รายการรับจ่ายเงินของ รพสต.2562.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.ในเขตอำเภอปลาปาก
2
รายการมหาชัยโคกสูงโคกสว่าง
หนองเทาใหญ่
หนองฮีนาดอกไม้กุตาไก้นามะเขือโพนสวาง
3
รายรับ ปี 25620000000000
4
- fixcost
5
- `QOF
6
- สนับสนุนจาก รพ.
7
- อื่นๆ ค่าเสื่อม
8
- อื่ื่นๆ เช่นกองทุนตำบล/ดอก
9
รายจ่าย ปี 2561000 - 00000
10
รายละเอียดการจ่าย ปี `2561
11
-ค่าสาธารณูปโภค
12
-ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/งานบ้านงานครัว
13
-ค่าซ่อมแซมอาคาร/บ้านพัก/ครุภัณฑ์
14
- ค่าตอบแทน
15
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
16
-ค่าจ้างเหมาบริการ
17
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โครงการกองทุนตำบล)
18
-เงินเดือน ค่าจ้าง
19
20
เงินบำรุงคงเหลือ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu