ง30276ส่งงานแนะนำตนเอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล
ชั้น ม.5 ห้อง .................
เลขที่
ส่งงานตรงนี้
คะแนน
2
23/5/2016, 13:47:06นายกิติวุฒิ พรมโลก21
https://docs.google.com/presentation/d/1xclbA36FO2sMZZunuUkw-sdJoh0BHW5DBujUREh9cMQ/edit?usp=sharing
3
23/5/2016, 13:33:27นางสาวธันยพร คนรู้22
https://docs.google.com/presentation/d/1ZsVn7AF_QKzEl0xSzSdJxLicnNbbwWI_R7qx7D8j-rE/edit?usp=sharing
4
23/5/2016, 14:32:56นางสาวน้ำฝน ประพาน23
https://docs.google.com/presentation/d/1vAvo2w9G3pz7bhIINXkBUdHFFFze9TAWATdvKbRSGT0/edit?usp=sharing
5
23/5/2016, 14:11:29
นางสาวปัทมวรรณ อำนวยโภชน์
24
https://docs.google.com/presentation/d/1Qv5vLc9ohUJLTe3fc71_VSj3Nr4Z9fJv8B6Ly3sic_A/edit?usp=sharing
6
23/5/2016, 13:32:11
นางสาวปิยะธิดา นามจำปา
25
https://docs.google.com/presentation/d/1dfy4jydm08Y8xFxI0dhAVKa6S8GHwavIX-EbmWFERXQ/edit?usp=sharing
7
23/5/2016, 14:08:35
นางสาวภัทราภรณ์ เสนคำสอน
26
https://docs.google.com/presentation/d/1rJQLH-dbveCMd7PxfJp2G-Qf1-G_2qZPcvRkGgIfPH8/edit?usp=sharing
8
23/5/2016, 14:04:01
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์บุตร
27
https://docs.google.com/presentation/d/1HA-tDnin7DOwn9-hj2eTaR1KCnSLzFeilLO9jJk9jG4/edit?usp=sharing
9
23/5/2016, 13:46:04
นางสาวสุภาพร อนุวรรณ์
28
https://docs.google.com/presentation/d/1q2CEzgWqK61rmoQOL9F5cTFAe3F2rKKgi0Nu9kqg7Sk/edit?usp=sharing
10
23/5/2016, 13:44:06
นางสาวอมรรัตน์ ไชยโกฏิ
29
https://docs.google.com/presentation/d/1T-_rQoq7TTHSjSxIgAiOjIsp3syJ-BonLBs_4ePdD-Q/edit?usp=sharing
11
23/5/2016, 14:32:20นายปริญญา มะศรีหา210
https://docs.google.com/presentation/d/1rzb5KxJKazFKH-ypbge_eMkPitJ1Y_mkM7DKM4YPrRY/edit?usp=sharing
12
23/5/2016, 13:38:34น.ส.กัญญารัตน์ โสภา211
https://docs.google.com/presentation/d/1YWvSm1DulJm9LUyDhg9H0p8YOENpfplnwZGbCJHKAgE/edit?usp=sharing
13
23/5/2016, 13:39:01
นางสาวนัฏชริดา คำปุย
212
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1_Gc-jGOJv1nqkzwGhvUYnxnfhAYXDDBoNsB-tnhos0A/edit?usp=sharing
14
23/5/2016, 14:22:33
นางสาววาสนา สุพิชญ์
213
https://docs.google.com/presentation/d/14JY39VwM9CjlEl4BYtVtj6fcFABkhkED0cYrI6pwcck/edit?usp=sharing
15
23/5/2016, 14:33:39
นางสาวธารารัตน์ เอ้โทบุตร
215
https://docs.google.com/presentation/d/1khQm_Rg9DN_F7WkpYmh_mJJBIny-9AMnYBgBvdecvh4/edit?usp=sharing
16
23/5/2016, 14:16:31
น.สจิราวรรณ วรรณประภา
216
https://docs.google.com/presentation/d/10aIzRimObEiYtaGRTO6BXtu6ggbCa2JYJqxBT9LL4a0/edit?usp=sharing
17
23/5/2016, 19:55:07
นางสาวอาทิติยา จุลหอม
218
https://docs.google.com/presentation/d/1zXJ0dJZyYqAtO0m_-e2kVhsf8wPLokK-46aolriOuv8/edit?usp=sharing
18
23/5/2016, 13:58:22
นางสาวพรศิริ โพธิ์คลัง
219
https://docs.google.com/presentation/d/1SkDi4h40y_oL9U900SOlkRmbr9EMvN2MJVUy8Yi10MU/edit?usp=sharing
19
23/5/2016, 13:23:55
นาย ศักรินทร์ เรืองขำ
220
https://docs.google.com/presentation/d/1KYbl9TGjXRKKEo0oGqQKVsqc-cDLAIDYeE7O2CiHsa8/edit?usp=sharing
20
23/5/2016, 13:41:24
นางสาววริศรา แซ่เอี๊ยว
221
https://docs.google.com/presentation/d/1jDjKGNuUfqGUeqW5UUU2vVWX3VtaW7uMqaQlPAT01Kc/edit?usp=sharing
21
23/5/2016, 13:55:46
นางสาววิริยา กลิ่นบุปผา
222
https://docs.google.com/presentation/d/1sFG6jHnp6zXfiCv_cH-_rI0RMUHNcq-_PiateeJBKoM/edit?usp=sharing
22
23/5/2016, 18:24:22
กานต์ธิดา เสริมสร้าง
223
https://docs.google.com/presentation/d/1KpiXFp7KpUMC5NbwSa7In-i6iay3HN7UiWDQIx83MnM/edit?usp=sharing
23
23/5/2016, 14:05:53นายจักรภัทร พรมลี224
https://docs.google.com/presentation/d/1ix-KiRRRnvSjTILtZyFsvK8w9rX_eQbOIhv8t4GQajQ/edit?usp=sharing
24
23/5/2016, 14:10:48นายธนธรณ์ คำนะโส225
https://docs.google.com/presentation/d/194F1jeG2NvOJs_bLDcwUsKKENdCFdyiPrlPWqmyv-_Q/edit?usp=sharing
25
23/5/2016, 14:11:03นายนพดล วงค์คูณ228
https://docs.google.com/presentation/d/1hLVm96Dm5JUXWlXLOrcZUJQh5ZepGw9UVPZnNlrF2w0/edit?usp=sharing
26
24/5/2016, 17:29:40
นางสาวบุปผาวรรณ พลศรี
229
https://docs.google.com/presentation/d/139xdxaJXnpPnl9FAMYfcbLbJrXWKYTcLkcrvbJPopoQ/edit?usp=sharing
27
23/5/2016, 13:40:20นายปฏิภาณ โธิสาร230
https://docs.google.com/presentation/d/1Me3U93ip9UU7tUvVPFK9ulzNAB-QgyeLyRckQkbUR_U/edit?usp=sharing
28
23/5/2016, 13:27:57นางสาวพรสุดา เทวา231
https://docs.google.com/presentation/d/1YlXJ8ZBFvyWRJrEAnHyAIyErpFh6FSeqWf5qu1Kv27Y/edit?usp=sharing
29
23/5/2016, 14:32:23
นางสาวภักดี พันโชติ
232
https://docs.google.com/presentation/d/16g3kLSTApfY9DK-A1JpIDi2UGhN_74Ed_L1-jGrsOJc/edit?usp=sharing
30
24/5/2016, 18:52:56
นางสาวเมฆขลา ศาลาทอง
433
https://docs.google.com/presentation/d/1nQJD9ki37A4i4VLAyG1rrtequVHoiwPBCwqbeOCdwLI/edit?usp=sharing
31
23/5/2016, 14:30:03
นายสุรทิน เจียงกระโทก
235
https://docs.google.com/presentation/d/1silYmaQq90lKpxH0ysV963OiAtRWbiQ9gi6JWqRgKJQ/edit?usp=sharing
32
23/5/2016, 13:35:03
นางสาวสุวิมล กำไมล์
236
https://docs.google.com/presentation/d/1dASmK-oiWJhhDYJgmQOpZAHYx_zS2T9GXmCocTYq5OY/edit?usp=sharing
33
23/5/2016, 17:56:58
นายพายุ จิตต์จังหวัด
239
https://docs.google.com/presentation/d/1omqaLipdtN2BlfVOxvwOykYNK_Y23owUF88HaSzWoFw/edit?usp=sharing
34
30/5/2016, 13:48:28นางสาวลักขณา โกศล215
https://docs.google.com/presentation/d/10roNLLCfTnyaQ3kVnpir5lsgbLr4cQQksOhQIaAHif4/edit?usp=sharing
35
6/6/2016, 13:38:32อริสา สุราช237
https://docs.google.com/forms/d/1shGsJZ4viF_LoO_Tyo7pMIzr0aaJt7YReNc4UT1dCUc/viewform?c=0&w=1
36
6/6/2016, 13:56:08อรทัย ไชยมงคล241
https://docs.google.com/forms/d/1shGsJZ4viF_LoO_Tyo7pMIzr0aaJt7YReNc4UT1dCUc/viewform?c=0&w=1
37
27/6/2016, 14:19:36นาย อภิสิทธิ์ ไชยโย214
https://docs.google.com/presentation/d/14UxBs8p2qUb_EtaUjxo7m9Dijv9rsFN6W1xjdg3o7pE/edit
38
15/8/2016, 12:43:06นาย อภิสิทธิ์ ไชยโย214
https://docs.google.com/presentation/d/14UxBs8p2qUb_EtaUjxo7m9Dijv9rsFN6W1xjdg3o7pE/edit#slide=id.g151897ce28_0_25
39
21/10/2016, 14:19:02
นางสาว นันทืนลิน หอมจำปา
530
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/194qBPIFSt6ajZ5y_463-awIxN9ayzIclProvRDc72LE/edit?usp=sharing
40
21/10/2016, 14:23:51
นางสาวสุวนันท์ พรมสิงห์
538
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1EBYSCDTo8Uv9lLQ0VxncvmPV6NJ0f8_b9F4fF3Zyk7s/edit?usp=sharing
41
21/10/2016, 14:37:41
นางสาว กัลยาณี ดาบคำ
528
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1Pt22ZZ7tFIOEz9v1bypFcOsvj2WwQWtUxKcMzyUYSl4/edit?usp=sharing
42
21/10/2016, 14:51:01น.ส.ปนัดดา ธันวิมา531
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1kTiJlABmoU-mqebGj3EDzRnG_ucUu1ObQiSU7X8HYpg/edit?usp=sharing
43
21/10/2016, 14:55:32นางสาว ณัฐมล พลศรี529
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1KlyMQ_ZU9zH6-JLLrZ4_wcIazKo-ipz7NJQV27vUAlA/edit?usp=sharing
44
21/10/2016, 15:02:24
นางสาว สรัลชนา คัทธมาต
535
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1yCzpK2cqCDYILq5T2t74sJp6OOeEkzYXbOE9nQ-yiKM/edit?usp=sharing
45
21/10/2016, 15:10:53นายวุฒิพงษ์ อุทธา53
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1GHI8ysmVdiyKyg0J6BoFHZQ2cOrrAh1ZISCCMNZm2FM/edit?usp=sharing
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...