ม.6/6
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ผู้ประเมิน 1. นายวิชชุญาณ วังศรีเเก้ว 2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายธิติวุฒิ บุตตะนิตย์
3332333234332.92ดี
8
2
นายเกียรติศักดิ์ หลักคำ
3332333234332.92ดี
9
3นายณชพล ชาววัง3332333234332.92ดี
10
4
นายณัฐวัฒน์ จันทร์หอม
3332333234332.92ดี
11
5
นายฉัตรมงคล พันธ์กลิ่น
3332333234332.92ดี
12
6
นายปานนท์ ทาตระบุตร
3332333234332.92ดี
13
7
นายเอกรัตน์ ทองมา
3332333234332.92ดี
14
8
นายเสรีภาพ มูลอามาตย์
3332333234332.92ดี
15
9
นายธิติ ศรีพิทักษ์
3332333234332.92ดี
16
10
นายนันทวัช อ่อนใจ
3332333234332.92ดี
17
11
นายกฤษฎาพงษ์ ปัตตา
3332333234332.92ดี
18
12
นางสาวกันธิมา ธานี
3332333234332.92ดี
19
13
นางสาวประภัสสร ไชยสิทธิ์
3332333234332.92ดี
20
14
นางสาวขนิษฐา กะสิพรรณ
3332333234332.92ดี
21
15
นางสาวบัณฑิตา ศรไชย
3332333234332.92ดี
22
16
นางสาวศศิธร ขยันการ
3332333234332.92ดี
23
17
นางสาวกาญจน์นภา รอดคุ้ม
3332333234332.92ดี
24
18
นางสาวมาริสา ผิวขำ
3332333234332.92ดี
25
19
นางสาวลลิตา มนัสสา
3332333234332.92ดี
26
20
นางสาวสุนิตา หลักทอง
3332333234332.92ดี
27
21
นางสาวเสาวลักษณ์ ลาหาญ
3332333234332.92ดี
28
22
นางสาวอาทิตติยา มุ่งหมาย
3332333234332.92ดี
29
2364.172.916666667
30
240.00FALSE
31
250.00FALSE
32
260.00FALSE
33
270.00FALSE
34
280.00FALSE
35
290.00FALSE
36
300.00FALSE
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1