cholinesterase
63
Reactive Paper รวมเท่ากับ
คน0
64
- ผลการตรวจพบว่า ปกติ รวม เท่ากับ
คน
65
- ผลการตรวจพบว่า ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
66
- ผลการตรวจพบว่า มีความเสี่ยง รวม เท่ากับ
คน
67
- ผลการตรวจพบว่า ไม่ปลอดภัย รวม เท่ากับ
คน
68
69
8
จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ เพื่อการดูแลสุขภาพเกษตรกรในชุมชน
70
เช่น อบต./อปท./เกษตรตำบล/กลุ่มอาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยให้เกษตรกร
71
ระบุเครือข่าย.............................................................................
เครือข่าย
72
ภาครัฐ(นอกกระทรวงสาธารณสุข) โปรดระบุประเภท.............................
แห่ง
73
ภาคเอกชน
แห่ง
74
อปทแห่ง
75
NGOแห่ง
76
ภาคประชาชน/ผู้นำชุมชน
แห่ง
77
78
9
จำนวนชุมชน/พื้นที่ต้นแบบด้านอาชีวอนามัยที่มีการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
แห่ง
79
10
จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา/ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีวอนามัยและการเฝ้าระวังป้องกัน
80
โรคจากการประกอบอาชีพ(อสม./อส.อช.)
คน
81
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความเสี่ยงด้านพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้อง(รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรม
82
การป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช)
83
ลำดับ
ข้อมูล
หน่วยนับ
ผล
84
11
จำนวนเกษตรกรผู้ได้รับความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
คน
85
12
ได้รับความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จาก
86
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม.
คน
87
แผ่นพับ/โปสเตอร์
คน
88
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์
คน
89
อินเตอร์เน็ต
คน
90
ร้านจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร
คน
91
เจ้าหน้าที่เกษตร หรือ ธกส.
คน
92
93
13
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการประเมินความรู้พฤติกรรมการป้องกันตนเอง
94
จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
คน
95
- จำนวนเกษตรกรที่มีคะแนนพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
96
ในระดับดีมาก(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70)
คน
97
ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร
98
..............................................................................................................................................................................................
99
..............................................................................................................................................................................................
100
..............................................................................................................................................................................................
Loading...
Main menu