งบประมาณ2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ณ วันที่04/10/2559
2
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
6
12000200594
2000201059700001
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน59115002,543,035.002,531,052.3211,982.6899.53%
7
8
22000200594
2000201059700002
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทร‎วงศึกษา591150077,100.0076,305.00795.0098.97%
9
10
32000200594
2000201059700003
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎591150060,000.0059,178.00822.0098.63%
11
12
42000200594
2000204001500012
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานข‎องผู้ตรวจราชการ
591141024,000.0024,000.00.00100.00%
13
14
52000200594
2000204004000000
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รายการงบประจำ)591110011,453,643.0011,431,373.0022,270.0099.81%
15
16
62000200594
2000204004000000
งบดำเนินงาน (รายการงบประจำ)59112004,768,600.004,768,592.597.41100.00%
17
18
72000200594
2000204004110120
คอม PC สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า‎18‎.‎5‎นิ้ว‎ จำนวน 10 เครื่อง
5911310160,000.00155,000.005,000.0096.88%
19
20
82000200594
2000204004500003
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภูเขา59114101,175,000.001,174,991.009.00100.00%
21
22
92000200594
2000204004500004
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่ว‎ยเหลือผู้พิการ
59114105,600.005,600.00.00100.00%
23
24
102000200594
2000204004700002
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถ‎ิ่นทุรกันดาร
591150055,000.0055,000.00.00100.00%
25
26
112000200594
2000204005000000
งบอัธยาศัย (รายการงบประจำ)59112003,084,500.003,084,439.2460.76100.00%
27
28
122000200594
2000204005110106
คอมโน๊ตบุ๊คส์ กศน.ตำบล จอขนาดไม่น้อยกว่า ‎12 ‎นิ้ว‎ จำนวน 8 เครื่อง
5911310128,000.00124,000.004,000.0096.88%
29
30
112000200594
2000289020000000
ค่าตอบแทนครู กศน.ตำบล (รายการงบประจำ)591110011,741,350.0012,550,200.00-808,850.00106.89%
31
32
122000200594
2000289020000000
ค่าประกันสังคม ครู กศน.ตำบล (รายการงบประจำ)5911200459,000.00449,700.009,300.0097.97%
33
34
132000200594
2000289020500001
ค่าหนังสือเรียน59114102,520,042.002,520,040.951.05100.00%
35
36
142000200594
2000289020500008
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน59114102,856,650.002,841,412.0015,238.0099.47%
37
38
152000200594
2000289020500009
ค่าจัดการเรียนการสอน591141012,907,640.0012,907,639.88.12100.00%
39
รวมทั้งสิ้น54,019,160.0054,758,523.98-739,363.98
40
41
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ101.37%
42
113,148.00
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2
 
 
Main menu