รุ่น 6 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 6
15
1325/03/2017 08:43:24ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)M.S. (Industrial Engineering)Ph.D. (Industrial Engineering)วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและควบคุมการผลิต)คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา31อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ประธานกรรมการ1. หลักสูตร วท.บ.สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900081-689-5500fengwsst@ku.ac.thทั่วไป
25
2328/03/2017 13:11:35อ.พรทิพย์ เล็กพิทยารองหนภ.วิชาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการM.S.Polymer science -Polymer composite, Conductive polymerคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์817220444fengptlk@ku.ac.thทั่วไป
38
3630/03/2017 15:05:44รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารึกุลวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอากาศยาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900089-669-2929fengvpa@ku.ac.thทั่วไป
51
4903/04/2017 08:14:43รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุลวศ.บ (ไฟฟ้า)M.S. (EE)Ph.D (EE)Machine Learningคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ภ.วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ติดต่อภายใน 1506085-505-3755fengecp@ku.ac.thทั่วไป
57
5504/04/2017 12:22:41ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศินกรรมการประจำคณะฯวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)MS (Communication Networks)-วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ผู้บริหารระดับคณะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์081-491-3377fengsvp@ku.ac.thทั่วไป
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Loading...
 
 
 
Form responses 1