ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ ประจำกิจกรรม/กลุ่มสาระ
2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 67 ( กลุ่ม สพป.)
3
ที่
กลุ่มสาระศึกษานิเทศก์/ผู้ที่รับผิดชอบตำแหน่งหน่วยงานมือถือ
4
1ปฐมวัยนางรุจาภา ประถมวงษ์ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
081-0473323
5
นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
086-4484034
6
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
061-8591641
7
2ภาษาไทย
นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
087-2204449
8
นางสุภาวดี ทองสีนาคศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
089-4188050
9
3วิทยาศาสตร์
นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
089-2784228
10
นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
088-5628059
11
4คณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมา
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
089-8411739
12
นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผล
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
081-2640933
13
5สังคมศึกษาฯ
นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
086-8540830
14
นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
095-1741654
15
นายชวลิต จิตต์ชื่น
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
081-9545644
16
นางจารุรัตน์ ราชชมภู
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
088-3359729
17
6สุขศึกษาและพลศึกษานายพิภพ เอกวาดศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
081-5453064
18
นายกิติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
093-0938385
19
7ภาษาต่างประเทศนายศิขริน ตันเจียงศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
080-7402862
20
นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
082-1240855
21
8กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
095-6526842
22
นายสันติ มูลตรีภักดี
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
090-0437622
23
9การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพัฒนกุล
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
087-2204449
24
นางสุภาวดี ทองสีนาคศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
089-4188050
25
10ศิลปวัฒนธรรมอีสานนายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
085~4541928
26
นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
081~0492823
27
11ศิลปะ -ดนตรี
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
089-6173001
28
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผอ.ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
086-8554994
29
ศิลปะ (นาฏศิลป์)นางชนิสา ฮวดศรีศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
061-0609195
30
นางมลิวัลย์ หมื่นไธสง
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
089-7135289
31
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
089-6173001
32
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผอ.ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
086-8554994
33
12คอมพิวเตอร์
นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
๐๘๙-๗๑๒๙๒๙๗
34
นายประสาท พิมพ์สุข
ผอ.ร.ร.หนองขามประชาบำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
081-3928428
35
13หุ่นยนต์นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
081-5922206
36
นายทิพวัฒน์ ริยะ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองหัววัว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
085-6477447
37
14การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย
นายมหรรณพ สมอเนื้อ
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 2
08-85728732
38
การศึกษาพิเศษ (สังคมศึกษา)นางสาวญานิสา สะภาศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 2
081-0508186
39
การศึกษาพิเศษการ (งานอาชีพ)
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 2
088-5573431
40
การศึกษาพิเศษ (ศิลปะ)
นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 2
084-4283174
41
15นิทรรศการถนนคนเรียนนายประวิช ยะรินทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
089-2795370
42
นางภัทรนันท์ ไหลงาม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
43
นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
44
นางมณีวรรณ นามโสมศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
45
นายฉัตรชัย มุระดาศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
081-4715713
46
นายสุพรรณ วอศิริศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
081-6013418
47
นายสมชาย โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
091-0659085
48
นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
081-9543344
49
นายณัฐพงษ์ ค่ายไธสงค์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
50
15พิธีเปิด
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1