แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร BJ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
3
ลำดับที่
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
4
1หลักสูตรควรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน หากมิสามารถดำเนินการตามแผนได้ จะต้องมีวิธีการในการส่งเสริมเพื่อให้สามารถบรรลุแผนของแต่ละบุคคลได้- สื่อความในการประชุมหลักสูตรถึงหลักเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
-ติดตามให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำแผนการพัฒนาตนเอง และ กรอกข้อมูลลงในระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม
-จัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาและร่วมกันทำวิจัย สำหรับอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์
-กำหนดให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยนำเสนอใน TNIAC
-มีการแจ้งเตือนความก้าวหน้าในไลน์กลุ่ม
มิย. 2562
5
2หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจแต่แบบประเมินยังไม่สะท้อนคุณภาพที่จะนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป
อ. น้ำพร และ กรรมการหลักสูตร
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานประกันคุณภาพ และ วิชาการ เพื่อกำหนดข้อคำถามที่สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร
-ร่วมติดตามการตอบกลับแบบสอบถามจากนำมาวิเคราห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
-สัมภาษณ์กลุ่มเพื่อถามในประเด็นต่างๆให้ลึกขึ้น
6
3หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละตัวบ่งชี้การดำเนินงานให้ชัดเจนทุกองค์ประกอบ โดยกำหนดขั้นตอนในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การประเมินและการปรับปรุง
บัณฑิต - ดร. ชาลิสา
นักศึกษา - อ. ชนนิกา
อาจารย์ - อ. น้ำพร
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน - อ. น้ำพร / มนัญณัฏฐ์
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - อ. สมบัติ
- ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบีเจเพื่อพัฒนาหลักสูตรในการสร้างนักศึกษาให้ตรงกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรคือ เก่งภาษา มีภาวะผู้นำ เลิศล้ำบริหาร ชำนสญไอที และมี soft skill
-การประชุมกรรมการหลักสูตรร่วมกันเพื่อ PDCA ในแต่ละตัวบ่งชี้
- พัฒนาเทคนิคการเขียน มคอ. 7 / ขอคำแนะนำจากหลักสูตรพี่เลี้ยง / ทำมคอ. 7 ครึ่งปี
มิย. 2562
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu